slova končící t

     
Vyhledávání slova    počínaje        končící      


seznam slov, která končí t

dlabat
zadlabat
oddlabat
dodlabat
prodlabat
vdlabat
vydlabat
rozdlabat
rabat
hrabat
nahrabat
zahrabat
odhrabat
podhrabat
přehrabat
přihrabat
dohrabat
pohrabat
prohrabat
shrabat
uhrabat
vhrabat
vyhrabat
rozhrabat
škrabat
naškrabat
zaškrabat
odškrabat
seškrabat
přeškrabat
přiškrabat
oškrabat
doškrabat
poškrabat
proškrabat
uškrabat
vškrabat
vyškrabat
rozškrabat
sabat
šabat
šabbat
holedbat
nedbat
zanedbat
vstřebat
bimbat
zabimbat
odbimbat
dobimbat
klimbat
překlimbat
doklimbat
poklimbat
proklimbat
uklimbat
bumbat
nabumbat
dobumbat
vybumbat
podobat
klobat
oklobat
doklobat
uklobat
rozklobat
akrobat
zobat
nazobat
odzobat
sezobat
ozobat
dozobat
pozobat
prozobat
uzobat
vyzobat
rozzobat
ďobat
naďobat
doďobat
poďobat
rozďobat
drbat
nadrbat
odrbat
dodrbat
podrbat
prodrbat
udrbat
vydrbat
zdrbat
rozdrbat
hrbat
škubat
naškubat
zaškubat
oškubat
doškubat
vyškubat
rozškubat
klubat
doklubat
proklubat
vyklubat
dloubat
nadloubat
dodloubat
vydloubat
rozdloubat
hloubat
zahloubat
vychloubat
dohloubat
rubat
narubat
zarubat
dorubat
prorubat
vyrubat
zrubat
škrábat
naškrábat
zaškrábat
odškrábat
seškrábat
přeškrábat
přiškrábat
oškrábat
doškrábat
poškrábat
proškrábat
uškrábat
vškrábat
vyškrábat
rozškrábat
kolébat
zakolébat
odkolébat
přikolébat
dokolébat
pokolébat
ukolébat
rozkolébat
líbat
ošklíbat
ušklíbat
dolíbat
prolíbat
slíbat
zulíbat
zlíbat
hýbat
nahýbat
zahýbat
přehýbat
zpřehýbat
přihýbat
ohýbat
naohýbat
dohýbat
prohýbat
zprohýbat
zohýbat
shýbat
uhýbat
vyhýbat
rozhýbat
bacat
nabacat
dobacat
kecat
nakecat
zakecat
překecat
okecat
dokecat
pokecat
prokecat
ukecat
vykecat
rozkecat
remcat
naremcat
zaremcat
doremcat
cancat
nacancat
docancat
drcat
dodrcat
kodrcat
nakodrcat
překodrcat
přikodrcat
dokodrcat
ukodrcat
vykodrcat
udrcat
vydrcat
scat
cucat
nacucat
zacucat
odcucat
ocucat
docucat
pocucat
procucat
vycucat
ducat
naducat
doducat
plácat
naplácat
zaplácat
přeplácat
oplácat
doplácat
poplácat
splácat
uplácat
vyplácat
rozplácat
dadat
vydadat
nadat
vynadat
padat
napadat
zapadat
odpadat
přepadat
připadat
opadat
dopadat
popadat
propadat
spadat
upadat
vpadat
vypadat
rozpadat
sadat
zavadat
ovadat
povadat
uvadat
zadat
oddat
poddat
hledat
nahledat
ohledat
dohledat
pohledat
prohledat
shledat
vyhledat
nedat
sedat
nasedat
zasedat
obsedat
předsedat
odsedat
sesedat
přesedat
přisedat
dosedat
posedat
poposedat
usedat
vsedat
vysedat
rozsedat
zvedat
nadzvedat
přizvedat
dozvedat
pozvedat
vyzvedat
zabředat
vybředat
rozbředat
předat
přidat
lajdat
nalajdat
zalajdat
dolajdat
prolajdat
pajdat
napajdat
zapajdat
odpajdat
přepajdat
připajdat
dopajdat
propajdat
plandat
zaplandat
doplandat
nandat
zandat
odendat
přendat
uondat
cmrndat
nacmrndat
docmrndat
pocmrndat
procmrndat
vycmrndat
rozcmrndat
sundat
bryndat
nabryndat
dobryndat
pobryndat
ubryndat
vybryndat
rozbryndat
vyndat
bodat
nabodat
dobodat
pobodat
probodat
ubodat
rozbodat
dodat
hlodat
nahlodat
zahlodat
obhlodat
předhlodat
odhlodat
přehlodat
ohlodat
dohlodat
prohlodat
uhlodat
vyhlodat
rozhlodat
podat
prodat
zaprodat
předprodat
odprodat
doprodat
vyprodat
rozprodat
pohrdat
zhrdat
udat
dudat
zadudat
loudat
odloudat
přeloudat
přiloudat
doloudat
poloudat
proloudat
vyloudat
zavdat
nevdat
přivdat
provdat
vyvdat
kydat
nakydat
dokydat
pokydat
vykydat
rozkydat
vydat
nazdat
sezdat
samizdat
rozdat
brouzdat
dobrouzdat
pobrouzdat
probrouzdat
odevzdat
nevzdat
hvízdat
zahvízdat
odhvízdat
přehvízdat
dohvízdat
prohvízdat
vyhvízdat
bádat
nabádat
dobádat
probádat
vybádat
hádat
přehádat
pohádat
prohádat
uhádat
vyhádat
rozhádat
nachládat
ochládat
prochládat
vychládat
nakládat
donakládat
ponakládat
vynakládat
zakládat
dozakládat
spoluzakládat
obkládat
doobkládat
předkládat
odkládat
podkládat
překládat
dopřekládat
přikládat
dopřikládat
dokládat
pokládat
předpokládat
dopokládat
prokládat
doprokládat
skládat
naskládat
zaskládat
odskládat
seskládat
přeskládat
doskládat
poskládat
vyskládat
ukládat
doukládat
vkládat
dovkládat
vykládat
navykládat
odvykládat
dovykládat
povykládat
provykládat
rozkládat
dorozkládat
převládat
ovládat
zvládat
okrádat
ukrádat
vkrádat
vykrádat
rozkrádat
strádat
postrádat
pořádat
spořádat
uspořádat
přeuspořádat
spolupořádat
vypořádat
zapřádat
předpřádat
opřádat
dopřádat
spřádat
rozpřádat
střádat
nastřádat
dostřádat
žádat
zažádat
dožádat
požádat
vyžádat
přehlédat
prohlédat
jídat
zajídat
odjídat
přejídat
ojídat
dojídat
pojídat
projídat
ujídat
vyjídat
rozjídat
hlídat
předhlídat
přehlídat
ohlídat
dohlídat
pohlídat
uhlídat
snídat
nasnídat
dosnídat
posnídat
vídat
předvídat
dovídat
povídat
napovídat
zapovídat
předpovídat
odpovídat
zodpovídat
spoluzodpovídat
dopovídat
popovídat
propovídat
upovídat
vypovídat
zpovídat
rozpovídat
vyzpovídat
zvídat
dozvídat
vyzvídat
střídat
dostřídat
prostřídat
vystřídat
beat
bigbeat
bafat
zabafat
dobafat
pobafat
vybafat
rozbafat
hafat
nahafat
zahafat
odhafat
dohafat
rozhafat
rafat
porafat
ňafat
zaňafat
doňafat
poňafat
vyňafat
rozňafat
klofat
naklofat
obklofat
odklofat
překlofat
oklofat
doklofat
poklofat
proklofat
uklofat
vyklofat
zklofat
doufat
troufat
zoufat
sahat
osahat
přísahat
zapřísahat
odpřísahat
tahat
natahat
zatahat
odtahat
přetahat
přitahat
dotahat
potahat
stahat
utahat
vytahat
roztahat
zapřahat
přepřahat
vypřahat
tlachat
natlachat
dotlachat
potlachat
protlachat
vytlachat
štrachat
zaštrachat
doštrachat
poštrachat
proštrachat
vyštrachat
nechat
zanechat
přenechat
ponechat
vynechat
pelichat
opelichat
vypelichat
čenichat
začenichat
očenichat
dočenichat
pročenichat
vyčenichat
utichat
čichat
načichat
začichat
očichat
dočichat
vyčichat
kochat
pokochat
sochat
dosochat
vysochat
drchat
nadrchat
dodrchat
zašmodrchat
ušmodrchat
rozšmodrchat
udrchat
zdrchat
prchat
vyprchat
cuchat
zacuchat
docuchat
pocuchat
scuchat
zcuchat
rozcuchat
kuchat
dokuchat
vykuchat
rozkuchat
čmuchat
začmuchat
předčmuchat
očmuchat
dočmuchat
pročmuchat
vyčmuchat
bouchat
nabouchat
zabouchat
šplouchat
našplouchat
došplouchat
vyšplouchat
naslouchat
poslouchat
zaposlouchat
odposlouchat
oposlouchat
spoluposlouchat
vyposlouchat
porouchat
šťouchat
našťouchat
zašťouchat
došťouchat
prošťouchat
ušťouchat
vyšťouchat
rozšťouchat
napuchat
opuchat
zatuchat
utuchat
čuchat
začuchat
předčuchat
očuchat
dočuchat
pročuchat
vyčuchat
vzdychat
navzdychat
zavzdychat
rozevzdychat
dovzdychat
provzdychat
uvzdychat
dmychat
rozdmychat
zasychat
sesychat
rozesychat
přesychat
přisychat
osychat
dosychat
prosychat
usychat
vysychat
máchat
přemáchat
domáchat
vymáchat
zmáchat
páchat
napáchat
zapáchat
spáchat
šplíchat
našplíchat
došplíchat
vyšplíchat
míchat
namíchat
zamíchat
předmíchat
přemíchat
přimíchat
pomíchat
promíchat
smíchat
umíchat
vmíchat
rozmíchat
píchat
napíchat
zapíchat
popíchat
propíchat
pospíchat
upíchat
vypíchat
rozpíchat
dýchat
nadýchat
zadýchat
dodýchat
prodýchat
udýchat
vydýchat
rozdýchat
kýchat
nakýchat
dokýchat
slýchat
nedoslýchat
proslýchat
vyslýchat
dmýchat
rozdmýchat
zasýchat
sesýchat
rozesýchat
přesýchat
přisýchat
osýchat
dosýchat
prosýchat
usýchat
vysýchat
ostýchat
spěchat
naspěchat
přispěchat
prospěchat
uspěchat
lehat
polehat
ulehat
šlehat
našlehat
zašlehat
sešlehat
přešlehat
ošlehat
došlehat
pošlehat
prošlehat
ušlehat
všlehat
vyšlehat
rozšlehat
kmihat
zdvihat
nazdvihat
nadzdvihat
dozdvihat
pozdvihat
švihat
našvihat
sešvihat
došvihat
střihat
nastřihat
zastřihat
odstřihat
sestřihat
přestřihat
přistřihat
ostřihat
dostřihat
postřihat
prostřihat
ustřihat
vystřihat
rozstřihat
kejhat
nakejhat
dokejhat
prokejhat
rozkejhat
nalhat
zalhat
belhat
odbelhat
přebelhat
přibelhat
obelhat
dobelhat
probelhat
vybelhat
nelhat
selhat
přelhat
šilhat
zašilhat
došilhat
prošilhat
rozšilhat
dolhat
prolhat
šplhat
našplhat
odšplhat
sešplhat
přešplhat
došplhat
vyšplhat
rozšplhat
kulhat
nakulhat
zakulhat
obkulhat
odkulhat
překulhat
přikulhat
dokulhat
prokulhat
skulhat
vkulhat
vykulhat
rozkulhat
vylhat
bohat
zadrhat
kokrhat
zakokrhat
odkokrhat
dokokrhat
rozkokrhat
mrhat
domrhat
promrhat
zmrhat
rozmrhat
trhat
natrhat
zatrhat
obtrhat
nadtrhat
předtrhat
odtrhat
podtrhat
přetrhat
zpřetrhat
přitrhat
otrhat
dotrhat
potrhat
protrhat
strhat
utrhat
nactiutrhat
vtrhat
vytrhat
ztrhat
roztrhat
vrhat
dovrhat
zvrhat
plouhat
doplouhat
rouhat
krouhat
nakrouhat
odkrouhat
okrouhat
dokrouhat
pokrouhat
ukrouhat
vykrouhat
rozkrouhat
dorouhat
strouhat
nastrouhat
odstrouhat
přistrouhat
ostrouhat
dostrouhat
ustrouhat
rozstrouhat
čouhat
namáhat
přemáhat
domáhat
pomáhat
napomáhat
odpomáhat
dopomáhat
spolupomáhat
vypomáhat
vymáhat
zmáhat
rozmáhat
vzmáhat
zdráhat
váhat
zaváhat
dováhat
léhat
naléhat
zaléhat
obléhat
odléhat
podléhat
přiléhat
doléhat
poléhat
spoléhat
sléhat
uléhat
rozléhat
nabíhat
zabíhat
nadbíhat
předbíhat
odbíhat
podbíhat
sebíhat
rozebíhat
přebíhat
přibíhat
obíhat
dobíhat
pobíhat
popobíhat
probíhat
sbíhat
ubíhat
vbíhat
vybíhat
zbíhat
rozbíhat
míhat
komíhat
rozkomíhat
stíhat
postíhat
zdvíhat
nazdvíhat
dozdvíhat
pozdvíhat
číhat
počíhat
vyčíhat
říhat
zaříhat
doříhat
stříhat
nastříhat
zastříhat
odstříhat
sestříhat
přestříhat
přistříhat
ostříhat
dostříhat
postříhat
prostříhat
ustříhat
vystříhat
rozstříhat
vyříhat
žíhat
zažíhat
rozžíhat
běhat
naběhat
zaběhat
odběhat
seběhat
oběhat
doběhat
poběhat
proběhat
uběhat
vyběhat
zběhat
rozběhat
fiat
uniat
asiat
jat
hajat
nahajat
dohajat
prohajat
vyhajat
najat
pronajat
zajat
objat
podjat
přejat
přijat
dojat
pojat
pjat
napjat
zapjat
odepjat
připjat
spjat
vypjat
ujat
zaujat
kat
kakat
pokakat
vykakat
lakat
plakat
naplakat
zaplakat
oplakat
doplakat
poplakat
proplakat
splakat
uplakat
vyplakat
rozplakat
makat
namakat
zamakat
odmakat
vymakat
krakat
zakrakat
vykrakat
přitakat
cvakat
nacvakat
zacvakat
docvakat
procvakat
rozcvakat
zpackat
kuckat
zakuckat
odkuckat
překuckat
dokuckat
prokuckat
vykuckat
rozkuckat
hekat
zahekat
dohekat
prohekat
rozhekat
lekat
halekat
zahalekat
dohalekat
klekat
poklekat
polekat
vylekat
smekat
usmekat
sekat
nasekat
zasekat
obsekat
předsekat
odsekat
podsekat
sesekat
přesekat
přisekat
osekat
dosekat
posekat
prosekat
usekat
vysekat
rozsekat
vztekat
navztekat
dovztekat
povztekat
provztekat
vyvztekat
rozvztekat
čekat
načekat
dočekat
pročekat
blikat
nablikat
zablikat
přeblikat
doblikat
problikat
rozblikat
klikat
naklikat
zaklikat
odklikat
doklikat
proklikat
uklikat
cvrlikat
zacvrlikat
přecvrlikat
docvrlikat
procvrlikat
vycvrlikat
zanikat
podnikat
spolupodnikat
onikat
pronikat
unikat
vnikat
vynikat
vznikat
tikat
zatikat
odtikat
dotikat
protikat
roztikat
kvikat
zakvikat
dokvikat
rozkvikat
čiřikat
začiřikat
dočiřikat
mžikat
zamžikat
domžikat
promžikat
rozmžikat
nalkat
zalkat
nelkat
umlkat
zmlkat
dolkat
prolkat
plkat
zaplkat
doplkat
poplkat
proplkat
cinkat
zacinkat
hajinkat
blinkat
poblinkat
flinkat
doflinkat
proflinkat
klinkat
zaklinkat
odklinkat
doklinkat
pinkat
napinkat
papinkat
napapinkat
dopapinkat
zapinkat
odpinkat
připinkat
dopinkat
propinkat
spinkat
dospinkat
vyspinkat
břinkat
zabřinkat
dobřinkat
onkat
brnkat
nabrnkat
zabrnkat
odbrnkat
přebrnkat
dobrnkat
ubrnkat
vybrnkat
rozbrnkat
drnkat
nadrnkat
zadrnkat
oddrnkat
předrnkat
dodrnkat
udrnkat
vydrnkat
rozdrnkat
cvrnkat
docvrnkat
žlunkat
zažlunkat
dožlunkat
lokat
nalokat
dolokat
namokat
omokat
promokat
tokat
zatokat
dotokat
protokat
kvokat
zakvokat
capkat
tlapkat
otlapkat
ťapkat
naťapkat
odťapkat
přeťapkat
přiťapkat
doťapkat
proťapkat
sťapkat
vťapkat
vyťapkat
rozťapkat
hopkat
odhopkat
dohopkat
cupkat
hupkat
brkat
dobrkat
drkat
dodrkat
frkat
nafrkat
zafrkat
dofrkat
vyfrkat
hrkat
nahrkat
zahrkat
odhrkat
přehrkat
přihrkat
dohrkat
prohrkat
rozhrkat
krkat
dokrkat
mrkat
zamrkat
smrkat
posmrkat
vysmrkat
srkat
dosrkat
trkat
otrkat
potrkat
strkat
nastrkat
zastrkat
sestrkat
rozestrkat
přestrkat
přistrkat
dostrkat
prostrkat
vystrkat
rozstrkat
vrkat
navrkat
zavrkat
cvrkat
scvrkat
dovrkat
rozvrkat
skat
laskat
mlaskat
zamlaskat
polaskat
praskat
zapraskat
popraskat
rozpraskat
pleskat
popleskat
tleskat
zatleskat
utleskat
vytleskat
roztleskat
mrskat
domrskat
promrskat
vymrskat
zmrskat
prskat
zaprskat
doprskat
poprskat
luskat
louskat
přelouskat
prolouskat
rozlouskat
tryskat
otryskat
tláskat
natláskat
práskat
napráskat
zapráskat
spráskat
zpráskat
pískat
napískat
zapískat
odpískat
přepískat
dopískat
propískat
spískat
upískat
vypískat
rozpískat
vískat
získat
vyzískat
třískat
natřískat
otřískat
vytřískat
ztřískat
roztřískat
vřískat
zavřískat
blýskat
nablýskat
zablýskat
vyblýskat
prýskat
odprýskat
oprýskat
stýskat
výskat
zavýskat
netkat
setkat
vetkat
přetkat
dotkat
potkat
protkat
utkat
nutkat
zaštkat
neštkat
rozeštkat
doštkat
cukat
zacukat
docukat
vycukat
jukat
zajukat
dojukat
kukat
nakukat
zakukat
dokukat
mukat
vnukat
foukat
nafoukat
zafoukat
odfoukat
vefoukat
ofoukat
dofoukat
pofoukat
sfoukat
vyfoukat
rozfoukat
houkat
zahoukat
odhoukat
dohoukat
koukat
nakoukat
zakoukat
odkoukat
okoukat
dokoukat
vykoukat
rozkoukat
natloukat
zatloukat
obtloukat
přitloukat
otloukat
dotloukat
potloukat
protloukat
stloukat
utloukat
vtloukat
vytloukat
ztloukat
roztloukat
ponoukat
broukat
zabroukat
dobroukat
soukat
nasoukat
dosoukat
usoukat
vsoukat
vysoukat
mňoukat
zamňoukat
domňoukat
promňoukat
pukat
popukat
propukat
vypukat
rozpukat
fňukat
zafňukat
dofňukat
pofňukat
profňukat
šukat
našukat
zašukat
ošukat
došukat
prošukat
vyšukat
ťukat
naťukat
zaťukat
odťukat
oťukat
vyťukat
zalykat
polykat
spolykat
vzlykat
navzlykat
zavzlykat
zamykat
pozamykat
uzamykat
obmykat
odmykat
obemykat
odemykat
přimykat
vymykat
pykat
odpykat
sykat
nasykat
prosykat
tykat
dotykat
potykat
vykat
navykat
odvykat
přivykat
dovykat
uvykat
zvykat
cákat
nacákat
zacákat
obcákat
ocákat
docákat
pocákat
ucákat
vycákat
rozcákat
kdákat
nakdákat
zakdákat
dokdákat
prokdákat
ukdákat
vykdákat
skákat
naskákat
zaskákat
předskákat
odskákat
podskákat
seskákat
veskákat
rozeskákat
přeskákat
přiskákat
doskákat
poskákat
proskákat
uskákat
vyskákat
rozskákat
lákat
nalákat
odlákat
flákat
doflákat
proflákat
rozflákat
přilákat
hulákat
zahulákat
dohulákat
rozhulákat
vlákat
vylákat
zlákat
přílákat
krákat
zakrákat
dokrákat
vykrákat
smrákat
kvákat
zakvákat
dokvákat
vykvákat
oblékat
naoblékat
dooblékat
navlékat
donavlékat
znovunavlékat
zavlékat
obvlékat
odvlékat
převlékat
přivlékat
povlékat
provlékat
svlékat
vysvlékat
vyvlékat
zapékat
přepékat
připékat
opékat
dopékat
propékat
spékat
vypékat
rozpékat
natékat
zatékat
obtékat
odtékat
podtékat
přetékat
přitékat
otékat
dotékat
protékat
stékat
vtékat
vytékat
ztékat
roztékat
zajíkat
utíkat
doutíkat
poutíkat
proutíkat
rozutíkat
kvíkat
nakvíkat
zakvíkat
dokvíkat
rozkvíkat
bzíkat
zabzíkat
dobzíkat
říkat
naříkat
zanaříkat
donaříkat
zaříkat
předříkat
odříkat
přeříkat
doříkat
stříkat
nastříkat
zastříkat
obstříkat
odstříkat
přestříkat
ostříkat
dostříkat
postříkat
vystříkat
rozstříkat
vyříkat
zříkat
hýkat
nahýkat
zahýkat
dohýkat
prohýkat
smýkat
sesmýkat
přesmýkat
dosmýkat
posmýkat
prosmýkat
usmýkat
týkat
zatýkat
pozatýkat
dotýkat
podotýkat
potýkat
stýkat
vytýkat
žvýkat
nažvýkat
zažvýkat
předžvýkat
sežvýkat
přežvýkat
zpřežvýkat
ožvýkat
dožvýkat
požvýkat
prožvýkat
užvýkat
vyžvýkat
rozžvýkat
mačkat
namačkat
zamačkat
domačkat
pomačkat
promačkat
smačkat
umačkat
vmačkat
vymačkat
zmačkat
rozmačkat
sečkat
posečkat
přečkat
dočkat
počkat
vyčkat
hýčkat
dohýčkat
pohýčkat
zhýčkat
rozhýčkat
těkat
zatěkat
dotěkat
protěkat
vytěkat
štěkat
naštěkat
zaštěkat
doštěkat
proštěkat
kaňkat
zakaňkat
pokaňkat
kuňkat
zakuňkat
dokuňkat
žluňkat
zažluňkat
dožluňkat
meškat
zameškat
obmeškat
omeškat
promeškat
zmeškat
šuškat
zašuškat
došuškat
prošuškat
těžkat
zatěžkat
obtěžkat
potěžkat
ztěžkat
jimblat
brblat
zabrblat
dobrblat
bublat
zabublat
dobublat
probublat
vybublat
rozbublat
sedlat
odsedlat
přesedlat
osedlat
kvedlat
nakvedlat
zakvedlat
dokvedlat
ukvedlat
vkvedlat
vykvedlat
rozkvedlat
fidlat
zafidlat
přefidlat
dofidlat
hodlat
odhodlat
kvrdlat
nakvrdlat
zakvrdlat
dokvrdlat
ukvrdlat
vkvrdlat
vykvrdlat
rozkvrdlat
hudlat
zahudlat
dohudlat
šmudlat
našmudlat
došmudlat
ušmudlat
chrchlat
nachrchlat
zachrchlat
dochrchlat
prochrchlat
vychrchlat
rozchrchlat
muchlat
domuchlat
pomuchlat
zmuchlat
huhlat
zahuhlat
přehuhlat
dohuhlat
prohuhlat
vyhuhlat
viklat
vyviklat
zviklat
rozviklat
mlat
sekeromlat
mrmlat
zamrmlat
domrmlat
cumlat
documlat
ucumlat
vycumlat
dumlat
dodumlat
udumlat
vydumlat
chumlat
zachumlat
dozachumlat
dochumlat
mumlat
zamumlat
domumlat
brumlat
zabrumlat
dobrumlat
výmlat
odolat
udolat
zdolat
plápolat
zaplápolat
doplápolat
volat
zavolat
obvolat
předvolat
odvolat
přivolat
dovolat
povolat
provolat
svolat
uvolat
vyvolat
zvolat
plat
naplat
teplat
zteplat
piplat
dopiplat
vypiplat
šarlat
vihorlat
zaslat
obeslat
předeslat
odeslat
seslat
rozeslat
doslat
poslat
přeposlat
vyslat
matlat
namatlat
zamatlat
omatlat
domatlat
pomatlat
umatlat
rozmatlat
patlat
napatlat
zapatlat
opatlat
dopatlat
spatlat
upatlat
rozpatlat
žvatlat
zažvatlat
dožvatlat
prožvatlat
vyžvatlat
nastlat
zastlat
obestlat
odestlat
podestlat
nestlat
rozestlat
přestlat
přistlat
dostlat
postlat
ustlat
vystlat
tutlat
dotutlat
ututlat
světlat
zasvětlat
dosvětlat
mulat
žmoulat
sežmoulat
dožmoulat
rozžmoulat
toulat
zatoulat
dotoulat
sálat
zasálat
dosálat
cválat
nacválat
zacválat
odcválat
přecválat
přicválat
docválat
procválat
scválat
ucválat
vcválat
vycválat
rozcválat
podmílat
podemílat
semílat
rozemílat
přemílat
omílat
vymílat
rozmílat
spílat
dospílat
vyspílat
zasílat
obsílat
předsílat
obesílat
předesílat
odesílat
sesílat
rozesílat
posílat
přeposílat
vysílat
odvysílat
dovysílat
nastýlat
zastýlat
odstýlat
odestýlat
podestýlat
rozestýlat
přestýlat
přistýlat
dostýlat
ustýlat
vystýlat
bělat
zabělat
zbělat
dělat
nadělat
padělat
zadělat
obdělat
oddělat
předělat
přidělat
dodělat
podělat
prodělat
udělat
spoludělat
vydělat
přivydělat
rozdělat
vzdělat
dovzdělat
kašlat
nakašlat
zakašlat
odkašlat
dokašlat
pokašlat
vykašlat
rozkašlat
šišlat
zašišlat
přešišlat
došišlat
prošišlat
vyšišlat
rozšišlat
pižlat
napižlat
odpižlat
přepižlat
opižlat
dopižlat
propižlat
upižlat
vypižlat
rozpižlat
žižlat
přežižlat
ožižlat
dožižlat
rozžižlat
žužlat
nažužlat
zažužlat
ožužlat
dožužlat
mat
klamat
oklamat
zklamat
hmat
šachmat
nadhmat
podhmat
přehmat
protihmat
trojhmat
dvojhmat
dohmat
pohmat
bankomat
diplomat
inspiromat
automat
poloautomat
kinoautomat
dumat
zadumat
dodumat
podumat
produmat
vydumat
koumat
dokoumat
vykoumat
zkoumat
nazkoumat
přezkoumat
dozkoumat
prozkoumat
vyzkoumat
bloumat
dobloumat
probloumat
cloumat
zacloumat
docloumat
ucloumat
pochroumat
lámat
nalámat
odlámat
přelámat
zpřelámat
olámat
dolámat
polámat
prolámat
ulámat
zulámat
vlámat
vylámat
zlámat
rozlámat
ždímat
doždímat
vyždímat
jímat
najímat
podnajímat
pronajímat
zajímat
objímat
předjímat
odjímat
podjímat
přejímat
přijímat
dojímat
pojímat
projímat
ujímat
zaujímat
vyjímat
rozjímat
klímat
doklímat
odnímat
snímat
nasnímat
vnímat
dřímat
dodřímat
hřímat
zahřímat
dohřímat
třímat
dotřímat
všímat
dýmat
nadýmat
dodýmat
prodýmat
vydýmat
rozdýmat
jednat
objednat
přeobjednat
přiobjednat
doobjednat
předjednat
dojednat
pojednat
projednat
sjednat
ujednat
vyjednat
zjednat
rozjednat
zelenat
zazelenat
zezelenat
znamenat
zaznamenat
předznamenat
poznamenat
vyznamenat
červenat
načervenat
začervenat
pročervenat
zčervenat
ženat
nahnat
zahnat
obehnat
nadehnat
předehnat
odehnat
nehnat
sehnat
vehnat
rozehnat
přehnat
žehnat
zažehnat
požehnat
rozžehnat
přihnat
ohnat
dohnat
pohnat
popohnat
prohnat
uhnat
vyhnat
sinat
zesinat
zsinat
konat
překonat
dokonat
skonat
spolukonat
vykonat
stonat
nastonat
zastonat
odstonat
dostonat
postonat
prostonat
vystonat
rozstonat
černat
začernat
zčernat
těsnat
natěsnat
stěsnat
vtěsnat
bobtnat
nabobtnat
zbobtnat
městnat
zaměstnat
směstnat
vměstnat
chutnat
zachutnat
ochutnat
pochutnat
vychutnat
doutnat
dodoutnat
rozdoutnat
rovnat
narovnat
zarovnat
předrovnat
odrovnat
přerovnat
přirovnat
orovnat
dorovnat
porovnat
srovnat
urovnat
vyrovnat
naznat
neznat
seznat
rozeznat
přiznat
doznat
poznat
rozpoznat
uznat
vyznat
sténat
zasténat
línat
zaklínat
proklínat
prolínat
vylínat
vzlínat
napomínat
zapomínat
připomínat
opomínat
upomínat
rozpomínat
vzpomínat
zavzpomínat
napínat
zapínat
obpínat
odpínat
obepínat
odepínat
sepínat
rozepínat
přepínat
připínat
dopínat
popínat
propínat
spínat
upínat
vypínat
rozpínat
vzpínat
dohasínat
pohasínat
uhasínat
vyhasínat
zhasínat
pozhasínat
usínat
dousínat
zatínat
odtínat
podtínat
přetínat
protínat
stínat
utínat
vytínat
roztínat
načínat
začínat
počínat
započínat
zažínat
sežínat
dožínat
požínat
vyžínat
rozžínat
capat
přecapat
docapat
procapat
hapat
kapat
nakapat
zakapat
odkapat
překapat
přikapat
okapat
dokapat
pokapat
prokapat
skapat
ukapat
vykapat
rozkapat
lapat
zalapat
klapat
zaklapat
doklapat
dolapat
tlapat
otlapat
potlapat
utlapat
roztlapat
šlapat
našlapat
zašlapat
odšlapat
sešlapat
přišlapat
ošlapat
došlapat
pošlapat
prošlapat
ušlapat
vyšlapat
rozšlapat
papat
napapat
dopapat
spapat
načapat
chňapat
zachňapat
dochňapat
křapat
nakřapat
zakřapat
ťapat
naťapat
přeťapat
doťapat
poťapat
proťapat
uťapat
rozťapat
nacpat
zacpat
necpat
vecpat
přecpat
přicpat
docpat
procpat
ucpat
vycpat
telepat
klepat
naklepat
zaklepat
odklepat
překlepat
přiklepat
oklepat
doklepat
poklepat
proklepat
sklepat
uklepat
vyklepat
rozklepat
tepat
dotepat
vytepat
roztepat
třepat
zatřepat
setřepat
otřepat
dotřepat
protřepat
střepat
vytřepat
roztřepat
upejpat
doupejpat
opat
homeopat
psychopat
arciopat
kopat
nakopat
zakopat
obkopat
odkopat
podkopat
překopat
okopat
dokopat
pokopat
prokopat
skopat
ukopat
vkopat
vykopat
zkopat
rozkopat
čerpat
načerpat
předčerpat
odčerpat
přečerpat
přičerpat
dočerpat
pročerpat
vyčerpat
rozčerpat
spat
naspat
zaspat
odespat
nespat
rozespat
přespat
přispat
dospat
pospat
prospat
uspat
vyspat
cupat
docupat
procupat
rozcupat
dupat
nadupat
zadupat
oddupat
předupat
přidupat
odupat
dodupat
podupat
produpat
udupat
vdupat
vydupat
zdupat
rozdupat
lupat
houpat
zahoupat
přehoupat
pohoupat
rozhoupat
koupat
vykoupat
zkoupat
loupat
naloupat
odloupat
oloupat
doloupat
sloupat
vloupat
vyloupat
rozloupat
chroupat
zachroupat
dochroupat
schroupat
stoupat
nastoupat
dostoupat
vystoupat
chřoupat
dochřoupat
schřoupat
křoupat
šoupat
našoupat
zašoupat
ošoupat
došoupat
prošoupat
ušoupat
rupat
chrupat
šňupat
zašňupat
došňupat
chřupat
křupat
zakřupat
dokřupat
sypat
nasypat
zasypat
obsypat
odsypat
podsypat
sesypat
přesypat
přisypat
osypat
dosypat
posypat
prosypat
usypat
vsypat
vysypat
rozsypat
chápat
drápat
nadrápat
dodrápat
podrápat
prodrápat
vydrápat
rozdrápat
chrápat
krápat
sápat
rozsápat
tápat
zatápat
dotápat
křápat
nakřápat
zakřápat
vykřápat
rozkřápat
chcípat
dochcípat
pochcípat
vychcípat
scípat
poscípat
vyscípat
pípat
zapípat
dopípat
sípat
zasípat
dosípat
štípat
naštípat
obštípat
odštípat
přeštípat
doštípat
poštípat
uštípat
vyštípat
rozštípat
skřípat
zaskřípat
doskřípat
rozskřípat
rýpat
zarýpat
dorýpat
porýpat
vyrýpat
rozrýpat
sýpat
nasýpat
zasýpat
obsýpat
odsýpat
podsýpat
sesýpat
přesýpat
přisýpat
osýpat
dosýpat
posýpat
prosýpat
usýpat
vsýpat
vysýpat
rozsýpat
starat
zastarat
obstarat
postarat
vystarat
babrat
dobabrat
vybabrat
zbabrat
nabrat
zabrat
odebrat
podebrat
nebrat
sebrat
usebrat
rozebrat
přebrat
žebrat
dožebrat
vyžebrat
přibrat
obrat
dobrat
půlobrat
pobrat
probrat
čtvrtobrat
ubrat
vybrat
předvybrat
dovybrat
nadrat
nedrat
sedrat
vedrat
rozedrat
odrat
dodrat
modrat
namodrat
promodrat
zmodrat
prodrat
hudrat
zahudrat
dohudrat
rozhudrat
vydrat
eufrat
čechrat
načechrat
dočechrat
žehrat
zažehrat
dožehrat
skuhrat
naskuhrat
zaskuhrat
doskuhrat
demokrat
technokrat
byrokrat
aristokrat
autokrat
zkrat
camrat
nacamrat
zacamrat
docamrat
procamrat
vycamrat
rozcamrat
škemrat
naškemrat
doškemrat
proškemrat
uškemrat
vyškemrat
nimrat
donimrat
roznimrat
šimrat
zašimrat
pošimrat
orat
zaorat
přeorat
okorat
dookorat
krákorat
zakrákorat
dokrákorat
doorat
poorat
vrávorat
zavrávorat
dovrávorat
vyvrávorat
vyorat
zorat
rozorat
zaprat
předprat
předeprat
neprat
seprat
přeprat
oprat
doprat
poprat
proprat
uprat
vyprat
montserrat
nasrat
zasrat
obsrat
odsrat
obesrat
odesrat
nesrat
osrat
dosrat
posrat
prosrat
usrat
vysrat
potrat
chátrat
zchátrat
šmátrat
zašmátrat
došmátrat
prošmátrat
vyšmátrat
pátrat
zapátrat
dopátrat
propátrat
vypátrat
šátrat
zašátrat
větrat
odvětrat
provětrat
vyvětrat
zvětrat
bourat
nabourat
odbourat
dobourat
pobourat
probourat
ubourat
vbourat
vybourat
zbourat
rozbourat
courat
docourat
ucourat
vycourat
mhourat
kňourat
zakňourat
dokňourat
ukňourat
šourat
zašourat
odšourat
sešourat
přešourat
přišourat
došourat
prošourat
všourat
šťourat
zašťourat
došťourat
pošťourat
vyšťourat
rozšťourat
mžourat
zamžourat
domžourat
čurat
přečurat
očurat
dočurat
počurat
vyčurat
odvrat
převrat
kolovrat
slunovrat
souvrat
zvrat
rozvrat
návrat
přívrat
vývrat
kolowrat
fárat
odfárat
dofárat
sfárat
vyfárat
rozfárat
hárat
rozhárat
kárat
pokárat
čmárat
načmárat
začmárat
přečmárat
dočmárat
počmárat
párat
odpárat
dopárat
upárat
vypárat
rozpárat
čárat
načárat
začárat
přečárat
dočárat
šťárat
zašťárat
došťárat
vyšťárat
nabírat
zabírat
odbírat
podbírat
odebírat
podebírat
rozebírat
přebírat
přibírat
obírat
zaobírat
dobírat
pobírat
probírat
sbírat
nasbírat
sesbírat
dosbírat
posbírat
vysbírat
ubírat
vybírat
dovybírat
rozbírat
zadírat
odírat
prodírat
sdírat
vydírat
rozdírat
skomírat
umírat
odumírat
doumírat
vymírat
zmírat
napírat
zapírat
předpírat
odpírat
podpírat
odepírat
podepírat
přepírat
opírat
popírat
propírat
upírat
vypírat
vzpírat
nasírat
odsírat
dosírat
posírat
natírat
zatírat
přetírat
přitírat
otírat
dotírat
potírat
protírat
stírat
zastírat
předstírat
obestírat
předestírat
rozestírat
prostírat
rozprostírat
utírat
vtírat
vytírat
roztírat
zavírat
přizavírat
dozavírat
pozavírat
zpozavírat
uzavírat
otevírat
dootevírat
pootevírat
rozevírat
přivírat
dovírat
svírat
otvírat
pootvírat
zotvírat
pozotvírat
rozvírat
porozvírat
zírat
nazírat
obzírat
odezírat
podezírat
přezírat
dozírat
prozírat
zažírat
rozežírat
přežírat
ožírat
dožírat
požírat
prožírat
sžírat
užírat
vyžírat
rozžírat
týrat
dotýrat
potýrat
utýrat
ztýrat
vyvěrat
čůrat
přečůrat
očůrat
dočůrat
počůrat
vyčůrat
nažrat
zažrat
nežrat
sežrat
rozežrat
přežrat
ožrat
dožrat
požrat
prožrat
užrat
vyžrat
kasat
podkasat
vykasat
klesat
poklesat
plesat
zaplesat
tesat
přitesat
otesat
vytesat
česat
načesat
začesat
nadčesat
předčesat
odčesat
podčesat
přečesat
přičesat
očesat
dočesat
pročesat
sčesat
učesat
včesat
vyčesat
zčesat
rozčesat
křesat
nakřesat
dokřesat
vykřesat
rozkřesat
hnisat
vyhnisat
mlsat
namlsat
domlsat
promlsat
zmlsat
rozmlsat
sosat
nasosat
dososat
vysosat
napsat
zapsat
nadepsat
předepsat
odepsat
doodepsat
podepsat
spolupodepsat
nepsat
sepsat
vepsat
rozepsat
přepsat
připsat
opsat
dopsat
hopsat
odhopsat
přehopsat
dohopsat
popsat
propsat
upsat
vypsat
inmarsat
trsat
dusat
zadusat
předusat
přidusat
dodusat
podusat
produsat
udusat
vydusat
zdusat
klusat
naklusat
zaklusat
obklusat
odklusat
překlusat
přiklusat
doklusat
poklusat
proklusat
sklusat
vklusat
vyklusat
rozklusat
kousat
nakousat
obkousat
předkousat
odkousat
překousat
okousat
dokousat
pokousat
prokousat
ukousat
vykousat
zkousat
rozkousat
urousat
kysat
nakysat
zakysat
zkysat
lysat
olysat
jásat
zajásat
přejásat
dojásat
projásat
rozjásat
hlásat
pásat
napásat
přepásat
připásat
opásat
popásat
propásat
spásat
vypásat
drásat
odrásat
rozdrásat
natřásat
setřásat
přetřásat
otřásat
potřásat
střásat
vytřásat
roztřásat
lísat
kolísat
zakolísat
rozkolísat
hmatat
nahmatat
zahmatat
ohmatat
prohmatat
vyhmatat
brebtat
nabrebtat
zabrebtat
dobrebtat
vybrebtat
štěbetat
zaštěbetat
doštěbetat
poštěbetat
vyštěbetat
rozštěbetat
metat
nametat
zametat
odmetat
podmetat
přimetat
ometat
dometat
smetat
umetat
vmetat
vymetat
zmetat
rozmetat
třepetat
zatřepetat
dotřepetat
střetat
cachtat
ocachtat
docachtat
čvachtat
dočvachtat
chechtat
nachechtat
zachechtat
dochechtat
uchechtat
lechtat
polechtat
chichtat
zachichtat
chrochtat
zachrochtat
dochrochtat
řehtat
zařehtat
uřehtat
rozřehtat
habitat
ocitat
procitat
hmitat
kmitat
nakmitat
zakmitat
dokmitat
rozkmitat
cupitat
nacupitat
zacupitat
odcupitat
přecupitat
přicupitat
docupitat
procupitat
vcupitat
vycupitat
špitat
zašpitat
došpitat
jektat
zajektat
dojektat
rozjektat
koktat
zakoktat
vykoktat
rozkoktat
kloktat
zakloktat
vykloktat
hltat
shltat
zhltat
chlemtat
dochlemtat
vychlemtat
slintat
oslintat
poslintat
štěbotat
zaštěbotat
doštěbotat
chichotat
zachichotat
dochichotat
rozchichotat
skřehotat
naskřehotat
zaskřehotat
doskřehotat
proskřehotat
mihotat
zamihotat
domihotat
blekotat
zablekotat
doblekotat
mekotat
zamekotat
domekotat
klokotat
zaklokotat
doklokotat
drkotat
zadrkotat
dodrkotat
hrkotat
zahrkotat
dohrkotat
troskotat
ztroskotat
motat
namotat
zamotat
obmotat
odmotat
přemotat
přimotat
omotat
smotat
umotat
vmotat
vymotat
zmotat
rozmotat
třepotat
zatřepotat
šepotat
zašepotat
deptat
zdeptat
leptat
naleptat
odleptat
poleptat
vyleptat
rozleptat
neptat
reptat
zareptat
breptat
nabreptat
zabreptat
dobreptat
probreptat
vybreptat
zeptat
pozeptat
přeptat
šeptat
našeptat
zašeptat
pošeptat
optat
doptat
poptat
vyptat
škobrtat
naškobrtat
doškobrtat
uškobrtat
škrtat
zaškrtat
odškrtat
podškrtat
seškrtat
přeškrtat
doškrtat
poškrtat
proškrtat
vyškrtat
šprtat
našprtat
došprtat
vrtat
navrtat
zavrtat
obvrtat
předvrtat
odvrtat
převrtat
přivrtat
dovrtat
provrtat
uvrtat
vyvrtat
rozvrtat
črtat
načrtat
dočrtat
astat
chlastat
prochlastat
uchlastat
nastat
zastat
trestat
potrestat
vytrestat
ztrestat
přestat
chlamstat
dochlamstat
chramstat
dochramstat
chlemstat
dochlemstat
zaostat
dostat
reostat
potenciostat
heliostat
coelostat
termostat
hygrostat
eurostat
chrstat
dochrstat
ustat
chroustat
dochroustat
schroustat
zchroustat
přivstat
povstat
vyvstat
chystat
nachystat
přichystat
uchystat
zchystat
chvástat
dochvástat
žvástat
dožvástat
chlístat
dochlístat
rozchlístat
narůstat
zarůstat
obrůstat
odrůstat
poodrůstat
přerůstat
přirůstat
dorůstat
porůstat
poporůstat
prorůstat
srůstat
vrůstat
vyrůstat
povyrůstat
rozrůstat
vzrůstat
zůstat
nedutat
kutat
nakutat
zakutat
dokutat
vykutat
poutat
odpoutat
přepoutat
připoutat
spoutat
upoutat
rozpoutat
spolurozpoutat
čutat
chytat
nachytat
zachytat
odchytat
dochytat
pochytat
schytat
vychytat
rozchytat
naskytat
škytat
zaškytat
doškytat
látat
zalátat
slátat
chvátat
létat
nalétat
zalétat
oblétat
odlétat
podlétat
přelétat
přilétat
dolétat
prolétat
naplétat
zaplétat
obplétat
odplétat
přeplétat
připlétat
oplétat
doplétat
proplétat
splétat
uplétat
vplétat
vyplétat
rozplétat
slétat
ulétat
vlétat
vylétat
rozlétat
vzlétat
nakvétat
odkvétat
dokvétat
prokvétat
vykvétat
rozkvétat
vzkvétat
lítat
nalítat
zalítat
oblítat
odlítat
podlítat
přelítat
přilítat
dolítat
prolítat
slítat
ulítat
vlítat
vylítat
rozlítat
vzlítat
namítat
zamítat
odmítat
přemítat
omítat
promítat
napromítat
odpromítat
dopromítat
vymítat
zmítat
rozmítat
vítat
zavítat
přivítat
svítat
prosvítat
vysvítat
uvítat
čítat
načítat
předčítat
odčítat
odečítat
sečítat
přičítat
dočítat
počítat
napočítat
započítat
odpočítat
přepočítat
připočítat
dopočítat
propočítat
spočítat
vypočítat
rozpočítat
pročítat
sčítat
vyčítat
skýtat
naskýtat
vymýtat
klopýtat
naklopýtat
odklopýtat
překlopýtat
doklopýtat
proklopýtat
sklopýtat
vklopýtat
vyklopýtat
hnětat
dohnětat
nandavat
zandavat
odendavat
přendavat
sundavat
vyndavat
plavat
naplavat
zaplavat
odplavat
podplavat
přeplavat
připlavat
doplavat
proplavat
uplavat
vplavat
vyplavat
rozplavat
obědvat
naobědvat
doobědvat
poobědvat
proobědvat
chvat
nachvat
obchvat
záchvat
plivat
naplivat
zaplivat
oplivat
doplivat
poplivat
vivat
mokvat
dabovat
nadabovat
ochabovat
vydlabovat
zdlabovat
kolabovat
zkolabovat
zeslabovat
oslabovat
rabovat
zahrabovat
odhrabovat
přehrabovat
přihrabovat
pohrabovat
prohrabovat
shrabovat
uhrabovat
vyhrabovat
rozhrabovat
krabovat
naškrabovat
zaškrabovat
odškrabovat
seškrabovat
přeškrabovat
přiškrabovat
oškrabovat
doškrabovat
proškrabovat
uškrabovat
vškrabovat
vyškrabovat
rozškrabovat
vyrabovat
lobbovat
zalobbovat
přelobbovat
dolobbovat
vylobbovat
zlobbovat
uvelebovat
zvelebovat
pochlebovat
pošklebovat
ušklebovat
potřebovat
opotřebovat
spotřebovat
vypotřebovat
uždibovat
exhibovat
libovat
ušklibovat
polibovat
slibovat
naslibovat
přislibovat
subskribovat
transkribovat
proskribovat
šibovat
oblbovat
flambovat
plombovat
zaplombovat
zahanbovat
bobovat
zabobovat
dobobovat
napodobovat
vypodobovat
zpodobovat
přizdobovat
ozdobovat
lobovat
zalobovat
přelobovat
dolobovat
vylobovat
zlobovat
podrobovat
rozdrobovat
aprobovat
osobovat
zněkolikanásobovat
ztrojnásobovat
zdvojnásobovat
zmnohonásobovat
znásobovat
zásobovat
předzásobovat
způsobovat
přizpůsobovat
uzpůsobovat
verbovat
naverbovat
převerbovat
zverbovat
absorbovat
adsorbovat
resorbovat
masturbovat
hubovat
zahubovat
vyhubovat
inkubovat
zahlubovat
prohlubovat
vyhlubovat
zasnubovat
roubovat
naroubovat
přeroubovat
přiroubovat
oroubovat
doroubovat
šroubovat
našroubovat
zašroubovat
odšroubovat
sešroubovat
přešroubovat
přišroubovat
došroubovat
vyšroubovat
rozšroubovat
obrubovat
oprubovat
zprubovat
vytrubovat
roztrubovat
vrubovat
zubovat
chybovat
zachybovat
pochybovat
zapochybovat
pohybovat
rozpohybovat
obohacovat
omlacovat
zakulacovat
pozlacovat
ukracovat
zkracovat
pracovat
napracovat
zapracovat
předpracovat
odpracovat
přepracovat
opracovat
dopracovat
popracovat
propracovat
upracovat
spolupracovat
vypracovat
zpracovat
předzpracovat
rozpracovat
zatracovat
zachvacovat
obchvacovat
uchvacovat
šacovat
obcovat
vyobcovat
soudcovat
hecovat
vyhecovat
kibicovat
hicovat
rozhicovat
skicovat
naskicovat
špicovat
našpicovat
falcovat
hřebelcovat
vyhřebelcovat
zahlcovat
přehlcovat
pohlcovat
válcovat
převálcovat
uválcovat
vyválcovat
zválcovat
rozválcovat
lomcovat
zalomcovat
balancovat
vybalancovat
bilancovat
rebilancovat
zbilancovat
poslancovat
financovat
zafinancovat
předfinancovat
refinancovat
dofinancovat
samofinancovat
profinancovat
ufinancovat
spolufinancovat
drancovat
vydrancovat
tancovat
zatancovat
odtancovat
protancovat
distancovat
utancovat
vytancovat
roztancovat
licencovat
přelicencovat
diferencovat
potencovat
subvencovat
skoncovat
anoncovat
denuncovat
puncovat
opuncovat
oplocovat
nocovat
sjednocovat
nadhodnocovat
předhodnocovat
podhodnocovat
znehodnocovat
přehodnocovat
ohodnocovat
vyhodnocovat
zhodnocovat
přenocovat
ponocovat
opocovat
propocovat
vypocovat
vyhrocovat
srocovat
harcovat
zaškrcovat
přiškrcovat
usmrcovat
porcovat
naporcovat
rozporcovat
burcovat
vyburcovat
zburcovat
znechucovat
ochucovat
zarmucovat
přinucovat
donucovat
vnucovat
vynucovat
nakrucovat
zakrucovat
překrucovat
přikrucovat
skrucovat
vykrucovat
zkrucovat
trucovat
vytrucovat
správcovat
zachycovat
podchycovat
přichycovat
uchycovat
vymycovat
nasycovat
zasycovat
přesycovat
prosycovat
lícovat
slícovat
zaněcovat
podněcovat
rozněcovat
vzněcovat
nasvěcovat
zasvěcovat
znesvěcovat
osvěcovat
posvěcovat
prosvěcovat
vysvěcovat
rozsvěcovat
odhadovat
dohadovat
uhadovat
dokladovat
zdokladovat
skladovat
sladovat
zesladovat
radovat
zaradovat
gradovat
degradovat
zdegradovat
vygradovat
doradovat
tradovat
hřadovat
úřadovat
odúřadovat
zúřadovat
dožadovat
požadovat
vyžadovat
ledovat
zaledovat
koledovat
vykoledovat
sledovat
nasledovat
dosledovat
vysledovat
následovat
pronásledovat
torpedovat
expedovat
vyexpedovat
besedovat
pobesedovat
koincidovat
kandidovat
protikandidovat
znovukandidovat
validovat
kolidovat
konsolidovat
zkonsolidovat
vidovat
evidovat
zaevidovat
revidovat
zrevidovat
likvidovat
vylikvidovat
zlikvidovat
oxidovat
zoxidovat
rejdovat
saldovat
meldovat
holdovat
kandovat
skandovat
komandovat
nakomandovat
expandovat
suspendovat
extendovat
korespondovat
vykorespondovat
sondovat
vysondovat
fundovat
refundovat
difundovat
redifundovat
sekundovat
bodovat
zabodovat
obodovat
hodovat
obchodovat
vyobchodovat
zobchodovat
pochodovat
napochodovat
odpochodovat
připochodovat
dopochodovat
propochodovat
vpochodovat
vypochodovat
rozpochodovat
schodovat
prohodovat
shodovat
rozhodovat
spolurozhodovat
jodovat
najodovat
explodovat
akomodovat
parodovat
zparodovat
erodovat
zerodovat
orodovat
korodovat
zkorodovat
vodovat
bombardovat
vybombardovat
rozbombardovat
hazardovat
prohazardovat
mordovat
zamordovat
kolaudovat
zkolaudovat
aplaudovat
defraudovat
budovat
zabudovat
přebudovat
dobudovat
vybudovat
znovuvybudovat
zbudovat
rozbudovat
znovuzbudovat
preludovat
extrudovat
studovat
nastudovat
sestudovat
přestudovat
dostudovat
prostudovat
vystudovat
študovat
sjezdovat
pohvizdovat
hnízdovat
zabarikádovat
ládovat
naládovat
pomádovat
napomádovat
promenádovat
vyspádovat
torpédovat
křídovat
nakřídovat
jódovat
najódovat
kódovat
zakódovat
odkódovat
dekódovat
překódovat
rozkódovat
bědovat
zabědovat
zbědovat
půdovat
rekreovat
zrekreovat
blafovat
parafovat
telegrafovat
zatelegrafovat
stenografovat
fotografovat
nafotografovat
odfotografovat
přefotografovat
ofotografovat
dofotografovat
vyfotografovat
šrafovat
vyšrafovat
trefovat
strefovat
triumfovat
trumfovat
atrofovat
filosofovat
filozofovat
zafilozofovat
metamorfovat
blufovat
houfovat
šéfovat
reagovat
zareagovat
odreagovat
zreagovat
propagovat
interagovat
legovat
delegovat
privilegovat
negovat
znegovat
agregovat
segregovat
redigovat
zredigovat
dirigovat
udirigovat
korigovat
zkorigovat
navigovat
amalgovat
emulgovat
tangovat
fingovat
restringovat
ševingovat
swingovat
prolongovat
fungovat
zafungovat
homologovat
drogovat
nadrogovat
zdrogovat
embargovat
dispergovat
divergovat
konvergovat
urgovat
zaurgovat
expurgovat
konjugovat
kontrahovat
protrahovat
abstrahovat
vyabstrahovat
extrahovat
vyextrahovat
zasahovat
obsahovat
přesahovat
dosahovat
natahovat
zatahovat
obtahovat
předtahovat
odtahovat
přetahovat
přitahovat
dotahovat
potahovat
popotahovat
protahovat
stahovat
utahovat
vtahovat
vytahovat
povytahovat
roztahovat
vztahovat
svahovat
napřahovat
zapřahovat
připřahovat
spřahovat
rozpřahovat
požahovat
chovat
oplachovat
proplachovat
splachovat
vyplachovat
rozmachovat
krachovat
zkrachovat
strachovat
zachovat
šachovat
vyšachovat
odchovat
nadechovat
oddechovat
vdechovat
vydechovat
oplechovat
doplechovat
přechovat
napichovat
zapichovat
odpichovat
podpichovat
přepichovat
připichovat
popichovat
propichovat
upichovat
vpichovat
vypichovat
cejchovat
přecejchovat
ocejchovat
valchovat
zvalchovat
dochovat
pochovat
čerchovat
sprchovat
osprchovat
vysprchovat
schovat
uschovat
uchovat
vybuchovat
odpluchovat
pošťuchovat
oddychovat
vychovat
převychovat
dovychovat
spoluvychovat
pěchovat
napěchovat
upěchovat
ošlehovat
vyšlehovat
špehovat
stehovat
nastehovat
sestehovat
přistehovat
dostehovat
prostehovat
zažehovat
sežehovat
ožehovat
klihovat
knihovat
zaknihovat
zastihovat
předstihovat
přistihovat
dostihovat
postihovat
vystihovat
nazdvihovat
nadzdvihovat
pozdvihovat
vyzdvihovat
nastřihovat
zastřihovat
obstřihovat
odstřihovat
sestřihovat
přestřihovat
přistřihovat
ostřihovat
dostřihovat
postřihovat
prostřihovat
ustřihovat
vystřihovat
rozstřihovat
polohovat
napolohovat
zálohovat
zazálohovat
ozálohovat
rohovat
stohovat
nastohovat
zadrhovat
zdrhovat
zatrhovat
odtrhovat
podtrhovat
přetrhovat
strhovat
utrhovat
vytrhovat
navrhovat
zavrhovat
podvrhovat
opovrhovat
svrhovat
uvrhovat
vyvrhovat
rozvrhovat
nasluhovat
zasluhovat
obsluhovat
přesluhovat
přisluhovat
dosluhovat
posluhovat
vysluhovat
vyluhovat
vylouhovat
zaokruhovat
pruhovat
postruhovat
soustruhovat
vysoustruhovat
přituhovat
vyčuhovat
rýhovat
stěhovat
nastěhovat
odstěhovat
sestěhovat
přestěhovat
přistěhovat
dostěhovat
vystěhovat
rozstěhovat
iniciovat
asociovat
disociovat
variovat
repatriovat
zahajovat
obhajovat
nakrajovat
zakrajovat
obkrajovat
předkrajovat
odkrajovat
překrajovat
přikrajovat
okrajovat
dokrajovat
prokrajovat
skrajovat
ukrajovat
vkrajovat
vykrajovat
rozkrajovat
zatajovat
odtajovat
ustajovat
utajovat
olejovat
naolejovat
vykolejovat
doolejovat
sprejovat
přesprejovat
bojovat
zabojovat
dobojovat
probojovat
ubojovat
vybojovat
rozbojovat
oddojovat
dodojovat
vydojovat
znepokojovat
spokojovat
uspokojovat
přihnojovat
napojovat
zapojovat
odpojovat
přepojovat
připojovat
propojovat
spojovat
pospojovat
vypojovat
rozpojovat
odzbrojovat
přezbrojovat
přizbrojovat
ozbrojovat
dozbrojovat
vyzbrojovat
krojovat
zakrojovat
odkrojovat
oktrojovat
naoktrojovat
odstrojovat
podstrojovat
sestrojovat
přestrojovat
přistrojovat
vystrojovat
zdvojovat
rozdvojovat
přisvojovat
osvojovat
odokujovat
ustájovat
kovat
naskakovat
zaskakovat
obskakovat
nadskakovat
předskakovat
odskakovat
podskakovat
seskakovat
rozeskakovat
přeskakovat
přiskakovat
doskakovat
poskakovat
proskakovat
uskakovat
vskakovat
vyskakovat
rozskakovat
lakovat
nalakovat
zalakovat
odlakovat
přelakovat
poflakovat
natlakovat
odtlakovat
povlakovat
znakovat
pakovat
napakovat
zapakovat
přepakovat
opakovat
zopakovat
spakovat
vypakovat
rozpakovat
brakovat
vybrakovat
krakovat
nasakovat
zasakovat
prosakovat
vsakovat
atakovat
doatakovat
bivakovat
zabivakovat
zakovat
obkovat
skobkovat
klubkovat
vroubkovat
zoubkovat
záhybkovat
žlábkovat
vyžlábkovat
fackovat
nafackovat
profackovat
zfackovat
klackovat
doklackovat
odpeckovat
vypeckovat
předkovat
prostředkovat
zprostředkovat
skládkovat
hromádkovat
řádkovat
odřádkovat
hlídkovat
podekovat
načesnekovat
počesnekovat
resekovat
detekovat
krosčekovat
hořekovat
překovat
slabikovat
přeslabikovat
abdikovat
dedikovat
predikovat
indikovat
pacifikovat
zpacifikovat
specifikovat
kalcifikovat
kodifikovat
modifikovat
kvalifikovat
rekvalifikovat
překvalifikovat
diskvalifikovat
exemplifikovat
mumifikovat
bonifikovat
personifikovat
unifikovat
verifikovat
glorifikovat
petrifikovat
elektrifikovat
zelektrifikovat
nostrifikovat
klasifikovat
překlasifikovat
oklasifikovat
osifikovat
ratifikovat
kvantifikovat
identifikovat
certifikovat
plastifikovat
mystifikovat
domystifikovat
zmystifikovat
diverzifikovat
infikovat
dezinfikovat
dodezinfikovat
vydezinfikovat
plynofikovat
injikovat
publikovat
flikovat
zaflikovat
doflikovat
sflikovat
aplikovat
replikovat
zreplikovat
implikovat
komplikovat
zkomplikovat
duplikovat
doduplikovat
zduplikovat
komunikovat
zakomunikovat
dokomunikovat
exkomunikovat
pikovat
špikovat
prošpikovat
karikovat
zkarikovat
prefabrikovat
paprikovat
intrikovat
praktikovat
domestikovat
diagnostikovat
překřikovat
okřikovat
pokřikovat
vykřikovat
rozkřikovat
přikovat
nastřikovat
obstřikovat
odstřikovat
postřikovat
vstřikovat
vystřikovat
rozstřikovat
šikovat
sešikovat
brejkovat
švejkovat
lelkovat
dolelkovat
prolelkovat
žilkovat
kolkovat
překolkovat
okolkovat
dokolkovat
školkovat
ampulkovat
zaškatulkovat
doškatulkovat
rozškatulkovat
titulkovat
otitulkovat
dotitulkovat
žinylkovat
trylkovat
zatrylkovat
dotrylkovat
obálkovat
pálkovat
odpálkovat
kapitálkovat
světélkovat
dílkovat
důlkovat
jamkovat
známkovat
oznámkovat
snímkovat
osnímkovat
jankovat
frankovat
ofrankovat
tankovat
natankovat
dotankovat
písmenkovat
šenkovat
cinkovat
linkovat
nalinkovat
přelinkovat
přilinkovat
dolinkovat
slinkovat
zlinkovat
našminkovat
pusinkovat
zinkovat
pozinkovat
účinkovat
spoluúčinkovat
poklonkovat
vypoklonkovat
posunkovat
článkovat
rozčlánkovat
stránkovat
odstránkovat
přestránkovat
rozstránkovat
připomínkovat
opřipomínkovat
okovat
dokovat
alokovat
dealokovat
realokovat
blokovat
zablokovat
odblokovat
vyblokovat
dislokovat
rokovat
krokovat
odkrokovat
prokrokovat
prorokovat
prokovat
nárokovat
úrokovat
zúrokovat
evokovat
revokovat
provokovat
zaprovokovat
doprovokovat
vyprovokovat
šokovat
nálepkovat
onálepkovat
vtipkovat
zavtipkovat
dovtipkovat
hupkovat
odhupkovat
přehupkovat
prohupkovat
vyhupkovat
sloupkovat
markovat
parkovat
zaparkovat
přeparkovat
handrkovat
šperkovat
vyšperkovat
smirkovat
svorkovat
závorkovat
uzávorkovat
vzorkovat
převzorkovat
usrkovat
nastrkovat
zastrkovat
odstrkovat
podstrkovat
sestrkovat
přistrkovat
postrkovat
prostrkovat
vystrkovat
rozstrkovat
párkovat
začárkovat
odčárkovat
očárkovat
vyčárkovat
dírkovat
dodírkovat
prodírkovat
paběrkovat
stěrkovat
štěrkovat
maskovat
namaskovat
zamaskovat
odmaskovat
demaskovat
domaskovat
vymaskovat
deskovat
probleskovat
peskovat
dopeskovat
vypeskovat
fosforeskovat
fluoreskovat
rozbřeskovat
konfiskovat
dokonfiskovat
zkonfiskovat
riskovat
zariskovat
doriskovat
obtiskovat
předtiskovat
přetiskovat
otiskovat
dotiskovat
potiskovat
utiskovat
vtiskovat
voskovat
navoskovat
zavoskovat
převoskovat
přivoskovat
dovoskovat
povoskovat
smrskovat
kouskovat
nakouskovat
rozkouskovat
vytryskovat
hláskovat
přehláskovat
dohláskovat
páskovat
pískovat
opískovat
třískovat
zmatkovat
zazmatkovat
dozmatkovat
špetkovat
obnitkovat
využitkovat
zužitkovat
kostkovat
lístkovat
plátkovat
naplátkovat
doplátkovat
drátkovat
vydrátkovat
zátkovat
zazátkovat
odzátkovat
štítkovat
razítkovat
přerazítkovat
orazítkovat
dorazítkovat
prorazítkovat
ukovat
ucukovat
dedukovat
vydedukovat
redukovat
doredukovat
vyredukovat
zredukovat
indukovat
naindukovat
produkovat
reprodukovat
zreprodukovat
vyprodukovat
nafukovat
zafukovat
obfukovat
odfukovat
podfukovat
přefukovat
přifukovat
ofukovat
dofukovat
pofukovat
profukovat
sfukovat
vyfukovat
rozfukovat
nakukovat
okukovat
pokukovat
vykukovat
shlukovat
doshlukovat
šlukovat
zašlukovat
došlukovat
rukovat
narukovat
pobrukovat
vyrukovat
odsukovat
přisukovat
posukovat
štukovat
naštukovat
doštukovat
přizvukovat
přízvukovat
pobzukovat
vkovat
pohlavkovat
napohlavkovat
dopohlavkovat
zpohlavkovat
dávkovat
nadávkovat
předávkovat
stávkovat
zastávkovat
prostávkovat
vystávkovat
cévkovat
cívkovat
vykovat
povykovat
sežvykovat
přežvykovat
ožvykovat
dožvykovat
požvykovat
užvykovat
rozžvykovat
zkovat
svazkovat
rozkovat
klouzkovat
řetízkovat
hákovat
zahákovat
odhákovat
vojákovat
dovojákovat
hřebíkovat
vodíkovat
balíkovat
knoflíkovat
kolíkovat
přikolíkovat
vykolíkovat
bulíkovat
nabulíkovat
poručníkovat
odřepíkovat
odpesíkovat
vypuntíkovat
vyzmizíkovat
tlačkovat
značkovat
přeznačkovat
označkovat
doznačkovat
vyznačkovat
plečkovat
zavlečkovat
tečkovat
podtečkovat
dotečkovat
potečkovat
vytečkovat
křečkovat
nakřečkovat
dokřečkovat
střečkovat
dostřečkovat
skobičkovat
hubičkovat
hvězdičkovat
ohvězdičkovat
dohvězdičkovat
dlaždičkovat
vydlaždičkovat
paličkovat
kličkovat
prokličkovat
vykličkovat
kuličkovat
špičkovat
patičkovat
hlavičkovat
odhlavičkovat
přehlavičkovat
vyhlavičkovat
sejčkovat
očkovat
naočkovat
přeočkovat
kočkovat
vločkovat
povločkovat
vyvločkovat
oočkovat
doočkovat
proočkovat
cvočkovat
ručkovat
přeručkovat
vyručkovat
háčkovat
zaháčkovat
obháčkovat
uháčkovat
vyháčkovat
panáčkovat
zapanáčkovat
ráčkovat
sáčkovat
kachlíčkovat
vykachlíčkovat
kolíčkovat
přikolíčkovat
políčkovat
zpolíčkovat
služebníčkovat
víčkovat
zavíčkovat
odvíčkovat
bratříčkovat
sýčkovat
dosýčkovat
stůčkovat
děkovat
doděkovat
poděkovat
posuňkovat
sáňkovat
zasáňkovat
dosáňkovat
laškovat
zalaškovat
dolaškovat
šaškovat
našaškovat
zašaškovat
došaškovat
prošaškovat
papouškovat
odpapouškovat
dopapouškovat
práškovat
síťkovat
vložkovat
vyvložkovat
skužkovat
kroužkovat
zakroužkovat
okroužkovat
proužkovat
drážkovat
nadrážkovat
dodrážkovat
křížkovat
zakřížkovat
okřížkovat
dokřížkovat
mřížkovat
balovat
nabalovat
zabalovat
přebalovat
přibalovat
obalovat
zaobalovat
dobalovat
pobalovat
sbalovat
ubalovat
vybalovat
rozbalovat
oddalovat
vzdalovat
zahalovat
odhalovat
poodhalovat
inhalovat
rozhalovat
zakalovat
odkalovat
eskalovat
malovat
namalovat
zamalovat
podmalovat
přemalovat
přimalovat
omalovat
domalovat
pomalovat
zpomalovat
vymalovat
zmalovat
zdokonalovat
napalovat
zapalovat
odpalovat
podpalovat
přepalovat
připalovat
opalovat
dopalovat
propalovat
spalovat
upalovat
vpalovat
vypalovat
rozpalovat
kralovat
dokralovat
instalovat
nainstalovat
předinstalovat
odinstalovat
přeinstalovat
přiinstalovat
doinstalovat
ustalovat
krystalovat
překrystalovat
dokrystalovat
vykrystalovat
zavalovat
odvalovat
podvalovat
převalovat
pochvalovat
schvalovat
vychvalovat
povalovat
provalovat
svalovat
uvalovat
vyvalovat
rozvalovat
šalovat
zašalovat
paušalovat
žalovat
zažalovat
obžalovat
etablovat
driblovat
zadriblovat
dodriblovat
prodriblovat
zaoblovat
hoblovat
přehoblovat
ohoblovat
shoblovat
virblovat
zavirblovat
dovirblovat
dublovat
špiclovat
odzrcadlovat
kormidlovat
zakormidlovat
překormidlovat
dokormidlovat
ukormidlovat
přesidlovat
osidlovat
dosidlovat
doosidlovat
usidlovat
vysidlovat
handlovat
vyhandlovat
mandlovat
vymandlovat
pendlovat
našpendlovat
zašpendlovat
odšpendlovat
sešpendlovat
přešpendlovat
přišpendlovat
ošpendlovat
došpendlovat
rozšpendlovat
švindlovat
zašvindlovat
sešvindlovat
ošvindlovat
došvindlovat
vyšvindlovat
pudlovat
zabydlovat
odbydlovat
pádlovat
napádlovat
odpádlovat
přepádlovat
dopádlovat
vypádlovat
rádlovat
přesídlovat
osídlovat
dosídlovat
doosídlovat
usídlovat
vysídlovat
jódlovat
zajódlovat
dojódlovat
projódlovat
kabelovat
zakabelovat
prokabelovat
tabelovat
celovat
zacelovat
pocelovat
zocelovat
parcelovat
přeparcelovat
rozparcelovat
scelovat
ucelovat
excelovat
modelovat
namodelovat
domodelovat
vymodelovat
zatmelovat
přetmelovat
dotmelovat
stmelovat
vytmelovat
tunelovat
vytunelovat
apelovat
interpelovat
spelovat
korelovat
obveselovat
rozveselovat
ciselovat
odkyselovat
přikyselovat
okyselovat
ředitelovat
seštelovat
zaplevelovat
odplevelovat
cizelovat
nastřelovat
zastřelovat
odstřelovat
sestřelovat
přestřelovat
přistřelovat
ostřelovat
dostřelovat
postřelovat
prostřelovat
ustřelovat
vstřelovat
vystřelovat
rozstřelovat
biflovat
nabiflovat
kamuflovat
nakamuflovat
zakamuflovat
piglovat
žonglovat
zažonglovat
dožonglovat
odkráglovat
vochlovat
urychlovat
zrychlovat
jehlovat
nažehlovat
zažehlovat
sežehlovat
zaokrouhlovat
unáhlovat
zeštíhlovat
mailovat
naemailovat
senzibilovat
jubilovat
zacilovat
docilovat
oscilovat
dooscilovat
defilovat
profilovat
přeprofilovat
doprofilovat
vyprofilovat
anihilovat
milovat
zamilovat
asimilovat
domilovat
pomilovat
smilovat
umilovat
pilovat
napilovat
zapilovat
odpilovat
přepilovat
připilovat
kompilovat
zakompilovat
předkompilovat
dekompilovat
rekompilovat
překompilovat
dokompilovat
zkompilovat
opilovat
dopilovat
propilovat
upilovat
vypilovat
drilovat
sterilovat
grilovat
ogrilovat
zesilovat
posilovat
usilovat
vysilovat
ventilovat
destilovat
oddestilovat
předestilovat
vydestilovat
rozčilovat
hajlovat
zahajlovat
dohajlovat
klovat
eklovat
niklovat
poniklovat
oklovat
doklovat
uklovat
zakuklovat
cyklovat
zacyklovat
recyklovat
vyklovat
rozklovat
dolovat
nadolovat
poddolovat
kondolovat
dodolovat
vydolovat
vyvrcholovat
vyholovat
kolovat
protokolovat
zaprotokolovat
úkolovat
zaškolovat
přeškolovat
doškolovat
proškolovat
vyškolovat
demolovat
zdemolovat
tremolovat
extrapolovat
interpolovat
rolovat
narolovat
oddrolovat
odrolovat
dodrolovat
udrolovat
vydrolovat
rozdrolovat
dorolovat
srolovat
patrolovat
kontrolovat
překontrolovat
dokontrolovat
zkontrolovat
nasolovat
zasolovat
odsolovat
přesolovat
isolovat
zaisolovat
odisolovat
doisolovat
přisolovat
dosolovat
vysolovat
stolovat
nastolovat
podvolovat
dovolovat
povolovat
svolovat
izolovat
zaizolovat
odizolovat
plovat
zateplovat
oteplovat
samplovat
kontemplovat
suplovat
rašplovat
zakreslovat
obkreslovat
předkreslovat
podkreslovat
překreslovat
přikreslovat
dokreslovat
pokreslovat
prokreslovat
vkreslovat
vykreslovat
zkreslovat
rozkreslovat
veslovat
naveslovat
zaveslovat
obveslovat
odveslovat
přiveslovat
doveslovat
proveslovat
rozveslovat
vekslovat
převekslovat
vyvekslovat
syslovat
nasyslovat
číslovat
přečíslovat
očíslovat
vyčíslovat
entlovat
pytlovat
nasvětlovat
zesvětlovat
osvětlovat
prosvětlovat
vysvětlovat
dovysvětlovat
faulovat
zfaulovat
kraulovat
fabulovat
vyfabulovat
uculovat
ondulovat
naondulovat
doondulovat
modulovat
namodulovat
demodulovat
promodulovat
koagulovat
regulovat
deregulovat
doregulovat
uregulovat
vyregulovat
zregulovat
triangulovat
ejakulovat
odkulovat
spekulovat
vyspekulovat
vyšpekulovat
imatrikulovat
artikulovat
gestikulovat
zagestikulovat
přikulovat
kalkulovat
zakalkulovat
rekalkulovat
překalkulovat
prokalkulovat
vykalkulovat
zkalkulovat
vinkulovat
inokulovat
cirkulovat
recirkulovat
docirkulovat
vykulovat
emulovat
naemulovat
simulovat
nasimulovat
odsimulovat
dosimulovat
stimulovat
formulovat
naformulovat
přeformulovat
zformulovat
kumulovat
akumulovat
nakumulovat
nulovat
anulovat
granulovat
vynulovat
koulovat
zkoulovat
manipulovat
vmanipulovat
zmanipulovat
kopulovat
paspulovat
kverulovat
gratulovat
pogratulovat
kapitulovat
rekapitulovat
zrekapitulovat
titulovat
potulovat
postulovat
šavlovat
zevlovat
fixlovat
zafixlovat
nachylovat
odchylovat
přechylovat
přichylovat
schylovat
uchylovat
vychylovat
opylovat
rozptylovat
cyklostylovat
nacyklostylovat
rozmazlovat
zauzlovat
okouzlovat
rozuzlovat
škálovat
přeškálovat
paušálovat
pólovat
přepólovat
vybělovat
nadělovat
oddělovat
předělovat
přidělovat
podělovat
sdělovat
udělovat
vydělovat
rozdělovat
přerozdělovat
znovurozdělovat
osmělovat
vtělovat
převtělovat
přivtělovat
přikrašlovat
okrašlovat
přikrášlovat
zkrášlovat
amalgamovat
jamovat
zajamovat
dojamovat
nalamovat
zalamovat
blamovat
odlamovat
podlamovat
přelamovat
aklamovat
deklamovat
reklamovat
proklamovat
olamovat
prolamovat
ulamovat
vlamovat
vylamovat
rozlamovat
omamovat
seznamovat
oznamovat
programovat
naprogramovat
předprogramovat
přeprogramovat
multiprogramovat
připrogramovat
doprogramovat
mikroprogramovat
balzamovat
nabalzamovat
parfemovat
naparfemovat
doparfemovat
gemovat
lemovat
olemovat
decimovat
zdecimovat
sublimovat
přesublimovat
vysublimovat
animovat
zanimovat
deprimovat
zdeprimovat
imprimovat
komprimovat
dekomprimovat
zkomprimovat
trimovat
legitimovat
aproximovat
zimovat
zazimovat
přezimovat
podřimovat
napřimovat
vzpřimovat
ozřejmovat
filmovat
nafilmovat
dofilmovat
zfilmovat
kulmovat
nakulmovat
dokulmovat
uvědomovat
hromovat
zahromovat
chromovat
ochromovat
pochromovat
ohromovat
dohromovat
promovat
armovat
zaarmovat
alarmovat
zalarmovat
šermovat
došermovat
afirmovat
konfirmovat
překrmovat
přikrmovat
dokrmovat
vykrmovat
zkrmovat
formovat
předformovat
deformovat
zdeformovat
reformovat
preformovat
zreformovat
přeformovat
informovat
doinformovat
poinformovat
konformovat
doformovat
chloroformovat
transformovat
přetransformovat
dotransformovat
spoluformovat
zformovat
normovat
znormovat
vormovat
šturmovat
logaritmovat
gumovat
dogumovat
pogumovat
vygumovat
exhumovat
utlumovat
ztlumovat
subsumovat
resumovat
konsumovat
dokonsumovat
rezumovat
konzumovat
zkonzumovat
rozumovat
dorozumovat
očumovat
flámovat
doflámovat
proflámovat
rámovat
zarámovat
přerámovat
krámovat
orámovat
dorámovat
panorámovat
balzámovat
nabalzámovat
dobalzámovat
parfémovat
krémovat
nakrémovat
trémovat
ztrémovat
chrómovat
ochrómovat
pochrómovat
rýmovat
dorýmovat
šprýmovat
zrýmovat
sněmovat
ujařmovat
biřmovat
profanovat
zprofanovat
šikanovat
došikanovat
zlanovat
onanovat
panovat
trepanovat
opanovat
sanovat
asanovat
stanovat
bubnovat
zabubnovat
dobubnovat
vybubnovat
inscenovat
zinscenovat
rentgenovat
dorentgenovat
zrentgenovat
skenovat
naskenovat
oskenovat
doskenovat
překlenovat
kamenovat
ukamenovat
odsemenovat
jmenovat
najmenovat
přejmenovat
pojmenovat
vyjmenovat
promenovat
abstenovat
konvenovat
intervenovat
stagnovat
impregnovat
naimpregnovat
signovat
designovat
resignovat
rezignovat
kombinovat
nakombinovat
prokombinovat
vykombinovat
zkombinovat
rybinovat
vakcinovat
fascinovat
ordinovat
naordinovat
koordinovat
ukoordinovat
zkoordinovat
rafinovat
definovat
nadefinovat
zadefinovat
předdefinovat
redefinovat
předefinovat
dodefinovat
vydefinovat
paginovat
inklinovat
slinovat
laminovat
nalaminovat
přelaminovat
dolaminovat
kontaminovat
dekontaminovat
zaminovat
odminovat
podminovat
inseminovat
eliminovat
doeliminovat
vyeliminovat
rekriminovat
inkriminovat
diskriminovat
kulminovat
dominovat
nominovat
denominovat
donominovat
determinovat
iluminovat
marinovat
patinovat
napatinovat
ratinovat
satinovat
retinovat
gilotinovat
abstinovat
doabstinovat
aglutinovat
odštětinovat
ruinovat
zruinovat
navinovat
zavinovat
odvinovat
převinovat
přivinovat
ovinovat
svinovat
rozvinovat
lajnovat
nalajnovat
rujnovat
zrujnovat
abonovat
abandonovat
pardonovat
telefonovat
zatelefonovat
obtelefonovat
dotelefonovat
videotelefonovat
protelefonovat
vytelefonovat
honovat
kolacionovat
zkolacionovat
sankcionovat
revolucionovat
zrevolucionovat
penzionovat
klonovat
naklonovat
vyklonovat
harmonovat
deponovat
tamponovat
šamponovat
našamponovat
došamponovat
vyšamponovat
imponovat
zaimponovat
komponovat
zakomponovat
dekomponovat
překomponovat
přikomponovat
dokomponovat
prokomponovat
vkomponovat
zkomponovat
oponovat
disponovat
předisponovat
indisponovat
transponovat
exponovat
naexponovat
podexponovat
přeexponovat
doexponovat
šponovat
našponovat
došponovat
vyšponovat
resonovat
zaresonovat
doresonovat
rozresonovat
betonovat
zabetonovat
přebetonovat
dobetonovat
vybetonovat
intonovat
kartonovat
rezonovat
zarezonovat
dorezonovat
rozrezonovat
alternovat
internovat
konsternovat
nahrnovat
zahrnovat
odhrnovat
podhrnovat
přehrnovat
přihrnovat
ohrnovat
dohrnovat
shrnovat
vyhrnovat
rozhrnovat
stornovat
snovat
osnovat
zosnovat
kalafunovat
nakalafunovat
dokalafunovat
rounovat
harpunovat
korunovat
nasunovat
zasunovat
předsunovat
odsunovat
podsunovat
sesunovat
přesunovat
přisunovat
posunovat
vsunovat
vysunovat
zaplynovat
odplynovat
vyplynovat
zplynovat
plánovat
naplánovat
doplánovat
uplánovat
rozplánovat
šagrénovat
trénovat
natrénovat
zatrénovat
odtrénovat
přetrénovat
dotrénovat
potrénovat
vytrénovat
desénovat
dezénovat
cínovat
ocínovat
docínovat
pocínovat
zaklínovat
odklínovat
rozklínovat
termínovat
stínovat
vystínovat
navagónovat
tónovat
věnovat
handicapovat
překapovat
lapovat
zaklapovat
sklapovat
našlapovat
odšlapovat
sešlapovat
přešlapovat
přišlapovat
došlapovat
vyšlapovat
rozšlapovat
mapovat
namapovat
zamapovat
odmapovat
přemapovat
domapovat
zmapovat
rapovat
narapovat
zarapovat
dorapovat
prorapovat
překvapovat
ukvapovat
cepovat
vycepovat
hendikepovat
nalepovat
zalepovat
oblepovat
odlepovat
podlepovat
přelepovat
přilepovat
olepovat
dolepovat
polepovat
slepovat
zaslepovat
oslepovat
poslepovat
vlepovat
vylepovat
rozlepovat
krepovat
stepovat
dostepovat
prostepovat
štepovat
naštepovat
zaštepovat
doštepovat
proštepovat
vyštepovat
čepovat
načepovat
dočepovat
anticipovat
participovat
emancipovat
koncipovat
zkoncipovat
odchlipovat
vchlipovat
vychlipovat
disipovat
tipovat
zatipovat
otipovat
vytipovat
naštipovat
zaštipovat
obštipovat
odštipovat
přeštipovat
přištipovat
oštipovat
doštipovat
proštipovat
uštipovat
vyštipovat
čipovat
očipovat
skalpovat
oskalpovat
trampovat
trempovat
pumpovat
napumpovat
zapumpovat
dopumpovat
vypumpovat
rozpumpovat
korumpovat
zkorumpovat
dopovat
uchopovat
synkopovat
mikroskopovat
obklopovat
odklopovat
přiklopovat
nopovat
osopovat
zatopovat
stopovat
vystopovat
excerpovat
usurpovat
uzurpovat
cupovat
nacupovat
docupovat
rozcupovat
pohupovat
kupovat
nakupovat
zakupovat
odkupovat
překupovat
přikupovat
okupovat
dokupovat
skupovat
seskupovat
přeskupovat
uskupovat
vykupovat
odlupovat
ohlupovat
olupovat
dolupovat
vylupovat
otupovat
nastupovat
zastupovat
obstupovat
předstupovat
odstupovat
podstupovat
sestupovat
rozestupovat
vzestupovat
přestupovat
přistupovat
dostupovat
postupovat
prostupovat
ustupovat
vstupovat
vystupovat
ztupovat
štupovat
zaštupovat
doštupovat
zašupovat
odšupovat
překypovat
odrypovat
typovat
přetypovat
otypovat
vytypovat
štěpovat
odštěpovat
vštěpovat
darovat
obdarovat
podarovat
deklarovat
nadeklarovat
naparovat
reparovat
preparovat
napreparovat
odpreparovat
vypreparovat
separovat
odseparovat
vyseparovat
varovat
havarovat
zhavarovat
tvarovat
natvarovat
předtvarovat
přetvarovat
dotvarovat
vytvarovat
uvarovat
vyvarovat
čarovat
začarovat
odčarovat
přičarovat
očarovat
dočarovat
učarovat
vyčarovat
rozčarovat
celebrovat
koncelebrovat
žebrovat
kalibrovat
nakalibrovat
zkalibrovat
vibrovat
zavibrovat
rozvibrovat
fedrovat
meandrovat
domeandrovat
kalandrovat
vandrovat
odvandrovat
přivandrovat
dovandrovat
rendrovat
dorendrovat
vyrendrovat
plundrovat
vyplundrovat
zplundrovat
hudrovat
zahudrovat
dohudrovat
mudrovat
namudrovat
domudrovat
pudrovat
napudrovat
zapudrovat
přepudrovat
dopudrovat
dehydrovat
rehydrovat
jádrovat
kádrovat
prokádrovat
fládrovat
nafládrovat
sádrovat
zasádrovat
dosádrovat
macerovat
renderovat
dorenderovat
vyrenderovat
moderovat
spolumoderovat
referovat
poreferovat
preferovat
konferovat
interferovat
transferovat
přetransferovat
sugerovat
vsugerovat
akcelerovat
tolerovat
aglomerovat
polymerovat
generovat
degenerovat
zdegenerovat
regenerovat
zregenerovat
přegenerovat
dogenerovat
vygenerovat
temperovat
operovat
odoperovat
kooperovat
voperovat
vyoperovat
prosperovat
rekuperovat
iterovat
pasterovat
heverovat
vyheverovat
mezerovat
vymezerovat
inzerovat
buzerovat
lifrovat
šifrovat
zašifrovat
odšifrovat
dešifrovat
vyšifrovat
rozšifrovat
fofrovat
rozfofrovat
gaufrovat
kufrovat
zakufrovat
bagrovat
nabagrovat
zabagrovat
odbagrovat
dobagrovat
vybagrovat
rozbagrovat
integrovat
zaintegrovat
zintegrovat
migrovat
emigrovat
imigrovat
čachrovat
aspirovat
inspirovat
konspirovat
zakonspirovat
zavirovat
odvirovat
masakrovat
zmasakrovat
konsekrovat
šejkrovat
ušejkrovat
cukrovat
ocukrovat
pocukrovat
somrovat
dosomrovat
vysomrovat
laborovat
kolaborovat
adorovat
vzdorovat
vyvzdorovat
perforovat
horovat
meliorovat
dekorovat
deflorovat
chlorovat
přechlorovat
dochlorovat
kolorovat
mramorovat
memorovat
ignorovat
honorovat
odporovat
zaodporovat
podporovat
extemporovat
rozporovat
monitorovat
zmonitorovat
protektorovat
oprotektorovat
mentorovat
útorovat
závorovat
sponzorovat
dozorovat
pozorovat
odpozorovat
vypozorovat
zpozorovat
vzorovat
haprovat
štuprovat
opatrovat
penetrovat
nitrovat
titrovat
filtrovat
odfiltrovat
přefiltrovat
infiltrovat
dofiltrovat
profiltrovat
vyfiltrovat
zfiltrovat
centrovat
nacentrovat
zacentrovat
odcentrovat
decentrovat
koncentrovat
zakoncentrovat
zkoncentrovat
scentrovat
vycentrovat
sintrovat
kontrovat
zakontrovat
kastrovat
vykastrovat
rastrovat
přerastrovat
vyrastrovat
rozrastrovat
registrovat
zaregistrovat
odregistrovat
přeregistrovat
mistrovat
ministrovat
administrovat
polstrovat
vypolstrovat
demonstrovat
lustrovat
ilustrovat
prolustrovat
perlustrovat
frustrovat
zavětrovat
restaurovat
zrestaurovat
tezaurovat
figurovat
konfigurovat
nakonfigurovat
předkonfigurovat
překonfigurovat
zkonfigurovat
inaugurovat
rekurovat
konkurovat
maturovat
odmaturovat
denaturovat
renaturovat
saturovat
fakturovat
nadfakturovat
podfakturovat
přefakturovat
strukturovat
restrukturovat
přestrukturovat
glazurovat
cenzurovat
zcenzurovat
manévrovat
odmanévrovat
vmanévrovat
vymanévrovat
párovat
spárovat
vyspárovat
premiérovat
pérovat
vypérovat
bombírovat
muzicírovat
producírovat
štafírovat
vyštafírovat
pulírovat
vypulírovat
sumírovat
sesumírovat
šmírovat
kapírovat
papírovat
kopírovat
nakopírovat
překopírovat
přikopírovat
okopírovat
dokopírovat
prokopírovat
vkopírovat
vykopírovat
zkopírovat
rozkopírovat
kupírovat
okupírovat
tupírovat
natupírovat
kasírovat
zkasírovat
masírovat
namasírovat
vmasírovat
rozmasírovat
pasírovat
propasírovat
lavírovat
gravírovat
levírovat
rekvírovat
servírovat
naservírovat
bazírovat
fantazírovat
vyfantazírovat
drezírovat
vydrezírovat
druzírovat
kočírovat
ukočírovat
kašírovat
nakašírovat
mašírovat
odmašírovat
rozmašírovat
okšírovat
gilošírovat
režírovat
narežírovat
zarežírovat
urežírovat
zrežírovat
debužírovat
skórovat
zaskórovat
chlórovat
túrovat
sekýrovat
manikýrovat
pikýrovat
planýrovat
zplanýrovat
žinýrovat
kurýrovat
dokurýrovat
vykurýrovat
citýrovat
děrovat
naděrovat
předděrovat
předěrovat
vyděrovat
směrovat
nasměrovat
přesměrovat
dosměrovat
průměrovat
zprůměrovat
šněrovat
zašněrovat
sešněrovat
rozšněrovat
úvěrovat
basovat
zabasovat
dobasovat
fasovat
nafasovat
vyfasovat
inkasovat
vyinkasovat
zinkasovat
lasovat
hlasovat
zahlasovat
odhlasovat
přehlasovat
prohlasovat
odsouhlasovat
deklasovat
zlasovat
pasovat
napasovat
zapasovat
repasovat
zrepasovat
popasovat
vpasovat
vypasovat
rasovat
zatarasovat
trasovat
odtrasovat
protrasovat
vytrasovat
zrasovat
časovat
načasovat
řasovat
adresovat
přeadresovat
interesovat
zainteresovat
presovat
napresovat
stresovat
vystresovat
precisovat
mythisovat
ostrakisovat
lisovat
verbalisovat
skandalisovat
realisovat
lexikalisovat
nalisovat
signalisovat
opalisovat
liberalisovat
zliberalisovat
moralisovat
zalisovat
předlisovat
přelisovat
stabilisovat
utilisovat
přilisovat
metabolisovat
dolisovat
prolisovat
plisovat
slisovat
vlisovat
stylisovat
vylisovat
rozlisovat
polemisovat
remisovat
organisovat
tyranisovat
ionisovat
harmonisovat
kanonisovat
ironisovat
zapisovat
nadpisovat
předpisovat
odpisovat
podpisovat
spolupodpisovat
nadepisovat
předepisovat
odepisovat
podepisovat
spolupodepisovat
sepisovat
vepisovat
rozepisovat
přepisovat
připisovat
opisovat
dopisovat
dálnopisovat
popisovat
propisovat
spisovat
upisovat
vpisovat
vypisovat
rozpisovat
autorisovat
elektrisovat
dramatisovat
traumatisovat
sympatisovat
synthetisovat
syntetisovat
politisovat
taktisovat
gotisovat
avisovat
koksovat
pulsovat
zapulsovat
dopulsovat
rozpulsovat
kondensovat
dispensovat
indosovat
losovat
nalosovat
přelosovat
glosovat
zaglosovat
doglosovat
dolosovat
slosovat
vylosovat
rozlosovat
orosovat
štosovat
naštosovat
doštosovat
kapsovat
nakapsovat
traversovat
přetraversovat
konversovat
pokonversovat
korsovat
dokorsovat
pokorsovat
pausovat
nakusovat
zakusovat
obkusovat
předkusovat
odkusovat
překusovat
přikusovat
okusovat
dokusovat
fokusovat
prokusovat
ukusovat
vykusovat
rozkusovat
džusovat
vydžusovat
kandysovat
analysovat
paralysovat
špásovat
zašpásovat
prošpásovat
rýsovat
narýsovat
přerýsovat
dorýsovat
směsovat
debatovat
podebatovat
prodebatovat
datovat
antedatovat
dekatovat
dilatovat
záplatovat
dozáplatovat
matovat
pamatovat
zapamatovat
připamatovat
upamatovat
vzpamatovat
exploatovat
hydratovat
dehydratovat
rehydratovat
zkratovat
vyzkratovat
statovat
konstatovat
zkonstatovat
hřbetovat
fetovat
dofetovat
zfetovat
vegetovat
dovegetovat
paketovat
briketovat
etiketovat
koketovat
zakoketovat
parketovat
doparketovat
vyparketovat
letovat
naletovat
depaletovat
zaletovat
tabletovat
obletovat
odletovat
přeletovat
přiletovat
doletovat
poletovat
proletovat
kompletovat
dokompletovat
zkompletovat
sletovat
vyletovat
rozletovat
dokumetovat
zdokumetovat
kanetovat
magnetovat
tapetovat
zatapetovat
přetapetovat
otapetovat
dotapetovat
vytapetovat
aretovat
zaaretovat
odaretovat
dekretovat
nadekretovat
zadekretovat
torkretovat
apretovat
interpretovat
dezinterpretovat
fasetovat
resetovat
zresetovat
tetovat
dotetovat
potetovat
vytetovat
vetovat
raftovat
kšeftovat
driftovat
propachtovat
šlichtovat
odšlichtovat
dehtovat
nadehtovat
zadehtovat
citovat
zacitovat
odcitovat
recitovat
zarecitovat
odrecitovat
licitovat
vylicitovat
ocitovat
editovat
meditovat
zameditovat
pomeditovat
promeditovat
doeditovat
akreditovat
diskreditovat
zdiskreditovat
zeditovat
auditovat
doauditovat
zauditovat
profitovat
agitovat
zagitovat
litovat
zalitovat
habilitovat
rehabilitovat
politovat
slitovat
emitovat
imitovat
limitovat
delimitovat
kompromitovat
zkompromitovat
precipitovat
vyprecipitovat
hospitovat
fritovat
iritovat
parasitovat
levitovat
kvitovat
závitovat
parazitovat
odbřitovat
rajtovat
paktovat
traktovat
taktovat
přetaktovat
kontaktovat
nakontaktovat
zkontaktovat
afektovat
projektovat
přeprojektovat
vyprojektovat
selektovat
vyselektovat
reflektovat
anektovat
respektovat
konspektovat
resektovat
diktovat
nadiktovat
asfaltovat
vyasfaltovat
smaltovat
kvaltovat
dokvaltovat
glajchšaltovat
zglajchšaltovat
revoltovat
katapultovat
konsultovat
rekonsultovat
prokonsultovat
zkonsultovat
inzultovat
konzultovat
rekonzultovat
prokonzultovat
zkonzultovat
dekantovat
implantovat
reimplantovat
transplantovat
garantovat
kvantovat
akcentovat
orientovat
přeorientovat
zorientovat
dezorientovat
lamentovat
nalamentovat
dolamentovat
cementovat
zacementovat
vycementovat
dementovat
implementovat
dekrementovat
inkrementovat
fragmentovat
defragmentovat
segmentovat
sedimentovat
experimentovat
zaexperimentovat
komentovat
zakomentovat
odkomentovat
okomentovat
dokomentovat
spolukomentovat
vykomentovat
argumentovat
dokumentovat
zadokumentovat
zdokumentovat
instrumentovat
přeinstrumentovat
rentovat
absentovat
presentovat
representovat
patentovat
prezentovat
reprezentovat
pointovat
vypointovat
sprintovat
diskontovat
montovat
namontovat
zamontovat
odmontovat
demontovat
přemontovat
přimontovat
domontovat
smontovat
vmontovat
vymontovat
zmontovat
rozmontovat
frontovat
konfrontovat
zkonfrontovat
buntovat
huntovat
zhuntovat
gruntovat
vygruntovat
sabotovat
robotovat
dotovat
bojkotovat
pilotovat
šamotovat
vyšamotovat
notovat
anotovat
zanotovat
denotovat
kompotovat
rotovat
odrotovat
bankrotovat
zbankrotovat
dorotovat
šrotovat
sešrotovat
rozšrotovat
adaptovat
zadaptovat
akceptovat
optovat
adoptovat
kooptovat
kryptovat
zakryptovat
skartovat
zapaspartovat
startovat
nastartovat
odstartovat
restartovat
vystartovat
vartovat
dovartovat
koncertovat
desertovat
invertovat
konvertovat
překonvertovat
dokonvertovat
zkonvertovat
dezertovat
žertovat
zažertovat
dožertovat
flirtovat
zaflirtovat
doflirtovat
eskortovat
portovat
aportovat
deportovat
teleportovat
reportovat
přeportovat
kolportovat
importovat
naimportovat
reimportovat
vyimportovat
doportovat
sportovat
zasportovat
transportovat
odtransportovat
přetransportovat
dotransportovat
exportovat
reexportovat
doexportovat
vyexportovat
spurtovat
zaspurtovat
dospurtovat
vyspurtovat
pastovat
napastovat
kontrastovat
devastovat
zdevastovat
častovat
počastovat
cestovat
nacestovat
odcestovat
přicestovat
docestovat
procestovat
scestovat
vcestovat
vycestovat
zcestovat
manifestovat
amnestovat
restovat
arestovat
testovat
atestovat
otestovat
dotestovat
protestovat
zaprotestovat
investovat
zainvestovat
reinvestovat
doinvestovat
proinvestovat
listovat
nalistovat
zalistovat
dolistovat
polistovat
prolistovat
asistovat
existovat
koexistovat
spoluexistovat
hostovat
kompostovat
zkompostovat
degustovat
disgustovat
zdisgustovat
adjustovat
předpřástovat
pěstovat
předpěstovat
vypěstovat
zvěstovat
facettovat
knokautovat
vyautovat
debutovat
pokutovat
diskutovat
oddiskutovat
podiskutovat
prodiskutovat
vydiskutovat
salutovat
zasalutovat
mutovat
komutovat
permutovat
transmutovat
zmutovat
putovat
připutovat
amputovat
imputovat
doputovat
poputovat
disputovat
rekrutovat
zrekrutovat
zákrutovat
textovat
přetextovat
otextovat
ubytovat
kytovat
zakytovat
překytovat
naskytovat
poskytovat
vyskytovat
vykytovat
zpytovat
plakátovat
vyplakátovat
oplátovat
formátovat
naformátovat
přeformátovat
zformátovat
drátovat
zadrátovat
přidrátovat
prodrátovat
sdrátovat
portrétovat
kótovat
zakótovat
okótovat
dokótovat
prokótovat
nýtovat
zanýtovat
donýtovat
snýtovat
roznýtovat
rozpočtovat
účtovat
naúčtovat
zaúčtovat
přeúčtovat
doúčtovat
proúčtovat
súčtovat
vyúčtovat
zúčtovat
rozúčtovat
obětovat
spoluobětovat
opětovat
květovat
koštovat
okoštovat
distribuovat
redistribuovat
rozdistribuovat
graduovat
vakuovat
evakuovat
destruovat
zdestruovat
menstruovat
instruovat
konstruovat
rekonstruovat
derekonstruovat
zrekonstruovat
překonstruovat
vykonstruovat
zkonstruovat
situovat
substituovat
restituovat
konstituovat
rekonstituovat
zkonstituovat
prostituovat
fluktuovat
zabavovat
odbavovat
dobavovat
vybavovat
dovybavovat
zbavovat
zohavovat
rozžhavovat
hlavovat
naplavovat
zaplavovat
odplavovat
přeplavovat
připlavovat
splavovat
vyplavovat
oslavovat
ztmavovat
unavovat
ozdravovat
pozdravovat
uzdravovat
napravovat
odpravovat
přepravovat
připravovat
opravovat
dopravovat
poopravovat
popravovat
spravovat
vyspravovat
upravovat
předupravovat
vpravovat
vypravovat
navypravovat
zpravovat
otravovat
stravovat
zatavovat
přetavovat
zotavovat
stavovat
nastavovat
přednastavovat
přenastavovat
donastavovat
zastavovat
pozastavovat
představovat
odstavovat
podstavovat
sestavovat
vestavovat
přestavovat
přistavovat
dostavovat
ustavovat
vystavovat
vytavovat
objevovat
znovuobjevovat
ojevovat
projevovat
vyjevovat
zjevovat
relevovat
polevovat
slevovat
ulevovat
lahvovat
nalahvovat
láhvovat
naláhvovat
obdivovat
podivovat
udivovat
archivovat
zošklivovat
odplivovat
uplivovat
vyplivovat
znecitlivovat
derivovat
zderivovat
deprivovat
pasivovat
zapasivovat
aktivovat
deaktivovat
reaktivovat
inaktivovat
zaktivovat
dezaktivovat
kultivovat
rekultivovat
zrekultivovat
zkultivovat
motivovat
demotivovat
zakřivovat
pokřivovat
zkřivovat
zavšivovat
odvšivovat
přiživovat
oživovat
znovuoživovat
vyživovat
perzekvovat
devalvovat
revalvovat
absolvovat
disolvovat
vyhovovat
pokovovat
prokovovat
odlovovat
přelovovat
oslovovat
doslovovat
vyslovovat
vylovovat
stanovovat
ustanovovat
obnovovat
renovovat
zrenovovat
inovovat
zinovovat
dohotovovat
vyhotovovat
zhotovovat
napravovovat
přepravovovat
připravovovat
opravovovat
dopravovovat
spravovovat
upravovovat
vpravovovat
vypravovovat
zabarvovat
odbarvovat
podbarvovat
přebarvovat
přibarvovat
obarvovat
dobarvovat
probarvovat
vybarvovat
zbarvovat
nervovat
denervovat
inervovat
rezervovat
zarezervovat
konzervovat
nakonzervovat
zakonzervovat
odkonzervovat
odčervovat
prokrvovat
zakotvovat
ukotvovat
umrtvovat
občerstvovat
navrstvovat
převrstvovat
ovrstvovat
rozvrstvovat
odvětvovat
rozvětvovat
přikyvovat
pokyvovat
zajizvovat
opěvovat
předzpěvovat
přezpěvovat
prozpěvovat
vyzpěvovat
navštěvovat
interviewovat
faxovat
zafaxovat
odfaxovat
profaxovat
relaxovat
indexovat
přeindexovat
oindexovat
doindexovat
telexovat
latexovat
fixovat
zafixovat
prefixovat
mixovat
namixovat
zamixovat
odmixovat
přimixovat
domixovat
promixovat
smixovat
umixovat
vmixovat
rozmixovat
boxovat
zaboxovat
proboxovat
vyboxovat
eloxovat
xeroxovat
naxeroxovat
oxeroxovat
doxeroxovat
luxovat
naluxovat
doluxovat
vyluxovat
nahazovat
zahazovat
nadhazovat
předhazovat
odhazovat
přehazovat
přihazovat
dohazovat
pohazovat
prohazovat
shazovat
vhazovat
vyhazovat
rozhazovat
nakazovat
zakazovat
odkazovat
přikazovat
dokazovat
prokazovat
ukazovat
poukazovat
vykazovat
rozkazovat
vzkazovat
glazovat
zahlazovat
nachlazovat
podchlazovat
přechlazovat
ochlazovat
vychlazovat
zchlazovat
přehlazovat
přihlazovat
ohlazovat
uhlazovat
vyhlazovat
rozhlazovat
omlazovat
zmlazovat
vyplazovat
přeslazovat
přislazovat
oslazovat
doslazovat
proslazovat
vyobrazovat
zobrazovat
odrazovat
nahrazovat
vynahrazovat
zahrazovat
přehrazovat
ohrazovat
uhrazovat
vyhrazovat
odmrazovat
zmrazovat
rozmrazovat
zrazovat
prozrazovat
vyzrazovat
nasazovat
zasazovat
obsazovat
nadsazovat
předsazovat
podsazovat
sesazovat
přesazovat
přisazovat
osazovat
dosazovat
posazovat
prosazovat
usazovat
vsazovat
vysazovat
rozsazovat
dotazovat
navazovat
zavazovat
obvazovat
předvazovat
odvazovat
podvazovat
převazovat
přivazovat
ovazovat
provazovat
svazovat
uvazovat
vyvazovat
rozvazovat
zařazovat
nadřazovat
předřazovat
odřazovat
podřazovat
seřazovat
přeřazovat
přiřazovat
vřazovat
vyřazovat
rozřazovat
přecezovat
scezovat
zcezovat
zamezovat
omezovat
vymezovat
odrezovat
odnacizovat
denacizovat
odcizovat
precizovat
vyprecizovat
zcizovat
invalidizovat
periodizovat
standardizovat
eutrofizovat
katalogizovat
zkatalogizovat
ideologizovat
odideologizovat
zideologizovat
neologizovat
ekologizovat
mytologizovat
alergizovat
hypoalergizovat
hyperalergizovat
zalergizovat
hierarchizovat
ostrakizovat
globalizovat
verbalizovat
skandalizovat
idealizovat
zidealizovat
realizovat
seberealizovat
zrealizovat
legalizovat
zlegalizovat
specializovat
inicializovat
zinicializovat
socializovat
komercializovat
zkomercializovat
medializovat
zmedializovat
industrializovat
zindustrializovat
trivializovat
ztrivializovat
radikalizovat
zradikalizovat
lexikalizovat
lokalizovat
minimalizovat
optimalizovat
maximalizovat
formalizovat
odformalizovat
zformalizovat
normalizovat
denormalizovat
znenormalizovat
znormalizovat
banalizovat
zbanalizovat
kanalizovat
odkanalizovat
penalizovat
signalizovat
odsignalizovat
finalizovat
kriminalizovat
zkriminalizovat
ortogonalizovat
zortogonalizovat
nacionalizovat
internacionalizovat
znacionalizovat
racionalizovat
zracionalizovat
komercionalizovat
zkomercionalizovat
institucionalizovat
zinstitucionalizovat
profesionalizovat
zprofesionalizovat
internalizovat
zinternalizovat
opalizovat
liberalizovat
zliberalizovat
federalizovat
generalizovat
moralizovat
demoralizovat
zdemoralizovat
centralizovat
decentralizovat
zcentralizovat
neutralizovat
zneutralizovat
naturalizovat
strukturalizovat
restrukturalizovat
zrestrukturalizovat
digitalizovat
zdigitalizovat
kapitalizovat
podkapitalizovat
překapitalizovat
hospitalizovat
devitalizovat
revitalizovat
totalizovat
krystalizovat
překrystalizovat
vykrystalizovat
zkrystalizovat
individualizovat
ritualizovat
aktualizovat
zaktualizovat
intelektualizovat
odintelektualizovat
zintelektualizovat
virtualizovat
odsexualizovat
vizualizovat
zvizualizovat
univerzalizovat
paušalizovat
oblizovat
evangelizovat
zevangelizovat
bagatelizovat
nivelizovat
znivelizovat
novelizovat
stabilizovat
destabilizovat
senzibilizovat
hyposenzibilizovat
hypersenzibilizovat
mobilizovat
demobilizovat
zmobilizovat
sterilizovat
vysterilizovat
utilizovat
civilizovat
zcivilizovat
odklizovat
olizovat
metabolizovat
symbolizovat
alkoholizovat
odalkoholizovat
přialkoholizovat
doalkoholizovat
monopolizovat
demonopolizovat
zmonopolizovat
plizovat
ulizovat
stylizovat
nastylizovat
sestylizovat
zestylizovat
přestylizovat
vylizovat
dynamizovat
zdynamizovat
akademizovat
zakademizovat
polemizovat
zapolemizovat
dopolemizovat
remizovat
zremizovat
systemizovat
legitimizovat
solmizovat
ekonomizovat
zekonomizovat
atomizovat
algoritmizovat
rytmizovat
zrytmizovat
urbanizovat
zurbanizovat
organizovat
reorganizovat
zreorganizovat
přeorganizovat
spoluorganizovat
vyorganizovat
zorganizovat
dezorganizovat
mechanizovat
zmechanizovat
amerikanizovat
zamerikanizovat
vulkanizovat
zvulkanizovat
germanizovat
odgermanizovat
zgermanizovat
humanizovat
odhumanizovat
dehumanizovat
zhumanizovat
tyranizovat
botanizovat
galvanizovat
homogenizovat
technizovat
ztechnizovat
kaolinizovat
zkaolinizovat
feminizovat
telefonizovat
ionizovat
revolucionizovat
zrevolucionizovat
kolonizovat
dekolonizovat
harmonizovat
zharmonizovat
démonizovat
oddémonizovat
kanonizovat
synchronizovat
zasynchronizovat
sesynchronizovat
postsynchronizovat
rozsynchronizovat
ironizovat
zironizovat
tonizovat
ozonizovat
modernizovat
zmodernizovat
imunizovat
typizovat
arizovat
solidarizovat
linearizovat
vulgarizovat
zvulgarizovat
polarizovat
zpolarizovat
regularizovat
zregularizovat
singularizovat
sekularizovat
popularizovat
zpopularizovat
sumarizovat
zesumarizovat
militarizovat
demilitarizovat
remilitarizovat
zmilitarizovat
inventarizovat
zinventarizovat
dispenzarizovat
charakterizovat
pasterizovat
posterizovat
irizovat
madeirizovat
satirizovat
odorizovat
alegorizovat
kategorizovat
subkategorizovat
překategorizovat
valorizovat
terorizovat
vektorizovat
zvektorizovat
motorizovat
autorizovat
favorizovat
parametrizovat
elektrizovat
dramatizovat
zdramatizovat
schematizovat
problematizovat
zproblematizovat
matematizovat
odmatematizovat
dematematizovat
zmatematizovat
systematizovat
stigmatizovat
klimatizovat
aklimatizovat
axiomatizovat
aromatizovat
automatizovat
zautomatizovat
traumatizovat
fanatizovat
zfanatizovat
sympatizovat
deratizovat
demokratizovat
zdemokratizovat
byrokratizovat
odbyrokratizovat
zbyrokratizovat
privatizovat
doprivatizovat
zprivatizovat
magnetizovat
odmagnetizovat
demagnetizovat
zmagnetizovat
poetizovat
zpoetizovat
konkretizovat
zkonkretizovat
teoretizovat
patetizovat
syntetizovat
fotosyntetizovat
estetizovat
odestetizovat
politizovat
odpolitizovat
zpolitizovat
kritizovat
pokritizovat
zkritizovat
taktizovat
romantizovat
autentizovat
robotizovat
narkotizovat
hypnotizovat
zhypnotizovat
erotizovat
zerotizovat
inertizovat
amortizovat
mystizovat
absolutizovat
mytizovat
sovětizovat
tabuizovat
odtabuizovat
avizovat
bolševizovat
zbolševizovat
relativizovat
zrelativizovat
aktivizovat
deaktivizovat
zaktivizovat
objektivizovat
zobjektivizovat
kolektivizovat
substantivizovat
jarovizovat
dojarovizovat
improvizovat
zaimprovizovat
nařizovat
zařizovat
podřizovat
seřizovat
pořizovat
napořizovat
vyřizovat
zřizovat
pulzovat
zapulzovat
dopulzovat
rozpulzovat
recenzovat
zrecenzovat
kondenzovat
zkondenzovat
dimenzovat
nadimenzovat
poddimenzovat
předimenzovat
kompenzovat
vykompenzovat
bonzovat
nabonzovat
dobonzovat
bronzovat
osvobozovat
vysvobozovat
poškozovat
odplozovat
oplozovat
rozplozovat
obrozovat
znovuzrozovat
navozovat
odvozovat
dovozovat
provozovat
uvozovat
vyvozovat
traverzovat
přetraverzovat
konverzovat
pokonverzovat
korzovat
dokorzovat
pokorzovat
zatvrzovat
přitvrzovat
dotvrzovat
potvrzovat
stvrzovat
utvrzovat
vytvrzovat
ztvrzovat
pauzovat
nabuzovat
přebuzovat
vybuzovat
vzbuzovat
povzbuzovat
ochuzovat
obluzovat
zakluzovat
podkluzovat
dokluzovat
prokluzovat
vykluzovat
vyluzovat
zapuzovat
odpuzovat
popuzovat
vypuzovat
odsuzovat
přisuzovat
posuzovat
usuzovat
vysuzovat
rozsuzovat
analyzovat
zanalyzovat
paralyzovat
katalyzovat
autolyzovat
odhmyzovat
ohryzovat
vyhryzovat
bázovat
rozfázovat
rázovat
frázovat
parafrázovat
frézovat
odfrézovat
ofrézovat
vyfrézovat
vyprotézovat
reprízovat
prognózovat
pózovat
zapózovat
fúzovat
sfúzovat
zřetězovat
schůzovat
naschůzovat
doschůzovat
zbídačovat
fačovat
zafačovat
ofačovat
dofačovat
natlačovat
zatlačovat
odtlačovat
přetlačovat
přitlačovat
dotlačovat
potlačovat
protlačovat
stlačovat
utlačovat
vtlačovat
vytlačovat
roztlačovat
naznačovat
odznačovat
přeznačovat
označovat
poznačovat
vyznačovat
ožebračovat
obkračovat
překračovat
přikračovat
pokračovat
vykračovat
rozkračovat
omračovat
doomračovat
poomračovat
stačovat
dostačovat
postačovat
vystačovat
nasvědčovat
přesvědčovat
přisvědčovat
osvědčovat
dosvědčovat
usvědčovat
smečovat
zasmečovat
dosmečovat
pečovat
opečovat
zabezpečovat
ubezpečovat
skrečovat
tečovat
nadlehčovat
odlehčovat
polehčovat
ulehčovat
vylehčovat
zlehčovat
navlhčovat
zavlhčovat
ovlhčovat
provlhčovat
zvlhčovat
bičovat
vybičovat
zbičovat
zveličovat
nakličovat
obkličovat
předkličovat
skličovat
odkysličovat
okysličovat
ohraničovat
rozhraničovat
nacvičovat
zacvičovat
předcvičovat
odcvičovat
secvičovat
přecvičovat
docvičovat
procvičovat
vycvičovat
rozcvičovat
vzpřičovat
půjčovat
zapůjčovat
propůjčovat
vypůjčovat
rozpůjčovat
změkčovat
zamlčovat
odmlčovat
promlčovat
umlčovat
spolčovat
mulčovat
poněmčovat
pančovat
ztenčovat
zakončovat
dokončovat
ukončovat
lynčovat
zlynčovat
zabočovat
odbočovat
vybočovat
rozbočovat
ochočovat
kočovat
pomočovat
odročovat
zakročovat
obkročovat
přikročovat
rozkročovat
zotročovat
zúročovat
osočovat
ztrpčovat
roztrpčovat
pokrčovat
určovat
předurčovat
spoluurčovat
odnaučovat
zaučovat
přeučovat
přiučovat
odlučovat
slučovat
vylučovat
rozlučovat
doučovat
poučovat
zaručovat
doručovat
doporučovat
rozezvučovat
ozvučovat
dozvučovat
rozzvučovat
vyučovat
vytyčovat
vztyčovat
kartáčovat
překartáčovat
okartáčovat
vykartáčovat
doléčovat
klíčovat
naklíčovat
zaklíčovat
rozklíčovat
zavděčovat
odvděčovat
zpěčovat
zhořčovat
rozhořčovat
odlaďovat
přelaďovat
dolaďovat
prolaďovat
slaďovat
vylaďovat
nahromaďovat
upozaďovat
zařaďovat
nadřaďovat
podřaďovat
seřaďovat
přeřaďovat
přiřaďovat
vřaďovat
vyřaďovat
rozřaďovat
nařeďovat
odstřeďovat
soustřeďovat
zřeďovat
rozřeďovat
zatřiďovat
předtřiďovat
setřiďovat
přetřiďovat
dotřiďovat
utřiďovat
vtřiďovat
vytřiďovat
roztřiďovat
naloďovat
vyloďovat
zahnizďovat
zabrzďovat
odbrzďovat
přibrzďovat
zbrzďovat
zohyzďovat
poměďovat
shromažďovat
nashromažďovat
vydražďovat
vyvražďovat
opožďovat
zpožďovat
zohyžďovat
zhyžďovat
dodaňovat
zdaňovat
odblaňovat
přelaňovat
slaňovat
podmaňovat
vymaňovat
zabraňovat
zbraňovat
zahraňovat
zachraňovat
ochraňovat
schraňovat
vyhraňovat
odstraňovat
zraňovat
vyžvaňovat
rozžvaňovat
zhudebňovat
připodobňovat
vypodobňovat
zpodobňovat
zpodrobňovat
odosobňovat
zosobňovat
zpochybňovat
zarybňovat
odrybňovat
zevšeobecňovat
zobecňovat
odmocňovat
zplnomocňovat
umocňovat
zmocňovat
zdomácňovat
zvěcňovat
uskladňovat
vyskladňovat
znesnadňovat
usnadňovat
zabedňovat
odbedňovat
znepřehledňovat
zpřehledňovat
zohledňovat
zneprůhledňovat
zprůhledňovat
zevšedňovat
zalidňovat
přelidňovat
zneklidňovat
uklidňovat
zklidňovat
vylidňovat
znevěrohodňovat
zvěrohodňovat
znevýhodňovat
zvýhodňovat
odškodňovat
zneškodňovat
oplodňovat
odnárodňovat
znárodňovat
zúrodňovat
zavodňovat
odvodňovat
rozvodňovat
odůvodňovat
zdůvodňovat
zaneprazdňovat
vyprazdňovat
podceňovat
přeceňovat
oceňovat
doceňovat
odzeleňovat
ozeleňovat
začleňovat
odčleňovat
přičleňovat
včleňovat
vyčleňovat
rozčleňovat
odsemeňovat
zakořeňovat
rozohňovat
zakliňovat
vkliňovat
podmiňovat
umiňovat
vymiňovat
zmiňovat
zašpiňovat
pošpiňovat
nastiňovat
zastiňovat
odstiňovat
přistiňovat
zaviňovat
obviňovat
proviňovat
odčiňovat
přičiňovat
vyčiňovat
zapříčiňovat
odtajňovat
uveřejňovat
zveřejňovat
rozhojňovat
zkujňovat
rozteskňovat
odvlákňovat
zvlákňovat
rozvlákňovat
zkapalňovat
ospravedlňovat
prouhelňovat
zpopelňovat
zneviditelňovat
zviditelňovat
posilňovat
znásilňovat
uvolňovat
zvolňovat
rozvolňovat
naplňovat
zaplňovat
přeplňovat
doplňovat
splňovat
vyplňovat
oslňovat
zprůmyslňovat
zvlňovat
rozmělňovat
zjemňovat
znepříjemňovat
zpříjemňovat
zatemňovat
uzemňovat
uskromňovat
zpřítomňovat
uzákoňovat
odkloňovat
skloňovat
vyskloňovat
odzvoňovat
ztrapňovat
zneschopňovat
uschopňovat
znovuuschopňovat
stupňovat
odstupňovat
vystupňovat
zpřístupňovat
promarňovat
obrňovat
začerňovat
očerňovat
zmirňovat
zakrňovat
odkorňovat
upozorňovat
znázorňovat
poskvrňovat
odzrňovat
vyzrňovat
zhospodárňovat
ztvárňovat
umírňovat
zmírňovat
usměrňovat
objasňovat
projasňovat
ujasňovat
vyjasňovat
zjasňovat
rozjasňovat
zalesňovat
znovuzalesňovat
odlesňovat
ztělesňovat
upřesňovat
zpřesňovat
zdrsňovat
přebásňovat
dobásňovat
třásňovat
stísňovat
zpřísňovat
utěsňovat
vytěsňovat
zpoplatňovat
uplatňovat
opodstatňovat
osamostatňovat
zkvalitňovat
zprůsvitňovat
zhmotňovat
přivlastňovat
vyvlastňovat
zúčastňovat
obšťastňovat
omilostňovat
upřednostňovat
zhutňovat
zbytňovat
odstátňovat
zestátňovat
postátňovat
obzvláštňovat
ozvláštňovat
splavňovat
umravňovat
opravňovat
zrovnopravňovat
usoustavňovat
odšťavňovat
zlevňovat
připevňovat
opevňovat
upevňovat
zpevňovat
združstevňovat
ovlivňovat
spoluovlivňovat
zefektivňovat
zintenzivňovat
uskrovňovat
zrovnoprávňovat
zintenzívňovat
zplyňovat
zvýrazňovat
zdůrazňovat
zprovozňovat
ukázňovat
znervózňovat
uvězňovat
rozrůzňovat
zjednoznačňovat
uskutečňovat
zestručňovat
odtučňovat
zvláčňovat
zvěčňovat
zaměňovat
obměňovat
odměňovat
přeměňovat
proměňovat
směňovat
vyměňovat
pozměňovat
rozměňovat
napěňovat
zapěňovat
odpěňovat
přepěňovat
dopěňovat
vypěňovat
zpěňovat
vzpěňovat
zavzdušňovat
odvzdušňovat
provzdušňovat
rozvášňovat
zesměšňovat
zbožňovat
znemožňovat
umožňovat
ztotožňovat
obdařovat
obhospodařovat
napařovat
zapařovat
odpařovat
připařovat
propařovat
spařovat
vypařovat
rozpařovat
navařovat
zavařovat
převařovat
přivařovat
škvařovat
seškvařovat
přeškvařovat
doškvařovat
uškvařovat
vyškvařovat
rozškvařovat
dovařovat
svařovat
přetvařovat
vyvařovat
rozvařovat
ozařovat
prozařovat
vyzařovat
udobřovat
postříbřovat
vyjadřovat
uštědřovat
čeřovat
vyčeřovat
zčeřovat
rozčeřovat
smiřovat
usmiřovat
odsiřovat
vysiřovat
zviřovat
rozviřovat
rozšiřovat
zabořovat
obořovat
pokořovat
zamořovat
odmořovat
umořovat
zanořovat
ponořovat
vnořovat
vynořovat
dohovořovat
prohovořovat
znetvořovat
prokypřovat
zkypřovat
opatřovat
zaopatřovat
spatřovat
sbratřovat
rozbratřovat
přešetřovat
ošetřovat
došetřovat
prošetřovat
vyšetřovat
zjitřovat
zpestřovat
naostřovat
zaostřovat
přeostřovat
přiostřovat
doostřovat
vyostřovat
zostřovat
rozostřovat
zbystřovat
pobuřovat
zamhuřovat
přimhuřovat
nakuřovat
zakuřovat
podkuřovat
okuřovat
dokuřovat
pokuřovat
prokuřovat
vykuřovat
chmuřovat
zachmuřovat
žalářovat
polštářovat
pancéřovat
opancéřovat
dopancéřovat
pranýřovat
zaměřovat
odměřovat
přeměřovat
oměřovat
doměřovat
poměřovat
proměřovat
směřovat
nasměřovat
vyměřovat
rozměřovat
zpronevěřovat
ověřovat
pověřovat
prověřovat
svěřovat
důvěřovat
nahlašovat
zahlašovat
odhlašovat
přehlašovat
přihlašovat
ohlašovat
dohlašovat
prohlašovat
vyhlašovat
rozhlašovat
pašovat
propašovat
vpašovat
naprašovat
odprašovat
oprašovat
poprašovat
vyprašovat
rozprašovat
zastrašovat
odstrašovat
detašovat
nakvašovat
zakvašovat
překvašovat
dokvašovat
prokvašovat
vykvašovat
zkvašovat
pohřešovat
prohřešovat
rozhřešovat
zastřešovat
odlišovat
rozlišovat
semišovat
finišovat
superfinišovat
utišovat
ztišovat
falšovat
zfalšovat
revanšovat
umenšovat
zmenšovat
gilošovat
odprošovat
doprošovat
uprošovat
vyprošovat
nadlepšovat
přilepšovat
polepšovat
vylepšovat
zlepšovat
veršovat
zveršovat
pohoršovat
zhoršovat
završovat
dovršovat
zvětšovat
dušovat
zjednodušovat
zavzdušovat
odvzdušovat
provzdušovat
fušovat
zfušovat
přezkušovat
zahlušovat
přehlušovat
ohlušovat
narušovat
nabrušovat
zabrušovat
odbrušovat
přebrušovat
přibrušovat
obrušovat
dobrušovat
probrušovat
sbrušovat
ubrušovat
vybrušovat
zbrušovat
rozbrušovat
odrušovat
přerušovat
zkrušovat
porušovat
vytrušovat
roztrušovat
vyrušovat
zrušovat
pozrušovat
rozrušovat
vzrušovat
předsušovat
přesušovat
osušovat
dosušovat
vysušovat
zatušovat
retušovat
zaretušovat
doretušovat
vyretušovat
vytušovat
plyšovat
navyšovat
převyšovat
povyšovat
vyvyšovat
zvyšovat
odměšovat
přiměšovat
proměšovat
směšovat
vměšovat
vyměšovat
utěšovat
navěšovat
zavěšovat
převěšovat
přivěšovat
ověšovat
svěšovat
vyvěšovat
rozvěšovat
zneucťovat
pečeťovat
zapečeťovat
odpečeťovat
zpečeťovat
rozpečeťovat
zušlechťovat
pociťovat
prociťovat
vciťovat
vyciťovat
zaštiťovat
oklesťovat
proklesťovat
znejisťovat
přemisťovat
umisťovat
rozmisťovat
začisťovat
znečisťovat
očisťovat
pročisťovat
vykořisťovat
odplsťovat
zplsťovat
vykosťovat
přemosťovat
hrsťovat
přemísťovat
umísťovat
rozmísťovat
vyúsťovat
síťovat
zasíťovat
zvědečťovat
poangličťovat
zamašťovat
předmašťovat
odmašťovat
přemašťovat
přimašťovat
omašťovat
promašťovat
zmašťovat
svrašťovat
odlidšťovat
polidšťovat
zlidšťovat
oklešťovat
proklešťovat
vyklešťovat
počešťovat
zčešťovat
zajišťovat
spoluzajišťovat
odjišťovat
znejišťovat
pojišťovat
připojišťovat
ujišťovat
zjišťovat
začišťovat
předčišťovat
znečišťovat
přečišťovat
očišťovat
dočišťovat
pročišťovat
vyčišťovat
zespolečenšťovat
zženšťovat
vyhošťovat
zhošťovat
zplošťovat
oprošťovat
vyprošťovat
zprošťovat
odevropšťovat
poevropšťovat
mršťovat
odmršťovat
smršťovat
vymršťovat
zesvětšťovat
nahušťovat
zahušťovat
přehušťovat
přihušťovat
dohušťovat
zhušťovat
vylušťovat
oplášťovat
zbožšťovat
angažovat
zaangažovat
oblažovat
zavlažovat
svlažovat
rozvlažovat
obnažovat
zapažovat
předpažovat
přepažovat
připažovat
upažovat
rozpažovat
vzpažovat
předražovat
prodražovat
vydražovat
zdražovat
zmražovat
zapražovat
nastražovat
navažovat
předvažovat
odvažovat
znevažovat
převažovat
přivažovat
dovažovat
považovat
opovažovat
provažovat
svažovat
uvažovat
zauvažovat
douvažovat
pouvažovat
vyvažovat
zvažovat
rozvažovat
porozvažovat
nafermežovat
protežovat
přibližovat
sbližovat
ubližovat
nakližovat
skližovat
rozkližovat
ponižovat
snižovat
křižovat
překřižovat
pokřižovat
ukřižovat
zamlžovat
odmlžovat
melanžovat
aranžovat
naaranžovat
zaranžovat
zanožovat
přednožovat
přinožovat
namnožovat
přemnožovat
pomnožovat
zmnožovat
rozmnožovat
snožovat
unožovat
roznožovat
brožovat
ohrožovat
vyhrožovat
nadržovat
zadržovat
obdržovat
předržovat
přidržovat
dodržovat
podržovat
udržovat
vydržovat
zdržovat
zadlužovat
prodlužovat
vydlužovat
přidružovat
sdružovat
zakružovat
obkružovat
okružovat
vykružovat
zkružovat
vzpružovat
vystružovat
sužovat
otužovat
stužovat
utužovat
ztužovat
vyztužovat
zužovat
lyžovat
nalyžovat
zalyžovat
bandážovat
zabandážovat
dobandážovat
silážovat
zesilážovat
kupážovat
garážovat
zamřížovat
rýžovat
narýžovat
vyrýžovat
zpeněžovat
zasněžovat
zatěžovat
obtěžovat
naobtěžovat
přetěžovat
přitěžovat
protěžovat
stěžovat
postěžovat
vystěžovat
vytěžovat
ztěžovat
osvěžovat
doosvěžovat
charvat
narvat
zarvat
odervat
nervat
servat
rozervat
přervat
orvat
dorvat
chorvat
porvat
prorvat
trvat
setrvat
přetrvat
potrvat
vytrvat
urvat
vyrvat
pitvat
rozpitvat
plýtvat
doplýtvat
proplýtvat
vyplýtvat
rozplýtvat
naštvat
neštvat
veštvat
rozeštvat
přištvat
poštvat
uštvat
vyštvat
obouvat
couvat
nacouvat
zacouvat
odcouvat
docouvat
procouvat
vycouvat
nadouvat
vydouvat
vzdouvat
namlouvat
zamlouvat
odmlouvat
vemlouvat
přemlouvat
přimlouvat
omlouvat
domlouvat
pomlouvat
promlouvat
smlouvat
nasmlouvat
usmlouvat
umlouvat
vymlouvat
rozmlouvat
zaplouvat
obplouvat
odplouvat
podplouvat
obeplouvat
přeplouvat
připlouvat
doplouvat
proplouvat
splouvat
uplouvat
vplouvat
vyplouvat
rozplouvat
nasouvat
zasouvat
předsouvat
odsouvat
podsouvat
sesouvat
přesouvat
přisouvat
posouvat
prosouvat
vsouvat
vysouvat
zouvat
nazouvat
přezouvat
vyzouvat
nazvat
nezvat
sezvat
přezvat
přizvat
ozvat
dozvat
pozvat
vyzvat
dlabávat
zadlabávat
oddlabávat
dodlabávat
prodlabávat
vdlabávat
vydlabávat
rozdlabávat
hrabávat
nahrabávat
zahrabávat
odhrabávat
podhrabávat
přehrabávat
přihrabávat
dohrabávat
pohrabávat
prohrabávat
shrabávat
uhrabávat
vhrabávat
vyhrabávat
rozhrabávat
škrabávat
naškrabávat
zaškrabávat
odškrabávat
seškrabávat
přeškrabávat
přiškrabávat
oškrabávat
doškrabávat
poškrabávat
proškrabávat
uškrabávat
vškrabávat
vyškrabávat
rozškrabávat
zanedbávat
vstřebávat
klimbávat
překlimbávat
doklimbávat
poklimbávat
proklimbávat
uklimbávat
obávat
podobávat
zobávat
nazobávat
odzobávat
sezobávat
ozobávat
dozobávat
pozobávat
prozobávat
uzobávat
vyzobávat
rozzobávat
drbávat
nadrbávat
odrbávat
dodrbávat
podrbávat
prodrbávat
udrbávat
vydrbávat
zdrbávat
rozdrbávat
škubávat
naškubávat
zaškubávat
oškubávat
doškubávat
vyškubávat
rozškubávat
klubávat
doklubávat
proklubávat
vyklubávat
dloubávat
nadloubávat
dodloubávat
vydloubávat
rozdloubávat
hloubávat
zahloubávat
dohloubávat
rubávat
narubávat
zarubávat
dorubávat
prorubávat
vyrubávat
zrubávat
kolébávat
odkolébávat
přikolébávat
dokolébávat
ukolébávat
rozkolébávat
hýbávat
nahýbávat
zahýbávat
ohýbávat
naohýbávat
prohýbávat
zohýbávat
shýbávat
uhýbávat
vyhýbávat
rozhýbávat
cucávat
nacucávat
zacucávat
odcucávat
ocucávat
docucávat
pocucávat
procucávat
ucucávat
vycucávat
ducávat
naducávat
doducávat
zaplácávat
poplácávat
uplácávat
dávat
nadávat
zanadávat
vynadávat
padávat
napadávat
zapadávat
odpadávat
přepadávat
připadávat
opadávat
dopadávat
popadávat
propadávat
spadávat
upadávat
vpadávat
vypadávat
rozpadávat
zavadávat
ovadávat
povadávat
uvadávat
zadávat
oddávat
poddávat
hledávat
ohledávat
dohledávat
pohledávat
prohledávat
shledávat
vyhledávat
sedávat
nasedávat
zasedávat
obsedávat
předsedávat
odsedávat
sesedávat
přesedávat
přisedávat
dosedávat
posedávat
poposedávat
usedávat
vsedávat
vysedávat
rozsedávat
zvedávat
nadzvedávat
přizvedávat
pozvedávat
vyzvedávat
zabředávat
vybředávat
rozbředávat
předávat
přidávat
nandávat
zandávat
odendávat
přendávat
uondávat
cmrndávat
nacmrndávat
docmrndávat
pocmrndávat
procmrndávat
vycmrndávat
rozcmrndávat
sundávat
vyndávat
bodávat
nabodávat
zabodávat
obodávat
dobodávat
pobodávat
probodávat
ubodávat
vbodávat
rozbodávat
dodávat
hlodávat
nahlodávat
zahlodávat
obhlodávat
předhlodávat
odhlodávat
přehlodávat
ohlodávat
dohlodávat
prohlodávat
uhlodávat
vyhlodávat
rozhlodávat
podávat
prodávat
zaprodávat
předprodávat
odprodávat
doprodávat
vyprodávat
rozprodávat
udávat
vdávat
zavdávat
provdávat
vyvdávat
kydávat
nakydávat
dokydávat
pokydávat
vykydávat
rozkydávat
vydávat
spoluvydávat
zdávat
nazdávat
sezdávat
rozdávat
vzdávat
odevzdávat
skládávat
naskládávat
zaskládávat
odskládávat
seskládávat
přeskládávat
doskládávat
poskládávat
vyskládávat
ovládávat
zvládávat
strádávat
pořádávat
spořádávat
uspořádávat
vypořádávat
střádávat
žádávat
jídávat
zajídávat
odjídávat
přejídávat
ojídávat
dojídávat
pojídávat
projídávat
ujídávat
vyjídávat
rozjídávat
hlídávat
snídávat
nasnídávat
dosnídávat
posnídávat
vídávat
vyzpovídávat
střídávat
doufávat
troufávat
zoufávat
osahávat
tahávat
nechávat
zanechávat
přenechávat
ponechávat
vynechávat
utichávat
přičichávat
očichávat
vyčichávat
zašmodrchávat
prchávat
přeprchávat
poprchávat
vyprchávat
cuchávat
zacuchávat
docuchávat
pocuchávat
scuchávat
zcuchávat
rozcuchávat
kuchávat
dokuchávat
vykuchávat
rozkuchávat
čmuchávat
začmuchávat
předčmuchávat
očmuchávat
dočmuchávat
pročmuchávat
vyčmuchávat
bouchávat
zabouchávat
poslouchávat
zaposlouchávat
odposlouchávat
připoslouchávat
porouchávat
šťouchávat
našťouchávat
zašťouchávat
došťouchávat
prošťouchávat
ušťouchávat
vyšťouchávat
rozšťouchávat
napuchávat
opuchávat
zatuchávat
vzdychávat
navzdychávat
rozevzdychávat
dovzdychávat
provzdychávat
uvzdychávat
dmychávat
rozdmychávat
vyšplíchávat
míchávat
namíchávat
zamíchávat
předmíchávat
přemíchávat
přimíchávat
promíchávat
smíchávat
umíchávat
vmíchávat
rozmíchávat
píchávat
napíchávat
popíchávat
propíchávat
pospíchávat
upíchávat
vypíchávat
rozpíchávat
zadýchávat
prodýchávat
vydýchávat
rozdýchávat
slýchávat
proslýchávat
vyslýchávat
dmýchávat
rozdmýchávat
spěchávat
uspěchávat
lehávat
polehávat
slehávat
zašlehávat
ošlehávat
všlehávat
vyšlehávat
zažehávat
zdvihávat
nadzdvihávat
švihávat
střihávat
nastřihávat
zastřihávat
obstřihávat
odstřihávat
sestřihávat
přestřihávat
přistřihávat
ostřihávat
dostřihávat
postřihávat
prostřihávat
ustřihávat
vystřihávat
rozstřihávat
lhávat
nalhávat
zalhávat
belhávat
odbelhávat
přebelhávat
přibelhávat
obelhávat
dobelhávat
probelhávat
vybelhávat
selhávat
přelhávat
šilhávat
zašilhávat
došilhávat
pošilhávat
prošilhávat
rozšilhávat
dolhávat
šplhávat
našplhávat
odšplhávat
sešplhávat
přešplhávat
došplhávat
vyšplhávat
rozšplhávat
kulhávat
nakulhávat
zakulhávat
obkulhávat
odkulhávat
překulhávat
přikulhávat
dokulhávat
pokulhávat
prokulhávat
skulhávat
vkulhávat
vykulhávat
rozkulhávat
vylhávat
zadrhávat
promrhávat
trhávat
natrhávat
zatrhávat
obtrhávat
nadtrhávat
předtrhávat
odtrhávat
podtrhávat
přetrhávat
zpřetrhávat
přitrhávat
otrhávat
dotrhávat
protrhávat
strhávat
utrhávat
vtrhávat
vytrhávat
ztrhávat
roztrhávat
vrhávat
svrhávat
zvrhávat
rouhávat
krouhávat
nakrouhávat
odkrouhávat
okrouhávat
dokrouhávat
pokrouhávat
ukrouhávat
vykrouhávat
rozkrouhávat
strouhávat
nastrouhávat
odstrouhávat
přistrouhávat
ostrouhávat
dostrouhávat
rozstrouhávat
zdráhávat
léhávat
naléhávat
zaléhávat
obléhávat
odléhávat
podléhávat
přiléhávat
doléhávat
sléhávat
uléhávat
rozléhávat
nabíhávat
zabíhávat
nadbíhávat
předbíhávat
odbíhávat
podbíhávat
sebíhávat
rozebíhávat
přebíhávat
přibíhávat
obíhávat
dobíhávat
probíhávat
sbíhávat
ubíhávat
vbíhávat
vybíhávat
rozbíhávat
stíhávat
zdvíhávat
stříhávat
nastříhávat
zastříhávat
obstříhávat
odstříhávat
sestříhávat
přestříhávat
přistříhávat
ostříhávat
dostříhávat
postříhávat
prostříhávat
ustříhávat
vystříhávat
rozstříhávat
zažíhávat
rozžíhávat
běhávat
naběhávat
zaběhávat
doběhávat
vyběhávat
rozběhávat
kakávat
pokakávat
vykakávat
plakávat
oplakávat
doplakávat
poplakávat
proplakávat
splakávat
vyplakávat
rozplakávat
přitakávat
cvakávat
nacvakávat
zacvakávat
přecvakávat
přicvakávat
pocvakávat
procvakávat
rozcvakávat
zpackávat
zakuckávat
pobekávat
zaklekávat
poklekávat
smekávat
sesmekávat
prosmekávat
usmekávat
vysmekávat
pobrekávat
sekávat
nasekávat
zasekávat
obsekávat
předsekávat
odsekávat
podsekávat
sesekávat
přesekávat
přisekávat
osekávat
dosekávat
prosekávat
usekávat
vsekávat
vysekávat
rozsekávat
vztekávat
navztekávat
dovztekávat
povztekávat
provztekávat
vyvztekávat
rozvztekávat
čekávat
očekávat
blikávat
zablikávat
přeblikávat
doblikávat
poblikávat
problikávat
rozblikávat
klikávat
naklikávat
zaklikávat
odklikávat
doklikávat
proklikávat
uklikávat
tikávat
odtikávat
dotikávat
mžikávat
zamžikávat
domžikávat
pomžikávat
promžikávat
rozmžikávat
blinkávat
spinkávat
brnkávat
nabrnkávat
zabrnkávat
odbrnkávat
přebrnkávat
dobrnkávat
pobrnkávat
ubrnkávat
vybrnkávat
rozbrnkávat
cvrnkávat
zacvrnkávat
přecvrnkávat
docvrnkávat
pocvrnkávat
procvrnkávat
scvrnkávat
vycvrnkávat
rozcvrnkávat
namokávat
omokávat
promokávat
capkávat
ťapkávat
hopkávat
cupkávat
hupkávat
krkávat
mrkávat
pomrkávat
smrkávat
dosmrkávat
posmrkávat
vysmrkávat
srkávat
usrkávat
trkávat
otrkávat
strkávat
nastrkávat
zastrkávat
předstrkávat
odstrkávat
podstrkávat
sestrkávat
přestrkávat
přistrkávat
dostrkávat
postrkávat
prostrkávat
vystrkávat
rozstrkávat
vrkávat
navrkávat
zavrkávat
cvrkávat
scvrkávat
dovrkávat
rozvrkávat
laskávat
pomlaskávat
polaskávat
splaskávat
pleskávat
popleskávat
vytleskávat
roztleskávat
smrskávat
prskávat
doprskávat
vyprskávat
luskávat
louskávat
přelouskávat
prolouskávat
rozlouskávat
tryskávat
otryskávat
vytryskávat
vískávat
získávat
znovuzískávat
vřískávat
prýskávat
odprýskávat
oprýskávat
stýskávat
výskávat
setkávat
vetkávat
přetkávat
dotkávat
potkávat
protkávat
utkávat
cukávat
zacukávat
docukávat
pocukávat
ucukávat
vycukávat
kukávat
nakukávat
dokukávat
vnukávat
foukávat
nafoukávat
odfoukávat
vefoukávat
ofoukávat
pofoukávat
profoukávat
sfoukávat
vyfoukávat
rozfoukávat
odkoukávat
okoukávat
rozkoukávat
tloukávat
natloukávat
zatloukávat
obtloukávat
přitloukávat
otloukávat
dotloukávat
potloukávat
protloukávat
stloukávat
utloukávat
vtloukávat
vytloukávat
ztloukávat
roztloukávat
broukávat
pobroukávat
soukávat
nasoukávat
dosoukávat
prosoukávat
usoukávat
vsoukávat
vysoukávat
propukávat
fňukávat
pofňukávat
ťukávat
naťukávat
zaťukávat
odťukávat
přiťukávat
oťukávat
vyťukávat
zalykávat
polykávat
vzlykávat
pykávat
odpykávat
smrákávat
pékávat
zajíkávat
utíkávat
rozutíkávat
říkávat
zaříkávat
předříkávat
odříkávat
přeříkávat
stříkávat
nastříkávat
zastříkávat
obstříkávat
odstříkávat
přestříkávat
ostříkávat
dostříkávat
postříkávat
vstříkávat
vystříkávat
rozstříkávat
vyříkávat
žvýkávat
nažvýkávat
předžvýkávat
sežvýkávat
přežvýkávat
ožvýkávat
dožvýkávat
požvýkávat
vyžvýkávat
rozžvýkávat
mačkávat
namačkávat
zamačkávat
přimačkávat
domačkávat
promačkávat
vmačkávat
vymačkávat
zmačkávat
rozmačkávat
sečkávat
posečkávat
přečkávat
dočkávat
vyčkávat
rozhýčkávat
těkávat
vytěkávat
štěkávat
poštěkávat
vyštěkávat
kuňkávat
meškávat
zameškávat
omeškávat
promeškávat
zmeškávat
šuškávat
těžkávat
zatěžkávat
obtěžkávat
potěžkávat
bublávat
zabublávat
dobublávat
pobublávat
probublávat
vybublávat
rozbublávat
sedlávat
odsedlávat
přesedlávat
osedlávat
kvedlávat
nakvedlávat
zakvedlávat
dokvedlávat
ukvedlávat
vkvedlávat
vykvedlávat
rozkvedlávat
odhodlávat
muchlávat
domuchlávat
pomuchlávat
zmuchlávat
pošihlávat
viklávat
vyviklávat
zviklávat
rozviklávat
mrmlávat
cumlávat
dumlávat
chumlávat
zachumlávat
mumlávat
zamumlávat
brumlávat
zabrumlávat
odolávat
udolávat
zdolávat
volávat
obvolávat
předvolávat
odvolávat
přivolávat
dovolávat
povolávat
provolávat
svolávat
vyvolávat
vzvolávat
teplávat
zteplávat
piplávat
vypiplávat
matlávat
namatlávat
zamatlávat
omatlávat
domatlávat
pomatlávat
umatlávat
rozmatlávat
patlávat
napatlávat
zapatlávat
opatlávat
dopatlávat
spatlávat
upatlávat
rozpatlávat
tutlávat
ututlávat
toulávat
zatoulávat
vlávat
povlávat
sálávat
cválávat
nacválávat
zacválávat
odcválávat
přecválávat
přicválávat
docválávat
procválávat
scválávat
ucválávat
vcválávat
vycválávat
rozcválávat
dělávat
nadělávat
padělávat
zadělávat
obdělávat
oddělávat
předělávat
přidělávat
dodělávat
podělávat
prodělávat
vydělávat
přivydělávat
rozdělávat
vzdělávat
sebevzdělávat
dovzdělávat
odkašlávat
pokašlávat
vykašlávat
pižlávat
upižlávat
žižlávat
přežižlávat
ožižlávat
dožižlávat
rozžižlávat
žužlávat
ožužlávat
mávat
klamávat
oklamávat
zklamávat
zamávat
smávat
rozesmávat
dumávat
dodumávat
produmávat
vydumávat
zkoumávat
přezkoumávat
prozkoumávat
vyzkoumávat
bloumávat
probloumávat
cloumávat
ucloumávat
jednávat
objednávat
přeobjednávat
přiobjednávat
doobjednávat
předjednávat
dojednávat
pojednávat
projednávat
sjednávat
ujednávat
vyjednávat
zjednávat
rozjednávat
zelenávat
zazelenávat
zezelenávat
znamenávat
zaznamenávat
předznamenávat
poznamenávat
vyznamenávat
žehnávat
zažehnávat
požehnávat
rozžehnávat
konávat
překonávat
dokonávat
skonávat
vykonávat
stonávat
odstonávat
postonávat
prostonávat
vystonávat
rozstonávat
natěsnávat
stěsnávat
vtěsnávat
bobtnávat
nabobtnávat
zaměstnávat
směstnávat
vměstnávat
ochutnávat
pochutnávat
vychutnávat
doutnávat
dodoutnávat
rozdoutnávat
rovnávat
narovnávat
zarovnávat
předrovnávat
odrovnávat
přerovnávat
přirovnávat
orovnávat
dorovnávat
porovnávat
srovnávat
urovnávat
vyrovnávat
znávat
seznávat
rozeznávat
přiznávat
doznávat
poznávat
rozpoznávat
uznávat
zneuznávat
vyznávat
sténávat
zatínávat
odtínávat
přetínávat
protínávat
stínávat
utínávat
roztínávat
kapávat
nakapávat
zakapávat
odkapávat
překapávat
přikapávat
okapávat
dokapávat
pokapávat
prokapávat
skapávat
ukapávat
vkapávat
vykapávat
rozkapávat
lapávat
zaklapávat
šlapávat
zašlapávat
sešlapávat
přišlapávat
pošlapávat
prošlapávat
ušlapávat
vyšlapávat
rozšlapávat
nacpávat
zacpávat
vecpávat
přecpávat
přicpávat
docpávat
procpávat
ucpávat
vycpávat
klepávat
naklepávat
zaklepávat
odklepávat
překlepávat
přiklepávat
oklepávat
doklepávat
poklepávat
proklepávat
sklepávat
uklepávat
vyklepávat
rozklepávat
tepávat
dotepávat
vytepávat
roztepávat
třepávat
natřepávat
setřepávat
otřepávat
dotřepávat
protřepávat
střepávat
vytřepávat
roztřepávat
kopávat
nakopávat
zakopávat
obkopávat
odkopávat
podkopávat
překopávat
okopávat
dokopávat
prokopávat
skopávat
ukopávat
vkopávat
vykopávat
zkopávat
rozkopávat
čerpávat
načerpávat
odčerpávat
přečerpávat
přičerpávat
dočerpávat
vyčerpávat
spávat
naspávat
zaspávat
odespávat
rozespávat
přespávat
přispávat
dospávat
pospávat
prospávat
uspávat
vyspávat
dupávat
nadupávat
zadupávat
oddupávat
předupávat
přidupávat
odupávat
dodupávat
podupávat
produpávat
udupávat
vdupávat
vydupávat
zdupávat
rozdupávat
houpávat
přehoupávat
pohoupávat
rozhoupávat
koupávat
loupávat
odloupávat
oloupávat
doloupávat
sloupávat
vloupávat
vyloupávat
rozloupávat
chroupávat
stoupávat
křoupávat
sypávat
nasypávat
zasypávat
obsypávat
odsypávat
podsypávat
sesypávat
přesypávat
přisypávat
osypávat
dosypávat
posypávat
prosypávat
usypávat
vsypávat
vysypávat
rozsypávat
chápávat
chrápávat
sápávat
rozsápávat
sípávat
štípávat
naštípávat
přeštípávat
poštípávat
vyštípávat
skřípávat
rýpávat
zarýpávat
odrýpávat
dorýpávat
prorýpávat
urýpávat
vyrýpávat
rozrýpávat
starávat
zastarávat
obstarávat
brávat
žebrávat
vyžebrávat
hrávat
nahrávat
zahrávat
načechrávat
obehrávat
předehrávat
odehrávat
sehrávat
rozehrávat
přehrávat
přihrávat
ohrávat
dohrávat
pohrávat
prohrávat
uhrávat
skuhrávat
vyhrávat
orávat
zaorávat
oborávat
přeorávat
okorávat
vyorávat
zorávat
rozorávat
dopátrávat
větrávat
odvětrávat
provětrávat
vyvětrávat
zvětrávat
bourávat
nabourávat
odbourávat
dobourávat
probourávat
ubourávat
vbourávat
vybourávat
rozbourávat
kňourávat
prošťourávat
rozprošťourávat
čurávat
občurávat
přečurávat
očurávat
dočurávat
počurávat
vyčurávat
zrávat
nazrávat
přezrávat
dozrávat
uzrávat
vyzrávat
hárávat
sbírávat
vysbírávat
skomírávat
umírávat
zavírávat
otvírávat
zotvírávat
čůrávat
občůrávat
přečůrávat
očůrávat
dočůrávat
počůrávat
vyčůrávat
kasávat
podkasávat
vykasávat
nasávat
odsávat
klesávat
podklesávat
poklesávat
tesávat
obtesávat
odtesávat
přitesávat
otesávat
vtesávat
vytesávat
česávat
načesávat
začesávat
nadčesávat
předčesávat
odčesávat
podčesávat
přečesávat
přičesávat
očesávat
dočesávat
počesávat
pročesávat
sčesávat
učesávat
doučesávat
včesávat
vyčesávat
zčesávat
rozčesávat
křesávat
nakřesávat
dokřesávat
vykřesávat
rozkřesávat
přesávat
přisávat
sosávat
psávat
zakrsávat
dusávat
zadusávat
předusávat
dodusávat
podusávat
udusávat
vydusávat
zdusávat
vyklusávat
kousávat
nakousávat
zakousávat
obkousávat
předkousávat
odkousávat
překousávat
okousávat
dokousávat
pokousávat
prokousávat
skousávat
ukousávat
vykousávat
rozkousávat
vsávat
zakysávat
lysávat
vysávat
jásávat
hlásávat
pásávat
přepásávat
třásávat
natřásávat
setřásávat
přetřásávat
otřásávat
potřásávat
vytřásávat
lísávat
kolísávat
zakolísávat
rozkolísávat
hmatávat
nahmatávat
přehmatávat
ohmatávat
prohmatávat
vyhmatávat
odtávat
štěbetávat
rozštěbetávat
metávat
nametávat
zametávat
odmetávat
podmetávat
přimetávat
ometávat
dometávat
smetávat
umetávat
vmetávat
vymetávat
zmetávat
rozmetávat
třepetávat
střetávat
cachtávat
čvachtávat
chechtávat
pochechtávat
uchechtávat
lechtávat
pochichtávat
ocitávat
procitávat
kmitávat
nakmitávat
zakmitávat
odkmitávat
překmitávat
dokmitávat
pokmitávat
prokmitávat
rozkmitávat
cupitávat
nacupitávat
zacupitávat
odcupitávat
přecupitávat
přicupitávat
docupitávat
procupitávat
vcupitávat
vycupitávat
koktávat
zakoktávat
dokoktávat
vykoktávat
rozkoktávat
kloktávat
zakloktávat
vykloktávat
slintávat
oslintávat
poslintávat
štěbotávat
skřehotávat
mihotávat
blekotávat
mekotávat
klokotávat
drkotávat
hrkotávat
ztroskotávat
motávat
namotávat
zamotávat
obmotávat
odmotávat
omotávat
smotávat
vymotávat
rozmotávat
ptávat
deptávat
zdeptávat
leptávat
naleptávat
odleptávat
proleptávat
vleptávat
vyleptávat
rozleptávat
reptávat
pozeptávat
přeptávat
šeptávat
našeptávat
doptávat
poptávat
vyptávat
škrtávat
zaškrtávat
odškrtávat
podškrtávat
seškrtávat
přeškrtávat
doškrtávat
proškrtávat
vyškrtávat
vrtávat
navrtávat
zavrtávat
obvrtávat
předvrtávat
odvrtávat
převrtávat
přivrtávat
dovrtávat
provrtávat
uvrtávat
vyvrtávat
rozvrtávat
načrtávat
stávat
nastávat
zastávat
odstávat
trestávat
sestávat
přestávat
přistávat
zaostávat
dostávat
postávat
ustávat
vstávat
přivstávat
povstávat
vyvstávat
vystávat
chvástávat
zůstávat
pozůstávat
kutávat
zakutávat
dokutávat
prokutávat
vykutávat
poutávat
odpoutávat
přepoutávat
připoutávat
spoutávat
upoutávat
rozpoutávat
chytávat
nachytávat
zachytávat
odchytávat
podchytávat
přichytávat
dochytávat
pochytávat
schytávat
vychytávat
rozchytávat
škytávat
roztávat
látávat
zalátávat
chvátávat
létávat
nalétávat
zalétávat
oblétávat
nadlétávat
odlétávat
podlétávat
přelétávat
přilétávat
dolétávat
prolétávat
plétávat
slétávat
ulétávat
vlétávat
vylétávat
rozlétávat
vzlétávat
odkvétávat
vzkvétávat
nalítávat
zalítávat
oblítávat
nadlítávat
odlítávat
slítávat
rozlítávat
vítávat
čítávat
započítávat
odpočítávat
přepočítávat
připočítávat
dopočítávat
propočítávat
vypočítávat
rozpočítávat
skýtávat
klopýtávat
plavávat
naplavávat
zaplavávat
odplavávat
podplavávat
přeplavávat
připlavávat
doplavávat
poplavávat
proplavávat
uplavávat
vplavávat
vyplavávat
rozplavávat
obědvávat
mokvávat
dabovávat
ochabovávat
kolabovávat
zkolabovávat
rabovávat
zahrabovávat
odhrabovávat
přehrabovávat
přihrabovávat
pohrabovávat
prohrabovávat
shrabovávat
uhrabovávat
vyhrabovávat
rozhrabovávat
vyrabovávat
pošklebovávat
opotřebovávat
spotřebovávat
vypotřebovávat
uždibovávat
libovávat
slibovávat
podrobovávat
rozdrobovávat
verbovávat
naverbovávat
zverbovávat
absorbovávat
adsorbovávat
resorbovávat
masturbovávat
hubovávat
vyhubovávat
šroubovávat
našroubovávat
zašroubovávat
odšroubovávat
sešroubovávat
přešroubovávat
přišroubovávat
došroubovávat
vyšroubovávat
rozšroubovávat
vytrubovávat
roztrubovávat
pohybovávat
obohacovávat
zakulacovávat
pracovávat
napracovávat
zapracovávat
předpracovávat
odpracovávat
přepracovávat
opracovávat
dopracovávat
propracovávat
upracovávat
vypracovávat
zpracovávat
rozpracovávat
zatracovávat
obcovávat
vyobcovávat
hecovávat
vyhecovávat
skicovávat
naskicovávat
hřebelcovávat
vyhřebelcovávat
zahlcovávat
přehlcovávat
pohlcovávat
válcovávat
převálcovávat
doválcovávat
vyválcovávat
zválcovávat
rozválcovávat
balancovávat
vybalancovávat
bilancovávat
zbilancovávat
financovávat
zafinancovávat
předfinancovávat
dofinancovávat
samofinancovávat
profinancovávat
ufinancovávat
spolufinancovávat
drancovávat
vydrancovávat
tancovávat
zatancovávat
vytancovávat
roztancovávat
diferencovávat
subvencovávat
skoncovávat
oplocovávat
nocovávat
sjednocovávat
znehodnocovávat
přenocovávat
ponocovávat
vyhrocovávat
srocovávat
zaškrcovávat
přiškrcovávat
usmrcovávat
porcovávat
naporcovávat
rozporcovávat
burcovávat
vyburcovávat
zburcovávat
znechucovávat
ochucovávat
překrucovávat
zachycovávat
podchycovávat
přichycovávat
uchycovávat
vymycovávat
zasvěcovávat
odsvěcovávat
znesvěcovávat
dožadovávat
požadovávat
vyžadovávat
ssledovávat
vysledovávat
následovávat
pronásledovávat
expedovávat
vyexpedovávat
besedovávat
pobesedovávat
kandidovávat
znovukandidovávat
kolidovávat
evidovávat
zaevidovávat
revidovávat
oxidovávat
holdovávat
skandovávat
expandovávat
korespondovávat
vykorespondovávat
sondovávat
vysondovávat
obchodovávat
pochodovávat
spolurozhodovávat
explodovávat
parodovávat
orodovávat
korodovávat
bombardovávat
vybombardovávat
rozbombardovávat
kolaudovávat
zkolaudovávat
budovávat
zabudovávat
přebudovávat
dobudovávat
vybudovávat
znovuvybudovávat
zbudovávat
rozbudovávat
znovuzbudovávat
studovávat
nastudovávat
dostudovávat
prostudovávat
vystudovávat
zabarikádovávat
křídovávat
nakřídovávat
kódovávat
zakódovávat
dekódovávat
překódovávat
rozkódovávat
blafovávat
telegrafovávat
fotografovávat
nafotografovávat
přefotografovávat
ofotografovávat
vyfotografovávat
reagovávat
odreagovávat
propagovávat
navigovávat
homologovávat
natahovávat
zatahovávat
obtahovávat
předtahovávat
odtahovávat
přetahovávat
přitahovávat
dotahovávat
potahovávat
popotahovávat
protahovávat
stahovávat
utahovávat
vtahovávat
vytahovávat
povytahovávat
roztahovávat
vztahovávat
chovávat
oplachovávat
proplachovávat
splachovávat
vyplachovávat
zkrachovávat
strachovávat
zachovávat
šachovávat
vyšachovávat
odchovávat
nadechovávat
oddechovávat
vdechovávat
vydechovávat
oplechovávat
doplechovávat
přechovávat
cejchovávat
přecejchovávat
ocejchovávat
dochovávat
pochovávat
sprchovávat
osprchovávat
vysprchovávat
schovávat
poschovávat
uschovávat
uchovávat
vychovávat
převychovávat
spoluvychovávat
špehovávat
zaknihovávat
vyluhovávat
stěhovávat
nastěhovávat
odstěhovávat
sestěhovávat
přestěhovávat
přistěhovávat
dostěhovávat
vystěhovávat
rozstěhovávat
nakrajovávat
zakrajovávat
obkrajovávat
předkrajovávat
odkrajovávat
překrajovávat
přikrajovávat
okrajovávat
dokrajovávat
prokrajovávat
skrajovávat
ukrajovávat
vkrajovávat
vykrajovávat
rozkrajovávat
olejovávat
naolejovávat
zaolejovávat
oolejovávat
bojovávat
probojovávat
vybojovávat
rozbojovávat
napojovávat
zapojovávat
odpojovávat
přepojovávat
připojovávat
propojovávat
spojovávat
rozpojovávat
odzbrojovávat
přezbrojovávat
přizbrojovávat
ozbrojovávat
dozbrojovávat
vyzbrojovávat
kovávat
naskakovávat
zaskakovávat
obskakovávat
nadskakovávat
předskakovávat
odskakovávat
podskakovávat
seskakovávat
rozeskakovávat
přeskakovávat
přiskakovávat
doskakovávat
poskakovávat
proskakovávat
uskakovávat
vskakovávat
vyskakovávat
rozskakovávat
lakovávat
nalakovávat
zalakovávat
odlakovávat
přelakovávat
prosakovávat
vsakovávat
zakovávat
obkovávat
zprostředkovávat
podekovávat
překovávat
predikovávat
indikovávat
specifikovávat
kodifikovávat
modifikovávat
kvalifikovávat
rekvalifikovávat
překvalifikovávat
diskvalifikovávat
personifikovávat
unifikovávat
verifikovávat
elektrifikovávat
klasifikovávat
překlasifikovávat
osifikovávat
ratifikovávat
identifikovávat
infikovávat
dezinfikovávat
publikovávat
aplikovávat
replikovávat
implikovávat
komplikovávat
zkomplikovávat
duplikovávat
zduplikovávat
komunikovávat
zakomunikovávat
špikovávat
prošpikovávat
intrikovávat
praktikovávat
domestikovávat
diagnostikovávat
překřikovávat
okřikovávat
pokřikovávat
vykřikovávat
přikovávat
nastřikovávat
odstřikovávat
postřikovávat
vstřikovávat
vystřikovávat
rozstřikovávat
šikovávat
sešikovávat
kolkovávat
okolkovávat
titulkovávat
otitulkovávat
odpálkovávat
známkovávat
oznámkovávat
snímkovávat
osnímkovávat
frankovávat
ofrankovávat
tankovávat
natankovávat
dotankovávat
linkovávat
nalinkovávat
přelinkovávat
přilinkovávat
dolinkovávat
slinkovávat
zlinkovávat
pusinkovávat
učinkovávat
účinkovávat
spoluúčinkovávat
poklonkovávat
stránkovávat
odstránkovávat
přestránkovávat
rozstránkovávat
připomínkovávat
okovávat
dokovávat
alokovávat
dealokovávat
realokovávat
blokovávat
zablokovávat
odblokovávat
vyblokovávat
zblokovávat
prokovávat
evokovávat
revokovávat
provokovávat
zaprovokovávat
doprovokovávat
vyprovokovávat
šokovávat
parkovávat
zaparkovávat
přeparkovávat
vyšperkovávat
zamaskovávat
konfiskovávat
zkonfiskovávat
voskovávat
navoskovávat
rozkouskovávat
obnitkovávat
využitkovávat
zužitkovávat
ukovávat
dedukovávat
redukovávat
indukovávat
produkovávat
reprodukovávat
vyprodukovávat
nafukovávat
zafukovávat
obfukovávat
odfukovávat
podfukovávat
přefukovávat
přifukovávat
ofukovávat
dofukovávat
pofukovávat
profukovávat
vyfukovávat
rukovávat
narukovávat
vyrukovávat
přizvukovávat
pobzukovávat
pohlavkovávat
napohlavkovávat
zpohlavkovávat
dávkovávat
nadávkovávat
předávkovávat
stávkovávat
vykovávat
povykovávat
přežvykovávat
zkovávat
rozkovávat
bulíkovávat
nabulíkovávat
značkovávat
označkovávat
vyznačkovávat
vytečkovávat
kličkovávat
prokličkovávat
vykličkovávat
očkovávat
naočkovávat
přeočkovávat
vločkovávat
oočkovávat
proočkovávat
ručkovávat
přeručkovávat
vyručkovávat
ráčkovávat
zavíčkovávat
odvíčkovávat
sýčkovávat
děkovávat
šaškovávat
papouškovávat
odpapouškovávat
vyvložkovávat
kroužkovávat
zakroužkovávat
balovávat
nabalovávat
zabalovávat
přebalovávat
přibalovávat
dobalovávat
pobalovávat
sbalovávat
ubalovávat
vybalovávat
rozbalovávat
oddalovávat
vzdalovávat
zahalovávat
odhalovávat
poodhalovávat
inhalovávat
zakalovávat
odkalovávat
malovávat
zamalovávat
podmalovávat
přemalovávat
přimalovávat
domalovávat
pomalovávat
zdokonalovávat
napalovávat
zapalovávat
odpalovávat
podpalovávat
přepalovávat
připalovávat
opalovávat
dopalovávat
propalovávat
spalovávat
upalovávat
vpalovávat
vypalovávat
rozpalovávat
instalovávat
nainstalovávat
předinstalovávat
odinstalovávat
přeinstalovávat
přiinstalovávat
doinstalovávat
ustalovávat
zavalovávat
odvalovávat
převalovávat
pochvalovávat
schvalovávat
vychvalovávat
povalovávat
provalovávat
svalovávat
uvalovávat
rozvalovávat
žalovávat
zažalovávat
obžalovávat
zaoblovávat
hoblovávat
přehoblovávat
ohoblovávat
odzrcadlovávat
přesidlovávat
osidlovávat
usidlovávat
vysidlovávat
mandlovávat
zabydlovávat
vybydlovávat
přesídlovávat
osídlovávat
dosídlovávat
usídlovávat
vysídlovávat
zacelovávat
přeparcelovávat
rozparcelovávat
scelovávat
modelovávat
namodelovávat
domodelovávat
vymodelovávat
zatmelovávat
přetmelovávat
stmelovávat
vytmelovávat
tunelovávat
vytunelovávat
apelovávat
interpelovávat
spelovávat
obveselovávat
rozveselovávat
nastřelovávat
zastřelovávat
odstřelovávat
sestřelovávat
přestřelovávat
přistřelovávat
ostřelovávat
postřelovávat
prostřelovávat
ustřelovávat
vstřelovávat
vystřelovávat
rozstřelovávat
biflovávat
nabiflovávat
kamuflovávat
zakamuflovávat
žonglovávat
zažonglovávat
urychlovávat
zrychlovávat
zaokrouhlovávat
zeštíhlovávat
mailovávat
oscilovávat
defilovávat
profilovávat
přeprofilovávat
vyprofilovávat
milovávat
zamilovávat
asimilovávat
domilovávat
pomilovávat
smilovávat
umilovávat
pilovávat
připilovávat
kompilovávat
předkompilovávat
rekompilovávat
překompilovávat
zkompilovávat
dopilovávat
upilovávat
vypilovávat
grilovávat
zesilovávat
posilovávat
usilovávat
vysilovávat
ventilovávat
destilovávat
oddestilovávat
předestilovávat
dodestilovávat
vydestilovávat
rozčilovávat
klovávat
naklovávat
odklovávat
překlovávat
doklovávat
proklovávat
cyklovávat
zacyklovávat
recyklovávat
vyklovávat
rozklovávat
dolovávat
poddolovávat
kondolovávat
vydolovávat
vyholovávat
kolovávat
protokolovávat
zaprotokolovávat
úkolovávat
přeškolovávat
demolovávat
zdokonolovávat
extrapolovávat
interpolovávat
rolovávat
odrolovávat
srolovávat
kontrolovávat
překontrolovávat
zkontrolovávat
nasolovávat
zasolovávat
odsolovávat
isolovávat
zaisolovávat
odisolovávat
přisolovávat
stolovávat
nastolovávat
podvolovávat
dovolovávat
povolovávat
izolovávat
zaizolovávat
odizolovávat
doizolovávat
plovávat
zateplovávat
oteplovávat
kontemplovávat
zakreslovávat
obkreslovávat
předkreslovávat
podkreslovávat
překreslovávat
přikreslovávat
dokreslovávat
pokreslovávat
prokreslovávat
vkreslovávat
vykreslovávat
zkreslovávat
rozkreslovávat
veslovávat
odveslovávat
číslovávat
přečíslovávat
očíslovávat
vyčíslovávat
pytlovávat
zesvětlovávat
osvětlovávat
prosvětlovávat
vysvětlovávat
dovysvětlovávat
demodulovávat
promodulovávat
koagulovávat
regulovávat
deregulovávat
doregulovávat
uregulovávat
vyregulovávat
zregulovávat
spekulovávat
gestikulovávat
kalkulovávat
zakalkulovávat
překalkulovávat
prokalkulovávat
vykalkulovávat
zkalkulovávat
vinkulovávat
emulovávat
simulovávat
nasimulovávat
odsimulovávat
stimulovávat
formulovávat
naformulovávat
přeformulovávat
zformulovávat
kumulovávat
akumulovávat
nulovávat
anulovávat
vynulovávat
kopulovávat
gratulovávat
kapitulovávat
rekapitulovávat
zrekapitulovávat
titulovávat
otitulovávat
potulovávat
postulovávat
zevlovávat
nachylovávat
odchylovávat
přechylovávat
přichylovávat
schylovávat
uchylovávat
vychylovávat
rozptylovávat
cyklostylovávat
nacyklostylovávat
rozmazlovávat
zauzlovávat
okouzlovávat
rozuzlovávat
škálovávat
přeškálovávat
pólovávat
přepólovávat
nadělovávat
oddělovávat
předělovávat
přidělovávat
sdělovávat
udělovávat
vydělovávat
rozdělovávat
přerozdělovávat
znovurozdělovávat
osmělovávat
vtělovávat
převtělovávat
zalamovávat
odlamovávat
podlamovávat
aklamovávat
deklamovávat
reklamovávat
proklamovávat
olamovávat
prolamovávat
ulamovávat
vlamovávat
vylamovávat
omamovávat
seznamovávat
oznamovávat
programovávat
naprogramovávat
předprogramovávat
přeprogramovávat
multiprogramovávat
připrogramovávat
doprogramovávat
mikroprogramovávat
balzamovávat
nabalzamovávat
lemovávat
olemovávat
decimovávat
zdecimovávat
aproximovávat
přezimovávat
napřimovávat
filmovávat
nafilmovávat
zfilmovávat
kulmovávat
konfirmovávat
formovávat
deformovávat
reformovávat
přeformovávat
informovávat
transformovávat
přetransformovávat
dotransformovávat
spoluformovávat
zformovávat
exhumovávat
rámovávat
zarámovávat
orámovávat
sněmovávat
biřmovávat
bubnovávat
vybubnovávat
přejmenovávat
pojmenovávat
vyjmenovávat
definovávat
nadefinovávat
zadefinovávat
předdefinovávat
předefinovávat
dodefinovávat
zaminovávat
odminovávat
podminovávat
ruinovávat
zruinovávat
obtelefonovávat
komponovávat
zakomponovávat
dekomponovávat
překomponovávat
přikomponovávat
dokomponovávat
prokomponovávat
vkomponovávat
zkomponovávat
předisponovávat
betonovávat
zabetonovávat
vybetonovávat
namapovávat
odmapovávat
koncipovávat
vchlipovávat
vychlipovávat
vytipovávat
přikupovávat
skupovávat
přetypovávat
darovávat
obdarovávat
separovávat
celebrovávat
koncelebrovávat
zapudrovávat
referovávat
vsugerovávat
tolerovávat
operovávat
odoperovávat
kooperovávat
voperovávat
vyoperovávat
iterovávat
inzerovávat
šifrovávat
zašifrovávat
dešifrovávat
rozšifrovávat
bagrovávat
nabagrovávat
zabagrovávat
odbagrovávat
dobagrovávat
vybagrovávat
rozbagrovávat
integrovávat
zaintegrovávat
emigrovávat
inspirovávat
masakrovávat
zmasakrovávat
cukrovávat
kolaborovávat
vzdorovávat
vyvzdorovávat
horovávat
kolorovávat
ignorovávat
honorovávat
podporovávat
monitorovávat
protektorovávat
sponzorovávat
dozorovávat
pozorovávat
odpozorovávat
vypozorovávat
zpozorovávat
opatrovávat
filtrovávat
odfiltrovávat
přefiltrovávat
infiltrovávat
dofiltrovávat
profiltrovávat
vyfiltrovávat
zfiltrovávat
nacentrovávat
zacentrovávat
odcentrovávat
koncentrovávat
zakoncentrovávat
zkoncentrovávat
scentrovávat
vycentrovávat
kastrovávat
vykastrovávat
registrovávat
zaregistrovávat
odregistrovávat
přeregistrovávat
demonstrovávat
ilustrovávat
restaurovávat
figurovávat
konfigurovávat
nakonfigurovávat
předkonfigurovávat
překonfigurovávat
konkurovávat
maturovávat
odmaturovávat
domaturovávat
saturovávat
strukturovávat
cenzurovávat
kopírovávat
nakopírovávat
překopírovávat
přikopírovávat
okopírovávat
dokopírovávat
prokopírovávat
vkopírovávat
vykopírovávat
zkopírovávat
rozkopírovávat
masírovávat
rozmasírovávat
pasírovávat
propasírovávat
rekvírovávat
servírovávat
drezírovávat
sekýrovávat
směrovávat
nasměrovávat
přesměrovávat
dosměrovávat
průměrovávat
šněrovávat
zašněrovávat
sešněrovávat
přešněrovávat
přišněrovávat
prošněrovávat
rozšněrovávat
úvěrovávat
inkasovávat
odhlasovávat
časovávat
načasovávat
adresovávat
přeadresovávat
zainteresovávat
stresovávat
vystresovávat
lisovávat
liberalisovávat
zalisovávat
přelisovávat
prolisovávat
slisovávat
vlisovávat
vylisovávat
rozlisovávat
okusovávat
datovávat
záplatovávat
pamatovávat
zapamatovávat
vzpamatovávat
zkratovávat
dokumetovávat
tapetovávat
zatapetovávat
přetapetovávat
otapetovávat
dotapetovávat
vytapetovávat
interpretovávat
citovávat
recitovávat
akreditovávat
diskreditovávat
zdiskreditovávat
imitovávat
limitovávat
kvitovávat
reflektovávat
anektovávat
respektovávat
diktovávat
asfaltovávat
zglajchšaltovávat
konzultovávat
prokonzultovávat
garantovávat
kvantovávat
akcentovávat
orientovávat
přeorientovávat
zorientovávat
dezorientovávat
cementovávat
zacementovávat
implementovávat
argumentovávat
dokumentovávat
patentovávat
prezentovávat
reprezentovávat
pointovávat
vypointovávat
sprintovávat
montovávat
namontovávat
zamontovávat
odmontovávat
demontovávat
přemontovávat
přimontovávat
domontovávat
smontovávat
vmontovávat
vymontovávat
rozmontovávat
konfrontovávat
sabotovávat
bojkotovávat
pilotovávat
přepilotovávat
opilotovávat
vypilotovávat
šrotovávat
sešrotovávat
adaptovávat
zadaptovávat
akceptovávat
optovávat
adoptovávat
kooptovávat
kryptovávat
zakryptovávat
skartovávat
paspartovávat
zapaspartovávat
startovávat
nastartovávat
odstartovávat
restartovávat
vartovávat
koncertovávat
konvertovávat
překonvertovávat
dokonvertovávat
zkonvertovávat
dezertovávat
flirtovávat
eskortovávat
portovávat
deportovávat
reportovávat
přeportovávat
importovávat
reimportovávat
doportovávat
sportovávat
transportovávat
odtransportovávat
přetransportovávat
dotransportovávat
exportovávat
doexportovávat
vyexportovávat
devastovávat
častovávat
počastovávat
testovávat
otestovávat
dotestovávat
protestovávat
investovávat
zainvestovávat
doinvestovávat
proinvestovávat
prolistovávat
asistovávat
pěstovávat
vypěstovávat
zvěstovávat
pokutovávat
diskutovávat
oddiskutovávat
prodiskutovávat
salutovávat
mutovávat
permutovávat
zmutovávat
amputovávat
rekrutovávat
zrekrutovávat
otextovávat
ubytovávat
poskytovávat
vyskytovávat
zpytovávat
formátovávat
naformátovávat
přeformátovávat
zformátovávat
portrétovávat
účtovávat
naúčtovávat
zaúčtovávat
přeúčtovávat
doúčtovávat
proúčtovávat
vyúčtovávat
zúčtovávat
rozúčtovávat
obětovávat
opětovávat
konstruovávat
rekonstruovávat
překonstruovávat
vykonstruovávat
zkonstruovávat
substituovávat
boxovávat
proboxovávat
vyboxovávat
mobilizovávat
demobilizovávat
zmobilizovávat
sterilizovávat
civilizovávat
zcivilizovávat
alkoholizovávat
odalkoholizovávat
přialkoholizovávat
monopolizovávat
zmonopolizovávat
polemizovávat
organizovávat
reorganizovávat
zreorganizovávat
přeorganizovávat
spoluorganizovávat
vyorganizovávat
zorganizovávat
mechanizovávat
terorizovávat
vektorizovávat
autorizovávat
favorizovávat
elektrizovávat
dramatizovávat
zdramatizovávat
problematizovávat
doprivatizovávat
syntetizovávat
politizovávat
předimenzovávat
smečovávat
pečovávat
opečovávat
vybičovávat
zaklíčovávat
rozklíčovávat
odstupňovávat
zalesňovávat
znovuzalesňovávat
odlesňovávat
ztělesňovávat
upřesňovávat
zpřesňovávat
přebásňovávat
dobásňovávat
zpřísňovávat
utěsňovávat
vytěsňovávat
uplatňovávat
osamostatňovávat
zkvalitňovávat
přivlastňovávat
vyvlastňovávat
zúčastňovávat
obšťastňovávat
omilostňovávat
upřednostňovávat
zhutňovávat
odstátňovávat
zestátňovávat
postátňovávat
obzvláštňovávat
ozvláštňovávat
umravňovávat
opravňovávat
odšťavňovávat
zlevňovávat
připevňovávat
opevňovávat
upevňovávat
zpevňovávat
ovlivňovávat
spoluovlivňovávat
zefektivňovávat
zintenzivňovávat
uskrovňovávat
zintenzívňovávat
zplyňovávat
zvýrazňovávat
zdůrazňovávat
zprovozňovávat
ukázňovávat
znervózňovávat
rozrůzňovávat
uskutečňovávat
zvěčňovávat
zaměňovávat
obměňovávat
odměňovávat
přeměňovávat
proměňovávat
směňovávat
vyměňovávat
pozměňovávat
rozměňovávat
zavzdušňovávat
odvzdušňovávat
provzdušňovávat
rozvášňovávat
zesměšňovávat
zbožňovávat
znemožňovávat
umožňovávat
ztotožňovávat
obhospodařovávat
napařovávat
připařovávat
vypařovávat
navařovávat
zavařovávat
převařovávat
přivařovávat
svařovávat
přetvařovávat
vyvařovávat
rozvařovávat
ozařovávat
prozařovávat
vyzařovávat
vyjadřovávat
smiřovávat
usmiřovávat
odsiřovávat
vysiřovávat
rozviřovávat
rozšiřovávat
pokořovávat
zamořovávat
umořovávat
zanořovávat
ponořovávat
vnořovávat
vynořovávat
prokypřovávat
zkypřovávat
opatřovávat
zaopatřovávat
spatřovávat
sbratřovávat
rozbratřovávat
přešetřovávat
ošetřovávat
došetřovávat
prošetřovávat
vyšetřovávat
zpestřovávat
naostřovávat
zaostřovávat
přiostřovávat
doostřovávat
vyostřovávat
zostřovávat
rozostřovávat
pobuřovávat
přimhuřovávat
napodkuřovávat
zapodkuřovávat
opodkuřovávat
dopodkuřovávat
popodkuřovávat
propodkuřovávat
vypodkuřovávat
opancéřovávat
dopancéřovávat
zaměřovávat
odměřovávat
přeměřovávat
oměřovávat
doměřovávat
poměřovávat
proměřovávat
směřovávat
nasměřovávat
vyměřovávat
rozměřovávat
zpronevěřovávat
ověřovávat
pověřovávat
prověřovávat
svěřovávat
důvěřovávat
nahlašovávat
zahlašovávat
odhlašovávat
přehlašovávat
přihlašovávat
ohlašovávat
prohlašovávat
vyhlašovávat
rozhlašovávat
retušovávat
doretušovávat
vyretušovávat
rvávat
narvávat
zarvávat
odervávat
servávat
rozervávat
přervávat
orvávat
dorvávat
porvávat
prorvávat
trvávat
setrvávat
přetrvávat
vytrvávat
urvávat
vyrvávat
pitvávat
rozpitvávat
plýtvávat
doplýtvávat
proplýtvávat
vyplýtvávat
rozplýtvávat
naštvávat
rozeštvávat
přištvávat
poštvávat
uštvávat
vyštvávat
couvávat
nacouvávat
zacouvávat
odcouvávat
docouvávat
procouvávat
vycouvávat
očekávávat
chodívávat
stmívávat
zpívávat
předzpívávat
odzpívávat
vezpívávat
rozezpívávat
přezpívávat
dozpívávat
prozpívávat
vyzpívávat
rozzpívávat
křičívávat
bývávat
zbývávat
hněvávat
rozhněvávat
řvávat
seřvávat
rozeřvávat
přeřvávat
dořvávat
pořvávat
vyřvávat
mazávat
zamazávat
odmazávat
podmazávat
přemazávat
přimazávat
domazávat
pomazávat
promazávat
smazávat
umazávat
vymazávat
rozmazávat
řezávat
nařezávat
zařezávat
zabřezávat
obřezávat
odřezávat
podřezávat
seřezávat
přeřezávat
vyhřezávat
přiřezávat
ořezávat
dořezávat
pořezávat
prořezávat
sřezávat
uřezávat
vřezávat
vyřezávat
rozřezávat
zamrzávat
přimrzávat
vymrzávat
rozmrzávat
vrzávat
zavrzávat
rozvrzávat
zaklouzávat
podklouzávat
doklouzávat
proklouzávat
sklouzávat
uklouzávat
vyklouzávat
hryzávat
nahryzávat
zahryzávat
obhryzávat
odhryzávat
přehryzávat
ohryzávat
dohryzávat
pohryzávat
prohryzávat
uhryzávat
vyhryzávat
rozhryzávat
vázávat
navázávat
obvázávat
předvázávat
odvázávat
převázávat
přivázávat
ovázávat
dovázávat
povázávat
provázávat
svázávat
uvázávat
vyvázávat
rozvázávat
lízávat
olízávat
slízávat
vylízávat
hihňávat
rozhihňávat
okřávat
přávat
dopřávat
popřávat
ržávat
nalévat
zalévat
oblévat
omdlévat
umdlévat
odlévat
podlévat
prodlévat
přelévat
přilévat
dolévat
polévat
prolévat
slévat
vlévat
vylévat
rozlévat
zasévat
osévat
prosévat
vysévat
rozsévat
působívat
hubívat
chlubívat
troubívat
pohřbívat
vracívat
krvácívat
dívat
chladívat
nadívat
vynadívat
zadívat
sedívat
odívat
chodívat
přiodívat
škodívat
plodívat
podívat
zardívat
tvrdívat
udívat
soudívat
zdívat
zazdívat
obezdívat
podezdívat
jezdívat
vezdívat
přezdívat
přizdívat
dozdívat
připozdívat
vyzdívat
nalívat
zalívat
blívat
nablívat
zeblívat
oblívat
doblívat
poblívat
problívat
vyblívat
zblívat
proclívat
zemdlívat
omdlívat
umdlívat
odlívat
modlívat
podlívat
bydlívat
mydlívat
přelívat
přilívat
zasklívat
přesklívat
prosklívat
vysklívat
pobolívat
dolívat
polívat
prolívat
solívat
slívat
kreslívat
myslívat
ulívat
vlívat
vylívat
zlívat
zazlívat
rozlívat
chválívat
mívat
posmívat
usmívat
vysmívat
zatmívat
stmívat
dorozumívat
vyrozumívat
rozednívat
cenívat
nahnívat
zahnívat
podehnívat
dohnívat
shnívat
uhnívat
vyhnívat
činívat
domnívat
honívat
snívat
vysnívat
znívat
zaznívat
dozaznívat
prozaznívat
spoluzaznívat
odeznívat
rozeznívat
doznívat
souznívat
vyznívat
mínívat
stínívat
přečnívat
vyčnívat
měnívat
pívat
ulpívat
přispívat
dospívat
prospívat
uspívat
vyspívat
zpívat
nazpívat
zazpívat
předzpívat
odzpívat
sezpívat
vezpívat
rozezpívat
přezpívat
ozpívat
dozpívat
pozpívat
prozpívat
uzpívat
vyzpívat
rozzpívat
sívat
hasívat
zasívat
přesívat
osívat
nosívat
hlásívat
platívat
poctívat
uctívat
zneuctívat
vrtívat
mstívat
svítívat
slavívat
obvívat
zachvívat
rozechvívat
dochvívat
prochvívat
skvívat
utkvívat
ovívat
dovívat
povívat
provívat
uvívat
mluvívat
trávívat
zívat
vozívat
nacházívat
ponacházívat
zacházívat
obcházívat
nadcházívat
předcházívat
odcházívat
podcházívat
přecházívat
přicházívat
docházívat
pocházívat
popocházívat
procházívat
scházívat
ucházívat
vcházívat
vycházívat
rozcházívat
vzcházívat
provázívat
doprovázívat
bečívat
křičívat
končívat
odpočívat
spočívat
líčívat
dařívat
vařívat
večeřívat
nahřívat
zahřívat
znovuzahřívat
předehřívat
rozehřívat
přehřívat
přihřívat
ohřívat
dohřívat
prohřívat
vyhřívat
okřívat
přehořívat
přihořívat
ohořívat
dohořívat
prohořívat
vyhořívat
rozhořívat
hovořívat
patřívat
podezřívat
tvářívat
zářívat
šívat
našívat
zašívat
obšívat
předšívat
podšívat
sešívat
řešívat
přešívat
zapřešívat
obpřešívat
připřešívat
propřešívat
vypřešívat
přišívat
ošívat
došívat
zapošívat
prošívat
pršívat
ušívat
všívat
vyšívat
rozšívat
žívat
zažívat
přežívat
ožívat
dožívat
požívat
prožívat
spoluprožívat
znovuprožívat
znovuožívat
sžívat
užívat
nadužívat
zneužívat
doužívat
používat
soužívat
využívat
vžívat
vyžívat
úžívat
bývat
nabývat
zabývat
odbývat
přebývat
přibývat
obývat
dobývat
vydobývat
pobývat
ubývat
vybývat
zbývat
pozbývat
kývat
zakývat
odkývat
dokývat
pokývat
prokývat
rozkývat
odplývat
oplývat
splývat
uplývat
vplývat
vyplývat
rozplývat
obmývat
omývat
domývat
promývat
smývat
umývat
vymývat
rozmývat
zarývat
obrývat
odrývat
podrývat
přerývat
zakrývat
odkrývat
překrývat
přikrývat
pokrývat
skrývat
ukrývat
vykrývat
rozkrývat
dorývat
porývat
vrývat
vyrývat
rozrývat
nazývat
ozývat
vzývat
vyzývat
hněvat
nahněvat
pohněvat
rozhněvat
nařvat
zařvat
neřvat
seřvat
rozeřvat
přeřvat
dořvat
pořvat
prořvat
uřvat
vyřvat
mazat
namazat
donamazat
zamazat
dozamazat
obmazat
odmazat
podmazat
přemazat
přimazat
omazat
domazat
pomazat
promazat
dopromazat
smazat
umazat
vmazat
vymazat
dovymazat
zmazat
rozmazat
dorozmazat
řezat
nařezat
zařezat
obřezat
odřezat
podřezat
seřezat
přeřezat
přiřezat
ořezat
dořezat
pořezat
prořezat
sřezat
uřezat
vřezat
vyřezat
zřezat
rozřezat
namrzat
zamrzat
přemrzat
přimrzat
promrzat
umrzat
vymrzat
zmrzat
rozmrzat
vrzat
zavrzat
rozvrzat
klouzat
naklouzat
odklouzat
překlouzat
oklouzat
doklouzat
poklouzat
proklouzat
uklouzat
vzat
převzat
hryzat
nahryzat
zahryzat
obhryzat
odhryzat
přehryzat
ohryzat
dohryzat
pohryzat
prohryzat
uhryzat
vyhryzat
rozhryzat
kázat
nakázat
zakázat
odkázat
přikázat
dokázat
prokázat
ukázat
poukázat
vykázat
rozkázat
vzkázat
tázat
otázat
dotázat
potázat
vázat
navázat
zavázat
obvázat
předvázat
odvázat
podvázat
vevázat
převázat
přivázat
ovázat
dovázat
povázat
provázat
doprovázat
svázat
uvázat
vyvázat
rozvázat
nalézat
vynalézat
zalézat
oblézat
nadlézat
předlézat
odlézat
podlézat
přelézat
přilézat
dolézat
popolézat
prolézat
slézat
vylézat
zlézat
rozlézat
lízat
blízat
oblízat
doblízat
vyblízat
olízat
dolízat
slízat
vylízat
hačat
nahačat
dohačat
vyhačat
odpočat
odňat
rochňat
vyrochňat
rozrochňat
hihňat
zahihňat
rozhihňat
huhňat
zahuhňat
odhuhňat
přehuhňat
dohuhňat
vyhuhňat
sňat
vyňat
šat
vašat
pešat
ťat
zaťat
odťat
podťat
přeťat
doťat
proťat
sťat
uťat
vťat
vyťat
rozťat
žat
nažat
zažat
sežat
dožat
požat
vyžat
rozžat
přemoct
pomoct
vypomoct
vymoct
tlouct
natlouct
zatlouct
obtlouct
odtlouct
přitlouct
otlouct
dotlouct
potlouct
protlouct
stlouct
utlouct
vtlouct
vytlouct
ztlouct
roztlouct
dvanáct
jedenáct
devatenáct
třináct
sedmnáct
osmnáct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
obléct
vléct
navléct
zavléct
odvléct
podvléct
převléct
přivléct
dovléct
povléct
provléct
svléct
vysvléct
uvléct
vyvléct
péct
napéct
zapéct
předpéct
přepéct
připéct
opéct
dopéct
propéct
spéct
upéct
vpéct
vypéct
rozpéct
téct
natéct
zatéct
obtéct
odtéct
podtéct
přetéct
přitéct
otéct
dotéct
protéct
stéct
utéct
rozutéct
vtéct
vytéct
ztéct
roztéct
síct
sesíct
přesíct
přisíct
dosíct
posíct
vysíct
rozsíct
říct
naříct
zaříct
odříct
podříct
přeříct
přiříct
doříct
proříct
sříct
uříct
vyříct
zříct
altstadt
schmidt
rembrandt
berndt
analfabet
tibet
drobet
hřbet
obracet
vracet
navracet
odvracet
podvracet
převracet
přivracet
dovracet
povracet
vyvracet
zvracet
pozvracet
rozvracet
vyzvracet
dvacet
třicet
čtyřicet
ocet
tucet
veletucet
kácet
pokácet
skácet
vykácet
předplácet
odplácet
podplácet
přeplácet
připlácet
oplácet
doplácet
proplácet
splácet
uplácet
vyplácet
trmácet
protrmácet
utrmácet
kymácet
nakymácet
zakymácet
odkymácet
dokymácet
rozkymácet
utrácet
poutrácet
vytrácet
ztrácet
poztrácet
burácet
zaburácet
odburácet
přeburácet
přiburácet
doburácet
vburácet
rozburácet
potácet
zapotácet
odpotácet
přepotácet
připotácet
dopotácet
propotácet
vpotácet
vypotácet
krvácet
nakrvácet
zakrvácet
prokrvácet
vykrvácet
rozkrvácet
rozsvěcet
kadet
bidet
geodet
kodet
fet
buffet
bufet
barchet
věchet
dehet
nehet
superhet
sinuhet
jet
najet
zajet
objet
nadjet
předjet
odjet
poodjet
podjet
odejet
přejet
přijet
ojet
dojet
popojet
projet
sjet
ujet
bujet
vybujet
rozbujet
vjet
vyjet
rozjet
ukájet
pájet
napájet
zapájet
odpájet
přepájet
připájet
opájet
propájet
spájet
vypájet
krájet
nakrájet
odkrájet
překrájet
přikrájet
okrájet
dokrájet
pokrájet
vykrájet
rozkrájet
nabíjet
zabíjet
dozabíjet
pozabíjet
odbíjet
podbíjet
přebíjet
přibíjet
obíjet
dobíjet
pobíjet
probíjet
sbíjet
ubíjet
vbíjet
vybíjet
rozbíjet
porozbíjet
míjet
pomíjet
opomíjet
promíjet
zapíjet
odpíjet
přepíjet
připíjet
opíjet
dopíjet
popíjet
propíjet
upíjet
vpíjet
vypíjet
zpíjet
rozpíjet
navíjet
odvíjet
převíjet
ovíjet
svíjet
vyvíjet
rozvíjet
říjet
paket
žaket
turniket
kriket
tiket
banket
blanket
loket
kroket
soket
market
supermarket
hypermarket
buket
let
balet
tablet
oblet
dlet
zemdlet
omdlet
odlet
podlet
bydlet
zabydlet
obydlet
vybydlet
skelet
endoskelet
velet
zavelet
odvelet
převelet
provelet
přelet
želet
oželet
zželet
pamflet
dirichlet
zeštíhlet
zaklet
proklet
mlet
hamlet
namlet
zamlet
předemlet
odemlet
podemlet
semlet
rozemlet
přemlet
omlet
domlet
pomlet
umlet
vymlet
bolet
zabolet
přebolet
probolet
rozbolet
dolet
hvězdolet
kabriolet
polokabriolet
klikolet
guignolet
plet
naplet
triplet
komplet
doplet
proplet
applet
kuplet
vyplet
náplet
úplet
výplet
průplet
slet
myslet
namyslet
zamyslet
obmyslet
odmyslet
přemyslet
přimyslet
domyslet
pomyslet
promyslet
smyslet
usmyslet
vmyslet
vymyslet
zmyslet
rozmyslet
atlet
zesvětlet
amulet
koulet
nakoulet
zakoulet
odkoulet
překoulet
přikoulet
dokoulet
pokoulet
prokoulet
skoulet
ukoulet
vkoulet
vykoulet
zkoulet
rozkoulet
vlet
rozlet
vzlet
zahálet
prozahálet
kálet
pokálet
vykálet
nálet
otálet
kutálet
nakutálet
zakutálet
předkutálet
odkutálet
překutálet
přikutálet
dokutálet
prokutálet
skutálet
vkutálet
vykutálet
rozkutálet
válet
naválet
odválet
převálet
přiválet
oválet
doválet
poválet
proválet
sválet
uválet
vyválet
zválet
rozválet
zálet
podílet
spolupodílet
sdílet
spolusdílet
udílet
rozdílet
kvílet
zakvílet
dokvílet
přílet
střílet
nastřílet
zastřílet
odstřílet
sestřílet
ostřílet
dostřílet
postřílet
prostřílet
vystřílet
rozstřílet
šílet
zešílet
došílet
úlet
výlet
cyklovýlet
bělet
zbělet
namýšlet
zamýšlet
obmýšlet
odmýšlet
přemýšlet
napřemýšlet
zapřemýšlet
popřemýšlet
přimýšlet
domýšlet
pomýšlet
promýšlet
smýšlet
usmýšlet
vmýšlet
vymýšlet
navymýšlet
zmýšlet
rozmýšlet
narozmýšlet
průlet
met
samet
přemet
kmet
medomet
školomet
teplomet
světlomet
kulomet
plamenomet
minomet
ferromet
raketomet
cermet
jakbysmet
kalumet
intranet
extranet
usenet
magnet
elektromagnet
kabinet
spinet
klarinet
flašinet
bajonet
nonet
baronet
sonet
bernet
fernet
ethernet
internet
kornet
brunet
uunet
parapet
krapet
whippet
ret
baret
kabaret
karet
videokaret
klaret
minaret
lazaret
nazaret
fleret
seret
biret
tiret
dekret
sekret
exkret
interpret
taburet
set
naset
zaset
deset
rozeset
přeset
offset
ofset
viset
odviset
souviset
záviset
falset
oset
doset
termoset
poset
proset
dorset
muset
vset
vyset
rozset
oktet
kvintet
septet
sextet
menuet
velvet
zet
mizet
vymizet
zmizet
slzet
zaslzet
doslzet
rozslzet
klozet
agrozet
žerzet
mrzet
zamrzet
omrzet
rozmrzet
korzet
probouzet
vzbouzet
popouzet
vzpouzet
ostouzet
zostouzet
házet
naházet
zaházet
nacházet
ponacházet
zacházet
obcházet
nadcházet
předcházet
odcházet
podcházet
přecházet
přicházet
docházet
pocházet
popocházet
procházet
scházet
ucházet
vcházet
vycházet
rozcházet
vzcházet
odházet
přeházet
zpřeházet
přiházet
doházet
poházet
proházet
sházet
vyházet
rozházet
sázet
nasázet
zasázet
obsázet
přesázet
přisázet
osázet
dosázet
posázet
prosázet
vsázet
vysázet
rozsázet
provázet
doprovázet
vyprovázet
nabízet
podbízet
pobízet
vybízet
odklízet
poklízet
sklízet
uklízet
vyklízet
vězet
bečet
zabečet
dobečet
rozbečet
odečet
samoodečet
ječet
zaječet
doječet
rozječet
klečet
doklečet
mečet
zamečet
domečet
brečet
zabrečet
odbrečet
přebrečet
obrečet
dobrečet
pobrečet
probrečet
ubrečet
vybrečet
rozbrečet
fičet
nafičet
zafičet
odfičet
přefičet
dofičet
kničet
zakničet
dokničet
kvičet
zakvičet
dokvičet
řičet
zařičet
křičet
zakřičet
odkřičet
překřičet
ukřičet
vykřičet
rozkřičet
dořičet
rozřičet
mlčet
zamlčet
odmlčet
pomlčet
promlčet
smlčet
umlčet
řinčet
zařinčet
dořinčet
rozřinčet
drnčet
zadrnčet
dodrnčet
rozdrnčet
vodočet
vlnočet
počet
nadpočet
odpočet
přepočet
dopočet
propočet
letopočet
nespočet
přespočet
bezpočet
rozpočet
zápočet
výpočet
kmitočet
divočet
zdivočet
crčet
nacrčet
docrčet
procrčet
vycrčet
rozcrčet
frčet
odfrčet
přefrčet
profrčet
hrčet
zahrčet
chrčet
zachrčet
dochrčet
odhrčet
přihrčet
dohrčet
trčet
zurčet
zazurčet
dozurčet
vrčet
zavrčet
cvrčet
zacvrčet
docvrčet
rozcvrčet
dovrčet
rozvrčet
bučet
zabučet
dobučet
fučet
nafučet
zafučet
odfučet
přefučet
dofučet
hučet
zahučet
dohučet
skučet
zaskučet
doskučet
hlučet
zahlučet
dohlučet
poroučet
naporoučet
odporoučet
součet
mezisoučet
pučet
napučet
dopučet
vypučet
rozpučet
bručet
zabručet
dobručet
kručet
zakručet
dokručet
mručet
zamručet
domručet
zvučet
zazvučet
rozezvučet
dozvučet
bzučet
zabzučet
dobzučet
čučet
kňučet
zakňučet
dokňučet
syčet
zasyčet
dosyčet
vláčet
odvláčet
převláčet
přivláčet
dovláčet
provláčet
uvláčet
vyvláčet
zvláčet
máčet
namáčet
odmáčet
domáčet
promáčet
smáčet
umáčet
vymáčet
zmáčet
rozmáčet
kráčet
nakráčet
odkráčet
dokráčet
natáčet
zatáčet
obtáčet
předtáčet
odtáčet
přetáčet
otáčet
dotáčet
pootáčet
protáčet
stáčet
vytáčet
roztáčet
účet
podúčet
protiúčet
euroúčet
výčet
moudřet
zmoudřet
zteřet
večeřet
navečeřet
dovečeřet
povečeřet
puchřet
zpuchřet
osiřet
skřet
hořet
zahořet
obhořet
chořet
ochořet
odhořet
ohořet
dohořet
pohořet
prohořet
shořet
uhořet
vyhořet
rozhořet
střet
zduřet
navářet
zavářet
převářet
přivářet
dovářet
svářet
tvářet
znetvářet
přetvářet
dotvářet
utvářet
spoluutvářet
vytvářet
spoluvytvářet
znovuvytvářet
vyvářet
rozvářet
čišet
pršet
napršet
zapršet
opršet
dopršet
propršet
vypršet
rozpršet
sršet
zasršet
dosršet
vetšet
zvetšet
slušet
příslušet
zakoušet
okoušet
pokoušet
skoušet
vykoušet
zkoušet
nazkoušet
odzkoušet
přezkoušet
ozkoušet
dozkoušet
prozkoušet
vyzkoušet
předsoušet
přesoušet
přisoušet
osoušet
dosoušet
vysoušet
slyšet
oslyšet
uslyšet
vyslyšet
nanášet
zanášet
obnášet
nadnášet
přednášet
napřednášet
odpřednášet
dopřednášet
propřednášet
odnášet
přenášet
přinášet
donášet
poponášet
pronášet
snášet
usnášet
unášet
vnášet
vynášet
roznášet
vznášet
povznášet
věšet
navěšet
převěšet
dověšet
rozvěšet
ležet
naležet
odležet
přeležet
poležet
proležet
uležet
vyležet
rozležet
náležet
přináležet
záležet
držet
zadržet
obdržet
předržet
přidržet
dodržet
podržet
udržet
vydržet
zdržet
pozdržet
žoržet
syžet
překážet
narážet
zarážet
obrážet
odrážet
podrážet
přerážet
zpřerážet
přirážet
orážet
dorážet
porážet
zporážet
prorážet
srážet
posrážet
vysrážet
urážet
pourážet
zurážet
pozurážet
vrážet
vyrážet
rozrážet
navážet
zavážet
odvážet
převážet
přivážet
dovážet
provážet
svážet
vyvážet
rozvážet
nahlížet
zahlížet
obhlížet
odhlížet
přehlížet
přihlížet
ohlížet
dohlížet
poohlížet
pohlížet
prohlížet
shlížet
vhlížet
vyhlížet
zhlížet
rozhlížet
porozhlížet
vzhlížet
běžet
ft
aft
slovnaft
raft
kraft
taft
kšeft
drift
swift
kroft
microsoft
tft
luft
čuft
cgt
baht
jacht
wehrmacht
pacht
olbracht
wagenknecht
vágenknecht
albrecht
aubrecht
krecht
folprecht
lamprecht
utrecht
ulbricht
kubricht
ksicht
jucht
všcht
pazneht
ultralight
albright
copyright
ait
fait
sumgait
štrait
bit
megabit
gigabit
zeslabit
oslabit
nabit
terabit
zabit
přizabit
podbit
velebit
uvelebit
zvelebit
šklebit
zašklebit
sešklebit
rozšklebit
ohřebit
přebit
opotřebit
upotřebit
přibit
albit
ambit
gambit
kolumbit
hanbit
zahanbit
obit
dobit
napodobit
zpodobit
zdobit
nazdobit
odzdobit
přezdobit
přizdobit
ozdobit
dozdobit
vyzdobit
hobit
kilobit
trilobit
zlobit
pozlobit
uzlobit
rozzlobit
hanobit
zhanobit
pobit
robit
obrobit
drobit
nadrobit
podrobit
rozdrobit
škrobit
naškrobit
oškrobit
porobit
probit
vyrobit
zrobit
násobit
zněkolikanásobit
zdesetinásobit
zpětinásobit
ztrojnásobit
zdvojnásobit
zmnohonásobit
zestonásobit
vynásobit
znásobit
roznásobit
zečtyřnásobit
zčtyřnásobit
zásobit
předzásobit
dozásobit
působit
zapůsobit
spolupůsobit
způsobit
přizpůsobit
uzpůsobit
hrbit
nahrbit
orbit
sorbit
sbit
ubit
hubit
zahubit
vyhubit
zhubit
chlubit
pochlubit
hloubit
zahloubit
prohloubit
vhloubit
vyhloubit
skloubit
vkloubit
vykloubit
snoubit
zasnoubit
roubit
obroubit
zaobroubit
sroubit
troubit
zatroubit
odtroubit
vytroubit
vroubit
zubit
zazubit
vbit
chybit
pochybit
vybit
zbit
rozbit
hábit
vábit
odvábit
přivábit
zvábit
líbit
zalíbit
oblíbit
znelíbit
políbit
slíbit
zaslíbit
přislíbit
zlíbit
tříbit
utříbit
vytříbit
cit
bacit
omfacit
antracit
sebecit
deficit
sericit
kalcit
vincit
útlocit
světlocit
jemnocit
pocit
kvarcit
metakvarcit
ortokvarcit
plebiscit
oltcit
leucit
soucit
lícit
zalícit
ladit
naladit
odladit
přeladit
hladit
zahladit
chladit
nachladit
zachladit
podchladit
přechladit
ochladit
prochladit
uchladit
vychladit
zchladit
přihladit
ohladit
dohladit
pohladit
shladit
uhladit
vyhladit
omladit
zmladit
doladit
proladit
sladit
přesladit
přisladit
osladit
dosladit
prosladit
uladit
vyladit
rozladit
hromadit
nahromadit
vystrnadit
vnadit
navnadit
radit
andradit
odradit
hradit
nahradit
vynahradit
zahradit
přehradit
ohradit
uhradit
vyhradit
nasmradit
zasmradit
odsmradit
doradit
poradit
zradit
prozradit
vyzradit
nasadit
zasadit
obsadit
přeobsadit
doobsadit
nadsadit
předsadit
odsadit
podsadit
sesadit
přesadit
přisadit
osadit
dosadit
posadit
poposadit
prosadit
usadit
vsadit
vysadit
rozsadit
vadit
zavadit
zhovadit
rozvadit
čadit
načadit
začadit
očadit
dočadit
řadit
zařadit
nadřadit
předřadit
odřadit
podřadit
seřadit
přeřadit
přiřadit
vřadit
vyřadit
rozřadit
cedit
nacedit
odcedit
přecedit
docedit
procedit
scedit
ucedit
vycedit
zcedit
škaredit
zaškaredit
doškaredit
kredit
sousedit
ředit
naředit
předředit
přeředit
doředit
středit
dostředit
soustředit
vystředit
zředit
rozředit
klidit
odklidit
poklidit
sklidit
uklidit
douklidit
vyklidit
dovyklidit
šidit
ošidit
šmejdit
našmejdit
došmejdit
prošmejdit
vyšmejdit
rejdit
zarejdit
prorejdit
vyrejdit
fandit
zafandit
pentlandit
probendit
osvobodit
vysvobodit
hodit
lahodit
zalahodit
nahodit
zahodit
obhodit
chodit
nachodit
obchodit
odchodit
přechodit
pochodit
prochodit
uchodit
vychodit
rozchodit
nadhodit
předhodit
odhodit
podhodit
přehodit
přihodit
dohodit
pohodit
prohodit
shodit
uhodit
vhodit
vyhodit
rozhodit
škodit
poškodit
uškodit
nalodit
plodit
odplodit
oplodit
doplodit
vyplodit
zplodit
rozplodit
vylodit
rodit
marodit
domarodit
promarodit
vymarodit
narodit
brodit
přebrodit
obrodit
znovuobrodit
odrodit
přerodit
hermafrodit
dorodit
porodit
urodit
zrodit
znovuzrodit
vodit
navodit
odvodit
přivodit
dovodit
povodit
provodit
doprovodit
sprovodit
vyprovodit
uvodit
vyvodit
závodit
zazávodit
dozávodit
pozávodit
vyzávodit
rozzávodit
vévodit
durdit
dodurdit
tvrdit
zatvrdit
přitvrdit
dotvrdit
potvrdit
stvrdit
utvrdit
vytvrdit
ztvrdit
udit
audit
předaudit
naudit
ekoaudit
superaudit
budit
nabudit
probudit
vybudit
vzbudit
povzbudit
přeudit
ochudit
přiudit
nudit
unudit
znudit
oudit
doudit
loudit
bloudit
zabloudit
obloudit
zbloudit
odloudit
oloudit
vloudit
vyloudit
poudit
proudit
rozproudit
soudit
odsoudit
přisoudit
dosoudit
posoudit
prosoudit
usoudit
vysoudit
rozsoudit
čoudit
začoudit
očoudit
učoudit
pudit
zapudit
odpudit
popudit
vypudit
prudit
naprudit
oprudit
zprudit
studit
nastudit
zastudit
zostudit
vyudit
rozudit
křivdit
ukřivdit
jezdit
najezdit
zajezdit
odjezdit
ojezdit
dojezdit
projezdit
sjezdit
ujezdit
vyjezdit
rozjezdit
pozdit
opozdit
zpozdit
brzdit
zabrzdit
odbrzdit
přibrzdit
dobrzdit
ubrzdit
zbrzdit
hyzdit
zohyzdit
zhyzdit
brázdit
zbrázdit
rozbrázdit
hnízdit
zahnízdit
uhnízdit
pádit
kamarádit
skamarádit
parádit
naparádit
rozparádit
řádit
zařádit
zaneřádit
vyřádit
cídit
vycídit
slídit
proslídit
vyslídit
pídit
dopídit
řídit
nařídit
zařídit
nadřídit
odřídit
podřídit
seřídit
přeřídit
pořídit
třídit
zatřídit
předtřídit
setřídit
přetřídit
dotřídit
utřídit
vytřídit
roztřídit
uřídit
vyřídit
zřídit
vymódit
dědit
podědit
vydědit
zdědit
svědit
vraždit
zavraždit
povraždit
vyvraždit
hmoždit
nahmoždit
pohmoždit
zhmoždit
dláždit
vydláždit
shromáždit
nashromáždit
dráždit
podráždit
vydráždit
rozdráždit
jadeit
fahrenheit
fit
grafit
benefit
trefit
natrefit
strefit
utrefit
bisulfit
acetonsulfit
profit
sufit
greigit
dialogit
eklogit
hedenbergit
augit
hit
malachit
velehit
superhit
tajit
zatajit
odtajit
utajit
obejit
předejit
podejit
vykolejit
dojit
nadojit
podojit
vydojit
hojit
zahojit
vyhojit
zhojit
kojit
nakojit
odkojit
znepokojit
spokojit
uspokojit
upokojit
ukojit
hnojit
přihnojit
pohnojit
prohnojit
vyhnojit
pojit
napojit
zapojit
odpojit
přepojit
připojit
opojit
propojit
spojit
vypojit
rozpojit
přípojit
rojit
brojit
zbrojit
odzbrojit
přezbrojit
ozbrojit
dozbrojit
uzbrojit
vyzbrojit
zakrojit
odkrojit
dokrojit
ukrojit
vykrojit
rozkrojit
strojit
nastrojit
odstrojit
sestrojit
přestrojit
přistrojit
postrojit
ustrojit
vystrojit
vyrojit
zdvojit
rozdvojit
přisvojit
osvojit
zokujit
bájit
nabájit
zabájit
přibájit
dobájit
vybájit
hájit
zahájit
obhájit
uhájit
ustájit
kit
videokit
lit
balit
nabalit
zabalit
přebalit
přibalit
obalit
zaobalit
dobalit
pobalit
sorbalit
sbalit
ubalit
vybalit
rozbalit
megalit
halit
zahalit
odhalit
doodhalit
poodhalit
rozhalit
kalit
zakalit
odkalit
zkalit
zpomalit
nalit
zdokonalit
tantalit
valit
navalit
zavalit
odvalit
vevalit
převalit
přivalit
dovalit
povalit
provalit
svalit
uvalit
vyvalit
rozvalit
zalit
rizalit
ryzalit
blit
nablit
zeblit
oblit
zaoblit
doblit
poblit
problit
skrblit
vyblit
zblit
zrcadlit
odzrcadlit
špendlit
našpendlit
zašpendlit
odšpendlit
sešpendlit
přešpendlit
přišpendlit
ošpendlit
došpendlit
rozšpendlit
odlit
modlit
pomodlit
promodlit
vymodlit
podlit
škudlit
naškudlit
uškudlit
bydlit
zabydlit
obydlit
mydlit
namydlit
domydlit
promydlit
vymydlit
zmydlit
škádlit
poškádlit
sídlit
přesídlit
osídlit
dosídlit
doosídlit
usídlit
vysídlit
zacelit
zocelit
scelit
ucelit
zcelit
igelit
bakelit
tmelit
zatmelit
stmelit
vytmelit
chumelit
zachumelit
šmelit
zašmelit
vyšmelit
popelit
veselit
obveselit
poveselit
rozveselit
odkyselit
okyselit
telit
satelit
tetelit
zatetelit
otelit
přátelit
znepřátelit
spřátelit
zaplevelit
odplevelit
ševelit
zaševelit
doševelit
čelit
přelit
střelit
nastřelit
zastřelit
obstřelit
odstřelit
sestřelit
přestřelit
ostřelit
dostřelit
postřelit
prostřelit
ustřelit
vstřelit
vystřelit
rozstřelit
truchlit
rychlit
narychlit
urychlit
zrychlit
žehlit
nažehlit
zažehlit
přežehlit
vyžehlit
rozžehlit
zaokrouhlit
unáhlit
zeštíhlit
ilit
rozčilit
přilit
heraklit
rozvzteklit
kuklit
zakuklit
cyklit
zacyklit
stellit
metabolit
amfibolit
paraamfibolit
ortoamfibolit
blábolit
dolit
theodolit
teodolit
paleolit
neolit
zeolit
regolit
holit
hlaholit
zahlaholit
dohlaholit
vrcholit
vyvrcholit
chlácholit
uchlácholit
šveholit
zašveholit
oholit
mrholit
vyholit
lakolit
skolit
školit
zaškolit
přeškolit
doškolit
proškolit
vyškolit
sololit
xylolit
komolit
zkomolit
drmolit
zadrmolit
oddrmolit
smolit
zasmolit
sesmolit
dosmolit
usmolit
vysmolit
fonolit
monolit
polit
hyppolit
zápolit
drolit
nadrolit
odrolit
dodrolit
udrolit
vydrolit
rozdrolit
mikrolit
prolit
staurolit
solit
nasolit
zasolit
odsolit
přesolit
přisolit
osolit
dosolit
posolit
prosolit
vysolit
batolit
probatolit
vybatolit
stromatolit
chiastolit
nastolit
znovunastolit
volit
navolit
zavolit
předvolit
odvolit
podvolit
přivolit
dovolit
povolit
svolit
uvolit
vyvolit
zvolit
ryolit
kryolit
paleoryolit
mezolit
aplit
zateplit
oteplit
proteplit
vyteplit
split
perlit
zaperlit
doperlit
chrlit
vychrlit
horlit
rozhorlit
žárlit
rozžárlit
slit
kreslit
nakreslit
zakreslit
obkreslit
předkreslit
podkreslit
překreslit
přikreslit
dokreslit
pokreslit
prokreslit
vkreslit
vykreslit
zkreslit
rozkreslit
bruslit
nabruslit
zabruslit
odbruslit
přebruslit
dobruslit
vybruslit
rozbruslit
myslit
namyslit
zamyslit
obmyslit
odmyslit
přemyslit
přimyslit
domyslit
pomyslit
promyslit
smyslit
usmyslit
vmyslit
vymyslit
zmyslit
rozmyslit
syslit
nasyslit
přečíslit
vyčíslit
pentlit
opentlit
podsvětlit
zesvětlit
osvětlit
prosvětlit
vysvětlit
dovysvětlit
ulit
culit
zaculit
uculit
hulit
zahulit
dohulit
prohulit
vyhulit
kulit
nakulit
předkulit
odkulit
překulit
přikulit
dokulit
prokulit
skulit
vykulit
rozkulit
granulit
boulit
vyboulit
houlit
choulit
schoulit
poulit
vypoulit
špulit
našpulit
sešpulit
vyšpulit
tulit
přitulit
stulit
ošulit
vlit
fylit
vinylit
opylit
vylit
xylit
zlit
mazlit
pomazlit
rozmazlit
rozlit
zauzlit
kouzlit
okouzlit
vykouzlit
rozuzlit
oddálit
vzdálit
pálit
napálit
zapálit
odpálit
podpálit
přepálit
připálit
opálit
dopálit
popálit
propálit
spálit
upálit
vpálit
vypálit
rozpálit
ustálit
chválit
vynachválit
přechválit
pochválit
schválit
spoluchválit
vychválit
šálit
ošálit
bílit
nabílit
zabílit
obílit
vybílit
cílit
zacílit
docílit
sílit
zesílit
posílit
vysílit
kvílit
čílit
rozčílit
zešílit
chýlit
nachýlit
odchýlit
přechýlit
schýlit
uchýlit
vychýlit
mýlit
pomýlit
zmýlit
rozptýlit
bělit
vybělit
dělit
nadělit
oddělit
předělit
přidělit
dodělit
podělit
sdělit
udělit
vydělit
zdělit
rozdělit
přerozdělit
dorozdělit
osmělit
vtělit
převtělit
krášlit
přikrášlit
okrášlit
zkrášlit
půlit
přepůlit
rozpůlit
dynamit
wolframit
aksamit
axamit
stalagmit
hmit
limit
ozřejmit
kmit
sešikmit
zešikmit
rozkmit
zákmit
summit
uvědomit
lomit
nalomit
zalomit
oblomit
odlomit
podlomit
přelomit
dolomit
prolomit
ulomit
vlomit
vylomit
zlomit
rozlomit
chromit
ochromit
zchromit
ohromit
diatomit
termit
krmit
nakrmit
odkrmit
překrmit
přikrmit
dokrmit
prokrmit
vykrmit
zkrmit
tlumit
zatlumit
odtlumit
přitlumit
dotlumit
utlumit
ztlumit
sumit
mámit
omámit
domámit
vymámit
zmámit
obeznámit
seznámit
oznámit
přímit
napřímit
dopřímit
vzpřímit
dýmit
ujařmit
nit
karbanit
danit
dodanit
zdanit
manganit
hanit
pohanit
zhanit
odblanit
porcelanit
přelanit
slanit
podmanit
silimanit
vymanit
ranit
beranit
granit
hranit
zahranit
vyhranit
poranit
stranit
odstranit
zranit
titanit
žvanit
požvanit
vyžvanit
rozžvanit
zhudebnit
připodobnit
vypodobnit
zpodobnit
zpodrobnit
odosobnit
zosobnit
zpochybnit
znehybnit
zevšeobecnit
zobecnit
mocnit
odmocnit
zplnomocnit
umocnit
zmocnit
zvěcnit
naskladnit
uskladnit
vyskladnit
znesnadnit
usnadnit
znenápadnit
znápadnit
bednit
zabednit
odbednit
ubednit
zalednit
odlednit
znepřehlednit
zpřehlednit
zohlednit
zneprůhlednit
zprůhlednit
zdůslednit
znevšednit
zevšednit
zalidnit
přelidnit
zneklidnit
uklidnit
zklidnit
vylidnit
zlikvidnit
zneprůchodnit
zprůchodnit
znevěrohodnit
zvěrohodnit
znevýhodnit
zvýhodnit
odškodnit
zneškodnit
oplodnit
odnárodnit
zmezinárodnit
znárodnit
odpřírodnit
zpřírodnit
zúrodnit
zavodnit
odvodnit
rozvodnit
odůvodnit
zdůvodnit
zneprůjezdnit
zprůjezdnit
prázdnit
zaneprázdnit
uprázdnit
vyprázdnit
cenit
podcenit
přecenit
ocenit
docenit
vycenit
molybdenit
wulfenit
argenit
galenit
nelenit
odzelenit
ozelenit
zahlenit
odhlenit
plenit
poplenit
vyplenit
členit
začlenit
odčlenit
přečlenit
přičlenit
učlenit
včlenit
vyčlenit
rozčlenit
rozplamenit
pramenit
plemenit
rozplemenit
osemenit
vysemenit
rozsemenit
odbřemenit
austenit
červenit
načervenit
začervenit
pyroxenit
syenit
zenit
křenit
zakřenit
kořenit
zakořenit
překořenit
přikořenit
okořenit
dokořenit
prokořenit
vykořenit
ženit
přiženit
oženit
doženit
vyženit
lignit
gelignit
bahnit
zabahnit
odbahnit
dobahnit
vybahnit
rozbahnit
rochnit
vyrochnit
rozrochnit
rozohnit
kaolinit
slinit
naslinit
špinit
našpinit
zašpinit
došpinit
pošpinit
ušpinit
serpentinit
vinit
zavinit
obvinit
provinit
zasvinit
činit
odčinit
přičinit
učinit
vyčinit
zapříčinit
odtajnit
uveřejnit
zveřejnit
rozhojnit
tesknit
dotesknit
roztesknit
zkapalnit
ospravedlnit
zpohodlnit
zdivadelnit
zpopelnit
zneviditelnit
zviditelnit
znekompatibilnit
zkompatibilnit
smilnit
sesmilnit
posilnit
násilnit
znásilnit
zcivilnit
uvolnit
zvolnit
rozvolnit
plnit
naplnit
zaplnit
přeplnit
doplnit
splnit
vyplnit
předvyplnit
oslnit
zprůmyslnit
zútulnit
vlnit
zavlnit
dovlnit
zvlnit
rozvlnit
zreálnit
znormálnit
zracionálnit
zintelektuálnit
rozmělnit
zbezvýznamnit
projemnit
zjemnit
znepříjemnit
zpříjemnit
zatemnit
odtemnit
potemnit
ztemnit
uzemnit
zintimnit
uskromnit
znepřítomnit
zpřítomnit
znovuzpřítomnit
kabonit
zakabonit
žadonit
aragonit
honit
nahonit
předhonit
řehonit
dohonit
pohonit
uhonit
glaukonit
uzákonit
clonit
zaclonit
odclonit
klonit
naklonit
zaklonit
předklonit
odklonit
překlonit
přiklonit
poklonit
sklonit
uklonit
vyklonit
limonit
ronit
žebronit
vyžebronit
doronit
patronit
uronit
vyronit
bentonit
wollastonit
zvonit
zazvonit
obzvonit
odzvonit
dozvonit
prozvonit
vyzvonit
ztrapnit
zakceschopnit
zneschopnit
uschopnit
znepřístupnit
zpřístupnit
vápnit
zavápnit
odvápnit
marnit
domarnit
promarnit
zmarnit
obrnit
eternit
černit
načernit
začernit
očernit
dočernit
vyčernit
upozornit
znázornit
zkulturnit
poskvrnit
zrnit
odzrnit
zhospodárnit
ztvárnit
mírnit
umírnit
zmírnit
usměrnit
zdůvěrnit
objasnit
znejasnit
projasnit
ujasnit
vyjasnit
dovyjasnit
zjasnit
rozjasnit
účasnit
zúčasnit
zprocesnit
zalesnit
znovuzalesnit
odlesnit
odtělesnit
ztělesnit
zadresnit
znepřesnit
upřesnit
zpřesnit
zdrsnit
básnit
nabásnit
zabásnit
přebásnit
dobásnit
rozbásnit
zvrásnit
plísnit
vyplísnit
tísnit
stísnit
zpřísnit
třísnit
potřísnit
utřísnit
běsnit
rozběsnit
těsnit
odtěsnit
přetěsnit
dotěsnit
utěsnit
vytěsnit
zneplatnit
zpoplatnit
uplatnit
zplatnit
zmatnit
opodstatnit
osamostatnit
zkapacitnit
znekvalitnit
zkvalitnit
odhmotnit
zhmotnit
vlastnit
přivlastnit
spoluvlastnit
vyvlastnit
účastnit
spoluúčastnit
zúčastnit
obšťastnit
rozradostnit
omilostnit
upřednostnit
rozlítostnit
hutnit
zhutnit
smutnit
rozesmutnit
odstátnit
zestátnit
postátnit
zkonkrétnit
ozvláštnit
braunit
slunit
čalounit
přečalounit
očalounit
vyčalounit
uhamounit
odpohlavnit
splavnit
usplavnit
znemravnit
umravnit
zmravnit
zatravnit
odtravnit
zesoustavnit
usoustavnit
zlevnit
připevnit
opevnit
upevnit
zpevnit
združstevnit
oduševnit
ovlivnit
zintensivnit
zpozitivnit
zatraktivnit
zaktivnit
zefektivnit
zproduktivnit
zintenzivnit
produchovnit
zduchovnit
uskrovnit
oprávnit
zrovnoprávnit
zprogresívnit
zintenzívnit
zvýraznit
zdůraznit
zpreciznit
zprovoznit
prznit
zprznit
blouznit
poblouznit
ukáznit
bláznit
pobláznit
vybláznit
zbláznit
žíznit
znervóznit
trýznit
sebetrýznit
utrýznit
věznit
uvěznit
různit
rozrůznit
bránit
zabránit
obránit
ubránit
chránit
zachránit
ochránit
uchránit
ojínit
zaklínit
vklínit
mínit
podmínit
umínit
vymínit
zmínit
stínit
nastínit
zastínit
odstínit
přistínit
zjednoznačnit
zneprůzračnit
zprůzračnit
uskutečnit
řečnit
zprůtočnit
odhlučnit
pomoučnit
zestručnit
odtučnit
ztučnit
zvláčnit
zvěčnit
měnit
zaměnit
obměnit
odměnit
přeměnit
proměnit
směnit
vyměnit
změnit
pozměnit
rozměnit
pěnit
napěnit
zapěnit
odpěnit
přepěnit
dopěnit
vypěnit
zpěnit
vzpěnit
zvnitřnit
upřílišnit
zavzdušnit
odvzdušnit
provzdušnit
pyšnit
rozvášnit
zesměšnit
trůnit
zbožnit
znemožnit
umožnit
rožnit
ztotožnit
zmužnit
zpružnit
rozněžnit
detroit
pit
lapit
pochlapit
polapit
napit
kvapit
překvapit
přikvapit
ukvapit
zapit
odpit
lepit
nalepit
zalepit
oblepit
odlepit
podlepit
přelepit
přilepit
podsklepit
olepit
dolepit
polepit
slepit
zaslepit
oslepit
ulepit
vlepit
vylepit
rozlepit
začepit
přepit
třepit
roztřepit
připit
kokpit
pulpit
opit
dopit
chopit
pochopit
uchopit
vzchopit
klopit
naklopit
zaklopit
obklopit
odklopit
překlopit
přiklopit
doklopit
sklopit
vyklopit
popit
kropit
nakropit
překropit
přikropit
dokropit
pokropit
skropit
vykropit
zkropit
propit
tropit
natropit
ztropit
osopit
topit
zatopit
přetopit
přitopit
dotopit
potopit
protopit
stopit
utopit
vytopit
ztopit
roztopit
škorpit
doškorpit
poškorpit
upit
kupit
nakupit
dokupit
seskupit
přeskupit
uskupit
koupit
nakoupit
zakoupit
odkoupit
přikoupit
dokoupit
skoupit
vykoupit
loupit
naloupit
zaloupit
prohloupit
oloupit
doloupit
uloupit
vyloupit
nastoupit
zastoupit
obstoupit
předstoupit
odstoupit
poodstoupit
podstoupit
obestoupit
předestoupit
odestoupit
sestoupit
rozestoupit
přestoupit
přistoupit
dostoupit
postoupit
prostoupit
ustoupit
vstoupit
vystoupit
rozstoupit
nasupit
tupit
otupit
dotupit
potupit
ztupit
vpit
vypit
zpit
rozpit
trápit
natrápit
dotrápit
potrápit
protrápit
utrápit
odchlípit
vychlípit
dovtípit
vštípit
štěpit
naštěpit
odštěpit
vštěpit
rozštěpit
rit
cynabarit
brit
chondrit
achondrit
anhydrit
ferit
cordierit
ozokerit
sfalerit
yperit
laterit
kasiterit
nefrit
tefrit
pomfrit
labradorit
meteorit
mikrometeorit
fosforit
antigorit
diorit
granodiorit
chlorit
kolorit
anorit
fluorit
favorit
spolufavorit
kuprit
vitrit
durit
modurit
azurit
porfyrit
pyrit
chalkopyrit
arsenopyrit
arzenopyrit
hasit
uhasit
vyhasit
zhasit
halasit
zahalasit
souhlasit
odsouhlasit
cizopasit
spasit
zápasit
zatarasit
tasit
vytasit
kvasit
nakvasit
zakvasit
odkvasit
překvasit
dokvasit
pokvasit
prokvasit
ukvasit
vykvasit
zkvasit
rozkvasit
vyčasit
řasit
nařasit
zřasit
keťasit
nakeťasit
lewisit
transit
martensit
klábosit
poklábosit
proklábosit
kosit
nakosit
okosit
dokosit
pokosit
skosit
zkosit
nosit
nanosit
obnosit
odnosit
přenosit
donosit
honosit
unosit
vynosit
roznosit
rosit
zarosit
orosit
porosit
prosit
naprosit
zaprosit
odprosit
doprosit
poprosit
uprosit
vyprosit
dusit
zadusit
přidusit
dodusit
podusit
produsit
udusit
vydusit
zdusit
fusit
zakusit
okusit
pokusit
zkusit
ozkusit
andalusit
musit
rámusit
dorámusit
hnusit
zhnusit
rdousit
zardousit
brousit
nabrousit
zabrousit
odbrousit
přebrousit
přibrousit
obrousit
dobrousit
probrousit
sbrousit
ubrousit
vybrousit
zbrousit
rozbrousit
trousit
utrousit
vytrousit
roztrousit
hartusit
zahartusit
hlásit
nahlásit
zahlásit
odhlásit
přehlásit
přihlásit
ohlásit
dohlásit
prohlásit
vyhlásit
rozhlásit
mísit
přimísit
domísit
promísit
smísit
vmísit
křísit
vzkřísit
oběsit
děsit
poděsit
vyděsit
zděsit
navěsit
zavěsit
převěsit
přivěsit
ověsit
dověsit
pověsit
prověsit
svěsit
vyvěsit
rozvěsit
krabatit
nakrabatit
zkrabatit
hatit
obohatit
zhatit
klikatit
zaklikatit
rozkatit
platit
naplatit
zaplatit
předplatit
odplatit
podplatit
přeplatit
připlatit
oplatit
doplatit
poplatit
proplatit
splatit
uplatit
vyplatit
kulatit
zakulatit
zkulatit
zlatit
ozlatit
pozlatit
hematit
agmatit
pegmatit
migmatit
ptygmatit
stromatit
kudrnatit
apatit
tratit
zatratit
potratit
utratit
vytratit
ztratit
zledovatit
zašpičatit
šatit
ošatit
rozkošatit
magnetit
petit
apetit
repetit
klevetit
pečetit
zapečetit
odpečetit
zpečetit
rozpečetit
plachtit
naplachtit
zaplachtit
obplachtit
odplachtit
přeplachtit
připlachtit
oplachtit
doplachtit
proplachtit
splachtit
vplachtit
vyplachtit
rozplachtit
pachtit
šlechtit
zušlechtit
vyšlechtit
kuchtit
dokuchtit
ukuchtit
dychtit
rozdychtit
stalaktit
zahltit
přehltit
pohltit
poltit
rozpoltit
kersantit
brebentit
ubrebentit
fintit
nafintit
vyfintit
peridotit
fotit
nafotit
ofotit
vyfotit
rachotit
zarachotit
lichotit
zalichotit
polichotit
vlichotit
biotit
kotit
lakotit
překotit
okotit
oplotit
šramotit
zašramotit
pošramotit
hřmotit
zahřmotit
jednotit
sjednotit
ujednotit
vyjednotit
hodnotit
nadhodnotit
předhodnotit
podhodnotit
znehodnotit
přehodnotit
ohodnotit
dohodnotit
vyhodnotit
zhodnotit
karnotit
potit
zapotit
opotit
lopotit
nalopotit
klopotit
prolopotit
propotit
vypotit
zpotit
vyhrotit
krotit
ukrotit
zkrotit
srotit
našrotit
chraptit
ochraptit
chroptit
zachroptit
soptit
spesartit
drtit
nadrtit
dodrtit
podrtit
zdrtit
rozdrtit
čertit
škrtit
zaškrtit
seškrtit
přiškrtit
uškrtit
usmrtit
bortit
zbortit
anortit
čtvrtit
rozčtvrtit
mastit
namastit
zamastit
předmastit
odmastit
přemastit
přimastit
omastit
domastit
pomastit
promastit
umastit
vymastit
zmastit
chrastit
zachrastit
dochrastit
schrastit
šelestit
zašelestit
odšelestit
došelestit
klestit
oklestit
proklestit
vyklestit
chřestit
zachřestit
jistit
zajistit
odjistit
znejistit
pojistit
přepojistit
připojistit
ujistit
zjistit
čistit
začistit
znečistit
přečistit
očistit
dočistit
pročistit
vyčistit
zčistit
kořistit
ukořistit
hostit
pohostit
uhostit
vyhostit
zhostit
rozhostit
odkostit
vykostit
přemostit
postit
oprostit
vyprostit
zprostit
hustit
nahustit
zahustit
podhustit
přehustit
přihustit
dohustit
zhustit
pustit
napustit
zapustit
odpustit
přepustit
připustit
opustit
dopustit
popustit
propustit
spustit
upustit
vpustit
vypustit
povypustit
rozpustit
šustit
zašustit
přemístit
umístit
rozmístit
ústit
zaústit
vústit
vyústit
pěstit
poštěstit
věstit
vyvěstit
znechutit
ochutit
dochutit
kutit
balamutit
obalamutit
nutit
přinutit
donutit
vnutit
vynutit
rmoutit
zarmoutit
kormoutit
hroutit
zhroutit
kroutit
nakroutit
zakroutit
předkroutit
odkroutit
překroutit
dokroutit
pokroutit
ukroutit
vkroutit
vykroutit
zkroutit
rozkroutit
sklotextit
chytit
zachytit
odchytit
podchytit
přichytit
pochytit
uchytit
třpytit
zatřpytit
sytit
nasytit
zasytit
přesytit
dosytit
prosytit
zablátit
odblátit
oblátit
poblátit
ublátit
rozblátit
klátit
sklátit
mlátit
namlátit
předmlátit
přemlátit
omlátit
domlátit
pomlátit
umlátit
vymlátit
zmlátit
rozmlátit
obrátit
krátit
přikrátit
pokrátit
ukrátit
zkrátit
vrátit
navrátit
odvrátit
podvrátit
převrátit
přivrátit
vyvrátit
zvrátit
rozvrátit
vyzvrátit
zachvátit
obchvátit
schvátit
uchvátit
zchvátit
rozchvátit
cítit
pocítit
procítit
ucítit
spolucítit
soucítit
vcítit
vycítit
rozlítit
zanítit
podnítit
roznítit
vznítit
vsítit
štítit
zaštítit
svítit
nasvítit
zasvítit
podsvítit
přesvítit
přisvítit
osvítit
dosvítit
posvítit
prosvítit
vysvítit
rozsvítit
řítit
seřítit
přiřítit
prořítit
vřítit
vyřítit
zřítit
mýtit
obmýtit
vymýtit
zvědečtit
odřečtit
pořečtit
odangličtit
poangličtit
odkatoličtit
pokatoličtit
odafričtit
poafričtit
odvětit
světit
zasvětit
odsvětit
znesvětit
přesvětit
dosvětit
posvětit
vysvětit
baštit
zbaštit
praštit
vraštit
svraštit
odlidštit
polidštit
zlidštit
leštit
naleštit
zaleštit
předleštit
přeleštit
přileštit
kleštit
okleštit
vykleštit
oleštit
doleštit
vyleštit
rozleštit
počeštit
zčeštit
třeštit
vytřeštit
oditalštit
poitalštit
zpozemštit
zpanenštit
odslovenštit
poslovenštit
odženštit
poženštit
zženštit
odperuánštit
poperuánštit
oploštit
zploštit
odevropštit
poevropštit
odmaďarštit
pomaďarštit
mrštit
odmrštit
smrštit
vymrštit
zesvětštit
luštit
naluštit
zaluštit
doluštit
vyluštit
rozluštit
odrakouštit
porakouštit
odruštit
poruštit
odžidovštit
požidovštit
blyštit
zablyštit
odfrancouzštit
pofrancouzštit
odpláštit
opláštit
tříštit
dotříštit
roztříštit
prýštit
doprýštit
vyprýštit
rozprýštit
věštit
navěštit
zavěštit
dověštit
vyvěštit
zbožštit
grapefruit
vit
bavit
zabavit
odbavit
pobavit
vybavit
dovybavit
zbavit
moldavit
zohavit
žhavit
nažhavit
předžhavit
přežhavit
přižhavit
dožhavit
požhavit
prožhavit
rozžhavit
plavit
naplavit
zaplavit
odplavit
přeplavit
připlavit
doplavit
splavit
vyplavit
slavit
oslavit
doslavit
blahoslavit
proslavit
vytmavit
ztmavit
unavit
znavit
zdravit
ozdravit
pozdravit
uzdravit
vyzdravit
pravit
napravit
zapravit
odpravit
přepravit
připravit
opravit
dopravit
doopravit
poopravit
popravit
spravit
vyspravit
upravit
předupravit
poupravit
vpravit
vypravit
povypravit
zpravit
tavit
natavit
zatavit
odtavit
přetavit
otavit
dotavit
protavit
zotavit
portavit
stavit
nastavit
přednastavit
přenastavit
zastavit
pozastavit
obstavit
nadstavit
představit
odstavit
podstavit
sestavit
rozestavit
přestavit
přistavit
dostavit
postavit
ustavit
znovuustavit
vystavit
zůstavit
utavit
vtavit
vytavit
roztavit
aquavit
akvavit
zkrvavit
zavit
obvit
jevit
objevit
znovuobjevit
projevit
vyjevit
zjevit
polevit
slevit
ulevit
divit
vynadivit
podivit
udivit
ošklivit
zošklivit
znecitlivit
protivit
zprotivit
křivit
zakřivit
pokřivit
zkřivit
zavšivit
odvšivit
živit
přiživit
oživit
doživit
znovuoživit
uživit
biskvit
ovit
dovit
pokovit
prokovit
muskovit
lovit
nalovit
zalovit
odlovit
dolovit
prolovit
oslovit
proslovit
vyslovit
ulovit
vylovit
stanovit
ustanovit
obnovit
znovuobnovit
povit
dohotovit
vyhotovit
zhotovit
barvit
nabarvit
zabarvit
odbarvit
podbarvit
přebarvit
přibarvit
obarvit
dobarvit
probarvit
vybarvit
zbarvit
odkrvit
překrvit
prokrvit
vykrvit
mrvit
domrvit
svit
přesvit
protisvit
osvit
dosvit
šerosvit
zásvit
přísvit
úsvit
průsvit
kotvit
zakotvit
ukotvit
umrtvit
občerstvit
vrstvit
navrstvit
převrstvit
povrstvit
rozvrstvit
větvit
odvětvit
rozvětvit
uvit
mluvit
namluvit
zamluvit
předmluvit
odmluvit
vemluvit
rozemluvit
přemluvit
přimluvit
omluvit
domluvit
pomluvit
promluvit
smluvit
umluvit
vymluvit
rozmluvit
jizvit
zajizvit
zjizvit
rozvit
dávit
nadávit
zadávit
dodávit
podávit
udávit
vydávit
trávit
natrávit
předtrávit
přetrávit
otrávit
dotrávit
přiotrávit
potrávit
strávit
vytrávit
závit
ampérzávit
navštívit
hulswit
bauxit
baddeleyit
kazit
nakazit
překazit
dokazit
pokazit
zkazit
plazit
naplazit
zaplazit
odplazit
přeplazit
připlazit
doplazit
poplazit
proplazit
uplazit
vplazit
vyplazit
rozplazit
razit
narazit
parazit
endoparazit
ektoparazit
zarazit
obrazit
vyobrazit
zobrazit
předrazit
odrazit
podrazit
přerazit
přirazit
mrazit
namrazit
zamrazit
odmrazit
přimrazit
domrazit
umrazit
vymrazit
zmrazit
rozmrazit
orazit
dorazit
porazit
prorazit
srazit
urazit
vrazit
vyrazit
povyrazit
rozrazit
andezit
zamezit
omezit
vymezit
magnezit
odcizit
zcizit
tranzit
martenzit
bronzit
lomozit
zalomozit
dolomozit
kompozit
hrozit
zahrozit
ohrozit
dohrozit
pohrozit
zhrozit
vozit
navozit
zavozit
odvozit
převozit
přivozit
dovozit
povozit
provozit
svozit
uvozit
vyvozit
rozvozit
pyroluzit
zahmyzit
odhmyzit
halloyzit
řetězit
sřetězit
zřetězit
vítězit
zvítězit
čit
hubačit
dohubačit
lajdačit
zbídačit
sedlačit
tlačit
natlačit
zatlačit
odtlačit
přetlačit
přitlačit
dotlačit
potlačit
popotlačit
protlačit
stlačit
utlačit
vtlačit
pytlačit
zapytlačit
upytlačit
vytlačit
roztlačit
rozkulačit
zaonačit
přeonačit
značit
naznačit
zaznačit
odznačit
přeznačit
označit
doznačit
poznačit
vyznačit
ožebračit
mračit
zamračit
chytračit
přechytračit
vychytračit
zračit
skotačit
zaskotačit
odskotačit
přiskotačit
stačit
dostačit
postačit
vystačit
kvačit
přikvačit
svačit
nasvačit
dosvačit
posvačit
mrzačit
zmrzačit
předčit
svědčit
přesvědčit
přisvědčit
osvědčit
dosvědčit
usvědčit
zabezpečit
ubezpečit
protiřečit
blahořečit
zlořečit
svatořečit
lehčit
nadlehčit
odlehčit
polehčit
ulehčit
vylehčit
zlehčit
vlhčit
navlhčit
odvlhčit
zvlhčit
narafičit
zveličit
odkysličit
okysličit
ničit
hraničit
ohraničit
rozhraničit
zahradničit
nádeničit
stolničit
doničit
poničit
zničit
opičit
cvičit
nacvičit
zacvičit
předcvičit
odcvičit
secvičit
přecvičit
docvičit
pocvičit
procvičit
vycvičit
rozcvičit
smejčit
vysmejčit
půjčit
zapůjčit
propůjčit
vypůjčit
rozpůjčit
obměkčit
změkčit
spolčit
válčit
doválčit
vyválčit
odněmčit
poněmčit
jančit
zjančit
tančit
natančit
zatančit
předtančit
odtančit
podtančit
přitančit
dotančit
protančit
vtančit
vytančit
roztančit
tenčit
ztenčit
venčit
vyvenčit
končit
zakončit
dokončit
skončit
ukončit
věnčit
ověnčit
zabočit
odbočit
vybočit
rozbočit
plahočit
ochočit
skočit
naskočit
zaskočit
obskočit
nadskočit
předskočit
odskočit
poodskočit
podskočit
seskočit
rozeskočit
přeskočit
přiskočit
doskočit
poskočit
poposkočit
proskočit
uskočit
vskočit
vyskočit
povyskočit
rozskočit
močit
namočit
odmočit
podmočit
přemočit
omočit
domočit
pomočit
promočit
smočit
tlumočit
přetlumočit
dotlumočit
vymočit
rozmočit
odročit
nakročit
zakročit
obkročit
překročit
přikročit
dokročit
pokročit
ukročit
vkročit
vykročit
rozkročit
zašantročit
otročit
zotročit
vročit
úročit
zúročit
sočit
osočit
točit
natočit
zatočit
obtočit
předtočit
odtočit
podtočit
přetočit
přitočit
otočit
dotočit
pootočit
protočit
stočit
utočit
vtočit
vytočit
roztočit
útočit
zaútočit
doútočit
divočit
zdivočit
křepčit
zakřepčit
dokřepčit
prokřepčit
rozkřepčit
ztrpčit
roztrpčit
kupčit
zmerčit
hysterčit
zahysterčit
dohysterčit
krčit
nakrčit
přikrčit
pokrčit
skrčit
strčit
nastrčit
zastrčit
předstrčit
odstrčit
podstrčit
sestrčit
rozestrčit
přistrčit
dostrčit
postrčit
popostrčit
prostrčit
vstrčit
vystrčit
určit
předurčit
učit
naučit
odnaučit
ponaučit
zaučit
odučit
přeučit
přiučit
klučit
doklučit
proklučit
vyklučit
mučit
domučit
umučit
doučit
loučit
odloučit
nahloučit
sloučit
vyloučit
rozloučit
poučit
proučit
ručit
zaručit
doručit
poručit
doporučit
spoluručit
zvučit
ozvučit
vyučit
tyčit
vytyčit
vztyčit
páčit
zapáčit
opáčit
dopáčit
vpáčit
vypáčit
ráčit
omráčit
uráčit
léčit
naléčit
odléčit
přeléčit
doléčit
vyléčit
líčit
nalíčit
zalíčit
odlíčit
přelíčit
klíčit
naklíčit
obklíčit
doklíčit
sklíčit
vyklíčit
zklíčit
vzklíčit
dolíčit
políčit
vylíčit
příčit
zapříčit
vzpříčit
smýčit
dosmýčit
vysmýčit
vděčit
zavděčit
odvděčit
rozhořčit
rybařit
zarybařit
dařit
vladařit
obdařit
podařit
hospodařit
nahospodařit
obhospodařit
dohospodařit
prohospodařit
spoluhospodařit
vydařit
zdařit
pletichařit
rozjařit
panikařit
zpanikařit
politikařit
příštipkařit
zmatkařit
zazmatkařit
slovíčkařit
muškařit
hudlařit
zhudlařit
včelařit
mařit
kramařit
zakramařit
zmařit
lanařit
přelanařit
zlanařit
pařit
napařit
zapařit
odpařit
připařit
opařit
propařit
spařit
vypařit
rozpařit
tesařit
vařit
navařit
zavařit
předvařit
převařit
přivařit
škvařit
seškvařit
přeškvařit
doškvařit
uškvařit
vyškvařit
rozškvařit
ovařit
dovařit
povařit
provařit
svařit
uvařit
vyvařit
rozvařit
břit
udobřit
stříbřit
postříbřit
umoudřit
zapouzdřit
opouzdřit
vyjádřit
sebevyjádřit
uštědřit
kadeřit
nakadeřit
zkadeřit
udeřit
opeřit
soupeřit
dosoupeřit
vysoupeřit
láteřit
hašteřit
pohašteřit
vmezeřit
čeřit
vyčeřit
zčeřit
rozčeřit
šeřit
zešeřit
čiřit
mokřit
namokřit
zamokřit
zmokřit
jiskřit
zajiskřit
rozjiskřit
zcukřit
bořit
nabořit
zabořit
obořit
dobořit
pobořit
probořit
vybořit
zbořit
rozbořit
tábořit
utábořit
magořit
zmagořit
kořit
pokořit
bělořit
mořit
namořit
zamořit
odmořit
omořit
domořit
pomořit
umořit
nořit
zanořit
ponořit
vnořit
vynořit
podpořit
topořit
ztopořit
spořit
naspořit
přespořit
dospořit
uspořit
švitořit
zašvitořit
zmátořit
vzmátořit
dvořit
živořit
doživořit
proživořit
hovořit
nahovořit
dohovořit
pohovořit
prohovořit
rozhovořit
tvořit
znetvořit
přetvořit
pitvořit
dotvořit
stvořit
utvořit
spolutvořit
vytvořit
dovytvořit
znovuvytvořit
vyšňořit
pepřit
přepepřit
připepřit
opepřit
dopepřit
popepřit
propepřit
kypřit
nakypřit
dokypřit
prokypřit
zkypřit
patřit
opatřit
zaopatřit
popatřit
spatřit
bratřit
pobratřit
sbratřit
šetřit
našetřit
přešetřit
ošetřit
došetřit
prošetřit
ušetřit
vyšetřit
jitřit
dojitřit
zjitřit
rozjitřit
zpestřit
ostřit
naostřit
zaostřit
předostřit
přeostřit
přiostřit
doostřit
vyostřit
zostřit
rozostřit
bystřit
zbystřit
větřit
zavětřit
zvětřit
chmuřit
zachmuřit
bouřit
zabouřit
dobouřit
pobouřit
vybouřit
rozbouřit
vzbouřit
mhouřit
zamhouřit
přimhouřit
kouřit
nakouřit
zakouřit
odkouřit
okouřit
dokouřit
pokouřit
prokouřit
vykouřit
rozkouřit
zuřit
zazuřit
dozuřit
vyzuřit
rozzuřit
pářit
spářit
svářit
znesvářit
tvářit
zatvářit
zářit
zazářit
přezářit
ozářit
dozářit
prozářit
vyzářit
rozzářit
mířit
namířit
zamířit
domířit
smířit
usmířit
sířit
zasířit
odsířit
přesířit
vysířit
štířit
vířit
zavířit
dovířit
provířit
zvířit
rozvířit
šířit
rozšířit
hýřit
zahýřit
dohýřit
pohýřit
prohýřit
rozhýřit
ochmýřit
pýřit
zapýřit
čepýřit
načepýřit
dočepýřit
rozčepýřit
dopýřit
měřit
naměřit
zaměřit
odměřit
přeměřit
oměřit
doměřit
poměřit
proměřit
vyměřit
změřit
rozměřit
věřit
zpronevěřit
ověřit
pověřit
prověřit
svěřit
uvěřit
plašit
zaplašit
doplašit
poplašit
splašit
vyplašit
rašit
harašit
zaharašit
narašit
obrašit
dorašit
strašit
zastrašit
odstrašit
dostrašit
postrašit
vystrašit
vyrašit
sešit
řešit
hřešit
nahřešit
zahřešit
dohřešit
pohřešit
prohřešit
zhřešit
rozhřešit
dořešit
zastřešit
spoluřešit
vyřešit
rozřešit
lišit
odlišit
rozlišit
tišit
utišit
ztišit
konejšit
ukonejšit
menšit
umenšit
zmenšit
lenošit
zalenošit
polenošit
prolenošit
zlenošit
pustošit
zpustošit
lepšit
nadlepšit
přilepšit
polepšit
vylepšit
zlepšit
horšit
pohoršit
zhoršit
vršit
navršit
završit
dovršit
zvětšit
bušit
zabušit
dobušit
probušit
vybušit
zbušit
rozbušit
zjednodušit
zavzdušit
odvzdušit
provzdušit
zahlušit
přehlušit
ohlušit
zasmušit
rušit
narušit
zarušit
odrušit
přerušit
zkrušit
porušit
vyrušit
zrušit
rozrušit
vzrušit
sušit
nasušit
předsušit
přesušit
osušit
dosušit
posušit
usušit
vysušit
tušit
odtušit
vytušit
pelášit
odpelášit
připelášit
prášit
naprášit
zaprášit
přeprášit
oprášit
doprášit
poprášit
proprášit
uprášit
vyprášit
rozprášit
přispíšit
pospíšit
uspíšit
navýšit
převýšit
povýšit
vyvýšit
zvýšit
těšit
natěšit
dotěšit
potěšit
utěšit
bažit
nabažit
blažit
oblažit
zavlažit
ovlažit
svlažit
zvlažit
smažit
nasmažit
předsmažit
sesmažit
rozesmažit
přesmažit
přismažit
osmažit
dosmažit
prosmažit
usmažit
vysmažit
obnažit
snažit
vynasnažit
pažit
zapažit
předpažit
přepažit
připažit
upažit
rozpažit
vzpažit
dražit
předražit
dodražit
podražit
prodražit
vydražit
zdražit
pražit
napražit
zapražit
předpražit
připražit
opražit
dopražit
spražit
upražit
vypražit
zpražit
nastražit
nevražit
ježit
naježit
zježit
nežit
loupežit
střežit
mlžit
zamlžit
odmlžit
omlžit
domlžit
rozmlžit
hemžit
naložit
vynaložit
založit
obložit
předložit
odložit
podložit
vypodložit
přeložit
přiložit
doložit
položit
proložit
cizoložit
zcizoložit
složit
uložit
souložit
vložit
vyložit
rozložit
zanožit
přednožit
pinožit
dopinožit
přinožit
množit
namnožit
předmnožit
přemnožit
domnožit
pomnožit
zmnožit
rozmnožit
snožit
unožit
roznožit
zmátožit
tržit
stržit
utržit
dlužit
zadlužit
oddlužit
předlužit
plužit
naplužit
zaplužit
odplužit
přeplužit
doplužit
proplužit
splužit
uplužit
vyplužit
rozplužit
vzmužit
loužit
prodloužit
ploužit
odploužit
přeploužit
připloužit
doploužit
proploužit
vyploužit
sloužit
nasloužit
zasloužit
obsloužit
odsloužit
přesloužit
dosloužit
posloužit
prosloužit
vysloužit
vyloužit
hroužit
pohroužit
kroužit
zakroužit
obkroužit
odkroužit
překroužit
dokroužit
prokroužit
vkroužit
vykroužit
soužit
dosoužit
posoužit
prosoužit
usoužit
toužit
natoužit
zatoužit
dotoužit
vytoužit
roztoužit
družit
přidružit
sdružit
pružit
napružit
odpružit
dopružit
vzpružit
soustružit
přesoustružit
dosoustružit
vysoustružit
tužit
otužit
utužit
ztužit
vyztužit
strážit
ustrážit
vážit
navážit
odvážit
znevážit
převážit
přivážit
dovážit
povážit
opovážit
provážit
uvážit
vyvážit
zvážit
rozvážit
blížit
přiblížit
sblížit
ublížit
klížit
naklížit
zaklížit
odklížit
přiklížit
doklížit
sklížit
rozklížit
plížit
předplížit
odplížit
přeplížit
připlížit
doplížit
proplížit
vplížit
vyplížit
ponížit
snížit
tížit
zatížit
obtížit
přetížit
přitížit
vytížit
ztížit
pohřížit
křížit
překřížit
zkřížit
úžit
zúžit
zpeněžit
sněžit
nasněžit
zasněžit
osněžit
dosněžit
prosněžit
vysněžit
těžit
natěžit
odtěžit
přetěžit
dotěžit
soutěžit
zasoutěžit
vysoutěžit
vytěžit
roztěžit
osvěžit
bajt
megabajt
gigabajt
terabajt
kilobajt
policajt
sajrajt
hurajt
sajt
kuvajt
fejt
skejt
glejt
prejt
fojt
akt
autodidakt
fakt
artefakt
subartefakt
polofakt
protiakt
pakt
impakt
kompakt
katarakt
trakt
kontrakt
superkontrakt
abstrakt
extrakt
takt
kontakt
čtyřtakt
afekt
efekt
defekt
stereoefekt
dominoefekt
prefekt
podprefekt
trajekt
objekt
podobjekt
geoobjekt
subjektobjekt
sexyobjekt
subjekt
projekt
subprojekt
předprojekt
velkoprojekt
plynoprojekt
mikroprojekt
dialekt
subdialekt
interdialekt
intelekt
superintelekt
sociolekt
idiolekt
aspekt
despekt
respekt
konspekt
prospekt
videoprospekt
sekt
architekt
edikt
benedikt
interdikt
verdikt
delikt
relikt
konflikt
konvikt
sankt
instinkt
adjunkt
kontrapunkt
infarkt
viadukt
akvadukt
produkt
nadprodukt
meziprodukt
videoprodukt
bioprodukt
poloprodukt
konstrukt
alt
kontraalt
balt
kobalt
asfalt
isomalt
smalt
bazalt
paleobazalt
paclt
ungelt
kelt
korselt
posselt
hlt
vanderbilt
kilt
olt
kolt
dekolt
volt
milivolt
elektronvolt
kilovolt
mikrovolt
aplt
oplt
applt
foucault
serrault
kult
pult
katapult
nývlt
klimt
vikomt
mšmt
nt
drabant
trabant
pracant
pedant
oxidant
antioxidant
mandant
komandant
pendant
superintendant
sekundant
defraudant
rekreant
fant
enfant
tragant
gigant
parchant
denunciant
radiant
komediant
briliant
premiant
invariant
repatriant
furiant
deviant
proviant
kant
trafikant
prvokomunikant
fabrikant
lubrikant
praktikant
muzikant
diškant
dyškant
mudrdlant
frýdlant
rebelant
flagelant
pelant
duelant
jubilant
volant
izolant
skarlant
mudrlant
havrlant
spekulant
kalkulant
simulant
stimulant
manipulant
kverulant
gratulant
kapitulant
exulant
spoluexulant
asylant
azylant
adamant
diamant
diplomant
formant
démant
kontaminant
diskriminant
determinant
subdeterminant
sonant
konsonant
semikonsonant
pant
participant
okupant
garant
spolugarant
harant
deklarant
tarant
celebrant
koncelebrant
vibrant
kvadrant
subkvadrant
hydrant
grant
migrant
emigrant
imigrant
aspirant
antiperspirant
laborant
kolaborant
odorant
deodorant
dezodorant
ignorant
ministrant
demonstrant
restaurant
maturant
indosant
diletant
interpretant
aktant
reaktant
projektant
resultant
konzultant
polokonzultant
representant
frekventant
reprezentant
akceptant
manifestant
protestant
debutant
polutant
mutant
komutant
disputant
sextant
evakuant
fluktuant
deprivant
konzervant
sympatizant
diverzant
bažant
seržant
subskribent
sorbent
absorbent
adsorbent
cent
deseticent
pěticent
akcent
vincent
docent
rekonvalescent
adolescent
producent
nadproducent
koproducent
velkoproducent
spoluproducent
dekadent
precedent
akcident
incident
konfident
president
vicepresident
disident
rezident
prezident
viceprezident
vzdoroprezident
exprezident
pretendent
respondent
korespondent
student
agent
superagent
regent
inteligent
polointeligent
dirigent
kontingent
detergent
pacient
spolupacient
beneficient
koeficient
inspicient
kvocient
gradient
kogradient
klient
recipient
koncipient
orient
abiturient
tranzient
taškent
talent
antitalent
supertalent
ekvivalent
repelent
propelent
suplent
sukulent
fundament
medikament
lament
mikrofilament
parlament
předparlament
podparlament
vzdoroparlament
superparlament
ornament
temperament
indosament
blankoindosament
testament
enjambement
cement
management
selfmanagement
element
prvoelement
klement
komplement
semikomplement
dekrement
predekrement
autodekrement
postdekrement
inkrement
preinkrement
autoinkrement
postinkrement
exkrement
fragment
segment
pigment
auripigment
establishment
sediment
rudiment
regiment
kliment
kompliment
experiment
sentiment
sortiment
kment
moment
ferment
department
argument
protiargument
pseudoargument
dokument
polodokument
mikrodokument
hyperdokument
monument
instrument
konzument
prvokonzument
prominent
kontinent
subkontinent
abstinent
abonent
komponent
oponent
disponent
exponent
transparent
tarent
referent
inzerent
kontokorent
konkurent
disent
présent
patent
repetent
emitent
komitent
impotent
asistent
restituent
konstituent
vent
advent
event
delikvent
absolvent
konvent
intervent
recenzent
saint
hyacint
joint
breakpoint
forint
korint
rotaprint
reprint
preprint
sprint
labyrint
absint
autocont
paradont
mastodont
font
iont
epibiont
symbiont
endosymbiont
hydrobiont
aniont
kationt
eskont
diskont
piemont
rejmont
valmont
vermont
horizont
tnt
kunt
cmunt
mount
špunt
grunt
zunt
šunt
korynt
škrabot
chobot
robot
krobot
subot
didot
fagot
ingot
argot
homozygot
heterozygot
hot
rachot
chechot
chichot
donkichot
buchot
řehot
skřehot
lanžhot
biot
idiot
patriot
lokálpatriot
nacionálpatriot
kojot
cvakot
bekot
jekot
mekot
brekot
překot
opřekot
blikot
trikot
tikot
kvikot
bojkot
cinkot
řinkot
klokot
crkot
koverkot
hrkot
cvrkot
skot
mlaskot
maskot
praskot
pleskot
třeskot
loskot
prskot
pískot
vřískot
výskot
hukot
tlukot
bzukot
ťukot
vzlykot
sykot
rozkot
štěkot
piškot
bibelot
lancelot
ocelot
kamelot
zelot
glot
polyglot
pilot
autopilot
klot
plot
komplot
slot
videoslot
bergamot
šramot
šamot
bonmot
šumot
hřmot
hugenot
klenot
knot
kratiknot
pot
clapot
klapot
chrapot
klepot
tepot
třepot
šepot
pološepot
jackpot
kompot
lopot
spot
cupot
dupot
supot
sípot
skřípot
diderot
pierot
hrot
poirot
bankrot
šprot
foxtrot
šrot
našrot
kreosot
dusot
klusot
jásot
chechtot
chichtot
hotentot
chřestot
svistot
šustot
quot
pivot
život
položivot
exot
prokaryot
eukaryot
kreozot
sčot
chozrasčot
šot
pt
recept
koncept
adept
lept
postscript
skript
reskript
manuskript
kpt
prompt
kopt
egypt
eukalypt
rt
art
habart
mctaggart
stuttgart
hart
pikhart
linhart
erhart
pithart
urquhart
levhart
umakart
pikart
purkart
kunart
videoart
capart
popart
start
restart
slovart
mervart
kunžvart
kynžvart
kužvart
mozart
brt
najbrt
sajbrt
kubrt
šubrt
kábrt
síbrt
zíbrt
crt
albert
gilbert
robert
herbert
norbert
hubert
schubert
šubert
koncert
galakoncert
seifert
zejfert
seyfert
stěpanakert
ekert
porkert
paukert
kollert
ponert
kunert
hilpert
expert
desert
introvert
extrovert
dezert
čert
žert
seifrt
egrt
chrt
rejchrt
hirt
flirt
oirt
virt
jungwirt
ekrt
pajkrt
sanskrt
paukrt
škrt
záškrt
smrt
nrt
ort
bort
dort
komfort
diskomfort
hort
oort
port
raport
teleport
report
autoreport
southport
import
videoport
sport
pasport
transport
export
škodaexport
karaexport
reexport
strojexport
pragoexport
skloexport
resort
eisenvort
rezort
dytrt
frankfurt
klagenfurt
veinfurt
jogurt
kurt
spurt
vrt
najvrt
čtvrt
závrt
vývrt
nárt
lenárt
náčrt
st
belfast
radegast
chiliast
balast
oblast
nadoblast
podoblast
mezioblast
chlast
cholast
plast
strojplast
leukoplast
termoplast
aminoplast
agroplast
chloroplast
chloproplast
stavoplast
kovoplast
náplast
slast
vlast
pravlast
spoluvlast
mast
toast
past
propast
marast
trast
kontrast
strast
soustrast
účast
spoluúčast
obst
zábst
zazábst
ozábst
odst
podst
azbest
incest
manifest
ehrenfest
šteinfest
almagest
jest
lest
pelest
šelest
klest
průklest
bolest
ratolest
rest
arest
brest
everest
orest
motorest
trest
test
atest
předtest
gravitest
geotest
biotest
protest
čest
počest
neřest
chřest
křest
šest
ostošest
svěžest
geist
poltergeist
whist
jist
list
palist
čelist
pětilist
trojlist
dvojlist
plodolist
kovolist
dvoulist
čtyřlist
kopist
antikrist
aorist
sportturist
batist
svist
nenávist
závist
twist
čist
kořist
plst
ernst
kunst
dost
radost
zadost
žádost
host
kost
jakost
kakost
velikost
nesrovnalost
žalost
zvadlost
událost
bělost
prošlost
most
superosobnost
působnost
výrubnost
budoucnost
žádoucnost
všemohoucnost
jsoucnost
domácnost
vadnost
hybridnost
dojezdnost
lenost
mnohoučenost
vymoženost
jedinost
dvojkolejnost
spravedlnost
plovatelnost
odladitelnost
morálnost
sexuálnost
schválnost
náklonnost
posloupnost
slovesnost
rozbitnost
heterozygotnost
prvotnost
nelítostnost
záchytnost
komunikativnost
vaznost
kvazispolečnost
sňatečnost
muzičnost
múzičnost
výsušnost
výtržnost
stížnost
výtěžnost
post
kompost
monopost
podrost
nerost
dorost
mechorost
samorost
porost
letorost
kapraďorost
prost
nárost
výsost
navýsost
tříletost
vláčkovitost
saňovitost
svalovčitost
záležitost
příležitost
supratekutost
bytost
nadbytost
svátost
sebelítost
pohrdavost
zatékavost
klouzavost
chvost
vrtichvost
středivost
slídivost
poroučlivost
dostačivost
šetřivost
skvost
bodovost
necelistvost
pst
oberst
terst
hrst
forst
horst
prst
vratiprst
srst
furst
fürst
psst
holocaust
faust
holokaust
just
najust
houst
zahoust
dohoust
inkoust
chroust
proust
toust
ošoust
vošoust
pust
propust
masopust
vpust
výpust
trust
kryst
ametyst
klást
naklást
doklást
poklást
plást
mást
pomást
zmást
pást
napást
popást
propást
spást
vypást
chrást
krást
nakrást
odkrást
přikrást
okrást
pokrást
ukrást
vkrást
vykrást
rozkrást
žvást
část
součást
přást
třást
natřást
zatřást
odtřást
setřást
přetřást
otřást
dotřást
potřást
protřást
střást
utřást
vytřást
roztřást
plést
naplést
zaplést
předplést
odplést
přeplést
připlést
oplést
doplést
poplést
proplést
splést
uplést
vplést
vyplést
rozplést
mést
namést
zamést
odmést
podmést
přemést
přimést
omést
domést
promést
smést
umést
vmést
vymést
rozmést
nést
nanést
zanést
nadnést
přednést
odnést
přenést
přinést
donést
poponést
pronést
snést
usnést
unést
vnést
vynést
roznést
vznést
povznést
vést
navést
zavést
předvést
odvést
podvést
převést
přivést
kvést
odkvést
dokvést
vykvést
rozkvést
dovést
povést
provést
svést
uvést
vyvést
rozvést
jíst
najíst
zajíst
odjíst
přejíst
ojíst
dojíst
pojíst
projíst
ujíst
vyjíst
rozjíst
hlíst
hníst
dohníst
prohníst
uhníst
sníst
píst
číst
načíst
začíst
předčíst
odčíst
předečíst
odečíst
sečíst
rozečíst
přečíst
přičíst
dočíst
počíst
započíst
odpočíst
přepočíst
připočíst
dopočíst
propočíst
spočíst
vypočíst
pročíst
učíst
vyčíst
rozčíst
zabříst
příst
zapříst
obepříst
sepříst
opříst
dopříst
spříst
upříst
pěst
pověst
zvěst
předzvěst
věrozvěst
návěst
všst
půst
růst
narůst
zarůst
obrůst
odrůst
přerůst
přirůst
dorůst
porůst
poporůst
prorůst
srůst
vrůst
vyrůst
povyrůst
rozrůst
vzrůst
nárůst
gatt
squatt
watt
megawatt
kilowatt
scarlett
bitt
schmitt
scott
gott
kott
rott
putt
ut
knokaut
skaut
umlaut
argonaut
kosmonaut
astronaut
kybernaut
raut
debut
halibut
atribut
skorbut
connecticut
farmaceut
terapeut
arteterapeut
psychoterapeut
fyzioterapeut
hypnoterapeut
gut
vonnegut
krhut
saljut
anakolut
konvolut
mamut
volhmut
azimut
sejmut
ujmut
vyjmut
helmut
rmut
vermut
bismut
grosmut
vizmut
postihnut
navrhnut
nařeknut
odřeknut
přiřeknut
dořeknut
prořeknut
protnut
obout
dout
nadout
zadout
vydout
vzdout
blahout
řehout
kohout
kout
překout
ukout
vykout
rozkout
falout
plout
naplout
zaplout
odplout
podplout
obeplout
odeplout
podeplout
veplout
přeplout
připlout
doplout
proplout
splout
uplout
vplout
vyplout
slout
proslout
dmout
nadmout
vzedmout
vydmout
jmout
najmout
pronajmout
zajmout
obejmout
předejmout
odejmout
podejmout
sejmout
vzejmout
přejmout
přijmout
dojmout
pojmout
projmout
ujmout
zaujmout
vyjmout
chomout
uzmout
janout
kanout
skanout
planout
zaplanout
vzplanout
namanout
zamanout
umanout
uhranout
tanout
stanout
vytanout
vanout
zavanout
odvanout
přivanout
ovanout
provanout
svanout
vyvanout
chabnout
ochabnout
pochabnout
zhebnout
uždibnout
blbnout
zablbnout
oblbnout
poblbnout
vyblbnout
zblbnout
klobnout
rozklobnout
zobnout
sezobnout
vyzobnout
ďobnout
hubnout
pohubnout
zhubnout
škubnout
zaškubnout
přeškubnout
uškubnout
vyškubnout
rozškubnout
dloubnout
vydloubnout
hrubnout
zhrubnout
prubnout
nadlábnout
vydlábnout
slábnout
zeslábnout
hrábnout
zahrábnout
odhrábnout
podhrábnout
přihrábnout
prohrábnout
shrábnout
uhrábnout
vyhrábnout
rozhrábnout
škrábnout
naškrábnout
odškrábnout
seškrábnout
oškrábnout
doškrábnout
poškrábnout
proškrábnout
vyškrábnout
rozškrábnout
zábnout
zazábnout
ozábnout
vyzábnout
šábnout
ušklíbnout
shýbnout
kecnout
vykecnout
drcnout
cucnout
vycucnout
bácnout
plácnout
zaplácnout
připlácnout
splácnout
rozplácnout
odhadnout
chladnout
nachladnout
ochladnout
prochladnout
vychladnout
zchladnout
padnout
napadnout
zapadnout
odpadnout
přepadnout
připadnout
opadnout
dopadnout
popadnout
propadnout
spadnout
upadnout
vpadnout
vypadnout
rozpadnout
ukradnout
vadnout
zavadnout
povadnout
uvadnout
zvadnout
chřadnout
zchřadnout
blednout
poblednout
vyblednout
zblednout
sednout
nasednout
zasednout
odsednout
sesednout
přesednout
přisednout
dosednout
posednout
poposednout
prosednout
usednout
vsednout
vysednout
rozsednout
zvednout
nadzvednout
přizvednout
pozvednout
uzvednout
vyzvednout
zabřednout
vybřednout
rozbřednout
šednout
zešednout
zšednout
řidnout
prořidnout
zřidnout
bodnout
nabodnout
zabodnout
přebodnout
přibodnout
pobodnout
probodnout
vbodnout
vybodnout
dohodnout
pohodnout
shodnout
uhodnout
rozhodnout
spolurozhodnout
pohrdnout
zhrdnout
sprdnout
tvrdnout
zatvrdnout
ztvrdnout
chudnout
zchudnout
rudnout
zarudnout
vyrudnout
zrudnout
stydnout
nastydnout
prostydnout
vystydnout
hvízdnout
zahvízdnout
odhvízdnout
přehvízdnout
prohvízdnout
vyhvízdnout
uhádnout
vyhládnout
mládnout
omládnout
sládnout
zesládnout
vládnout
zavládnout
odvládnout
převládnout
ovládnout
dovládnout
spoluvládnout
zvládnout
zasmrádnout
nahlédnout
zahlédnout
obhlédnout
odhlédnout
přehlédnout
přihlédnout
ohlédnout
dohlédnout
poohlédnout
pohlédnout
prohlédnout
shlédnout
vhlédnout
vyhlédnout
zhlédnout
rozhlédnout
porozhlédnout
vzhlédnout
nabídnout
pobídnout
vybídnout
nahlídnout
zahlídnout
obhlídnout
odhlídnout
přehlídnout
přihlídnout
ohlídnout
dohlídnout
poohlídnout
pohlídnout
prohlídnout
shlídnout
vhlídnout
vyhlídnout
zhlídnout
rozhlídnout
porozhlídnout
vzhlídnout
řídnout
prořídnout
zřídnout
hnědnout
zhnědnout
klenout
překlenout
sklenout
vyklenout
napomenout
zapomenout
pozapomenout
připomenout
opomenout
upomenout
rozpomenout
vzpomenout
vyvzpomenout
rozvzpomenout
bafnout
vybafnout
hafnout
oblafnout
rafnout
trumfnout
přetrumfnout
klofnout
troufnout
hnout
osmahnout
vysmahnout
nahnout
prahnout
vyprahnout
zahnout
nadchnout
prodchnout
dechnout
nadechnout
oddechnout
vdechnout
vydechnout
zdechnout
vzdechnout
zavzdechnout
povzdechnout
zaslechnout
přeslechnout
doslechnout
poslechnout
odposlechnout
doposlechnout
uposlechnout
vyposlechnout
proslechnout
vyslechnout
tichnout
utichnout
ztichnout
čichnout
načichnout
přičichnout
vyčichnout
zdejchnout
prchnout
sprchnout
osprchnout
uprchnout
rozprchnout
schnout
naschnout
zaschnout
seschnout
rozeschnout
přeschnout
přischnout
oschnout
doschnout
proschnout
uschnout
vyschnout
vybuchnout
hluchnout
ohluchnout
bouchnout
zabouchnout
odbouchnout
přibouchnout
vybouchnout
zbouchnout
šplouchnout
vyšplouchnout
šťouchnout
odšťouchnout
sešťouchnout
přišťouchnout
došťouchnout
popošťouchnout
prošťouchnout
vyšťouchnout
rozšťouchnout
puchnout
napuchnout
opuchnout
dopuchnout
zatuchnout
utuchnout
ztuchnout
žuchnout
oddychnout
vydychnout
vzdychnout
zavzdychnout
povzdychnout
zpychnout
pláchnout
odpláchnout
opláchnout
propláchnout
spláchnout
upláchnout
vypláchnout
máchnout
přemáchnout
rozmáchnout
páchnout
šplíchnout
vyšplíchnout
namíchnout
píchnout
napíchnout
zapíchnout
odpíchnout
podpíchnout
přepíchnout
připíchnout
popíchnout
propíchnout
spíchnout
upíchnout
vpíchnout
vypíchnout
rozpíchnout
dýchnout
nadýchnout
oddýchnout
vdýchnout
vydýchnout
kýchnout
odhnout
lehnout
nalehnout
zalehnout
oblehnout
odlehnout
podlehnout
přilehnout
dolehnout
polehnout
spolehnout
slehnout
ulehnout
rozlehnout
šlehnout
prošlehnout
vyšlehnout
sehnout
nastehnout
křehnout
prokřehnout
zkřehnout
přehnout
postřehnout
zažehnout
sežehnout
ožehnout
sžehnout
rozžehnout
jihnout
zjihnout
plihnout
zplihnout
mihnout
kmihnout
stihnout
zastihnout
předstihnout
přistihnout
dostihnout
postihnout
vystihnout
zdvihnout
nazdvihnout
nadzdvihnout
pozdvihnout
uzdvihnout
vyzdvihnout
švihnout
prošvihnout
vyšvihnout
přihnout
střihnout
nastřihnout
zastřihnout
obstřihnout
odstřihnout
sestřihnout
přestřihnout
přistřihnout
ostřihnout
dostřihnout
prostřihnout
ustřihnout
vystřihnout
rozstřihnout
kejhnout
šplhnout
vlhnout
navlhnout
provlhnout
zvlhnout
ohnout
šlohnout
pohnout
prohnout
vohnout
drhnout
zadrhnout
odrhnout
vydrhnout
zdrhnout
trhnout
natrhnout
zatrhnout
obtrhnout
nadtrhnout
předtrhnout
odtrhnout
podtrhnout
přetrhnout
přitrhnout
otrhnout
dotrhnout
protrhnout
strhnout
utrhnout
vtrhnout
vytrhnout
ztrhnout
roztrhnout
vrhnout
navrhnout
zavrhnout
odvrhnout
podvrhnout
převrhnout
opovrhnout
svrhnout
uvrhnout
vyvrhnout
zvrhnout
rozvrhnout
uhnout
skrouhnout
tuhnout
zatuhnout
přituhnout
utuhnout
ztuhnout
vyhnout
sáhnout
zasáhnout
obsáhnout
přesáhnout
zapřisáhnout
odpřisáhnout
dosáhnout
táhnout
natáhnout
zatáhnout
obtáhnout
předtáhnout
odtáhnout
podtáhnout
přetáhnout
přitáhnout
dotáhnout
potáhnout
popotáhnout
protáhnout
stáhnout
utáhnout
vtáhnout
vytáhnout
povytáhnout
roztáhnout
vztáhnout
napřáhnout
zapřáhnout
odpřáhnout
přepřáhnout
připřáhnout
spřáhnout
vypřáhnout
rozpřáhnout
líhnout
vylíhnout
tíhnout
očíhnout
vyčíhnout
říhnout
přistříhnout
naběhnout
zaběhnout
nadběhnout
předběhnout
odběhnout
poodběhnout
podběhnout
seběhnout
rozeběhnout
přeběhnout
přiběhnout
oběhnout
doběhnout
popoběhnout
proběhnout
sběhnout
uběhnout
vběhnout
vyběhnout
zběhnout
rozběhnout
žhnout
dožhnout
linout
minout
pominout
opominout
prominout
vinout
navinout
zavinout
odvinout
převinout
přivinout
ovinout
svinout
vyvinout
dovyvinout
rozvinout
odpočinout
spočinout
řinout
vyřinout
šinout
sešinout
pošinout
vyšinout
cvaknout
nacvaknout
zacvaknout
procvaknout
ceknout
heknout
vyheknout
vyjeknout
leknout
zaleknout
kleknout
zakleknout
pokleknout
uleknout
smeknout
sesmeknout
vysmeknout
seknout
naseknout
zaseknout
obseknout
odseknout
seseknout
přeseknout
přiseknout
proseknout
useknout
vyseknout
rozseknout
vzteknout
nařeknout
zařeknout
odřeknout
podřeknout
přeřeknout
dořeknout
prořeknout
uřeknout
zřeknout
fiknout
odfiknout
přefiknout
profiknout
vyfiknout
zajiknout
bliknout
zabliknout
probliknout
kliknout
zakliknout
odkliknout
překliknout
šmiknout
zašmiknout
odšmiknout
sešmiknout
přešmiknout
ušmiknout
rozšmiknout
zaniknout
podniknout
proniknout
uniknout
vniknout
vyniknout
vzniknout
spiknout
kviknout
vykviknout
křiknout
zakřiknout
překřiknout
okřiknout
vykřiknout
rozkřiknout
vzkřiknout
vystřiknout
šiknout
mžiknout
zalknout
mlknout
zamlknout
umlknout
zmlknout
polknout
spolknout
zamknout
uzamknout
obemknout
odemknout
semknout
přimknout
vymknout
cinknout
zacinknout
flinknout
odflinknout
břinknout
brnknout
drnknout
frnknout
přefrnknout
profrnknout
ufrnknout
cvrnknout
odcvrnknout
scvrnknout
ucvrnknout
rozcvrnknout
žblunknout
vyzunknout
loknout
moknout
namoknout
omoknout
promoknout
vymoknout
zmoknout
rozmoknout
kvoknout
trpknout
natrpknout
zatrpknout
ztrpknout
brknout
drknout
frknout
odfrknout
vyfrknout
hrknout
vhrknout
vyhrknout
krknout
nakrknout
mrknout
omrknout
smrknout
srknout
usrknout
trknout
cvrknout
scvrknout
zcvrknout
mlasknout
splasknout
prasknout
naprasknout
svrasknout
lesknout
zalesknout
blesknout
zablesknout
problesknout
plesknout
rozplesknout
tlesknout
zastesknout
postesknout
rozbřesknout
třesknout
risknout
tisknout
natisknout
obtisknout
nadtisknout
předtisknout
podtisknout
přetisknout
přitisknout
otisknout
dotisknout
potisknout
stisknout
vtisknout
vytisknout
odprejsknout
mrsknout
smrsknout
prsknout
uprsknout
vyprsknout
rozprsknout
lusknout
lousknout
rozlousknout
trysknout
vytrysknout
prásknout
odprásknout
sprásknout
písknout
zapísknout
přepísknout
vypísknout
třísknout
roztřísknout
vřísknout
zavřísknout
blýsknout
zablýsknout
odprýsknout
výsknout
zavýsknout
tknout
natknout
zatknout
vetknout
přitknout
dotknout
podotknout
připodotknout
potknout
protknout
vtknout
vytknout
uštknout
cuknout
ucuknout
juknout
vyjuknout
shluknout
šluknout
žluknout
muknout
vnuknout
fouknout
nafouknout
zafouknout
odfouknout
podfouknout
ofouknout
profouknout
sfouknout
vyfouknout
rozfouknout
houknout
zahouknout
vyhouknout
kouknout
nakouknout
odkouknout
překouknout
okouknout
dokouknout
pokouknout
prokouknout
vykouknout
ponouknout
brouknout
zabrouknout
vybrouknout
mňouknout
vymňouknout
puknout
propuknout
vypuknout
rozpuknout
ťuknout
naťuknout
přiťuknout
oťuknout
doťuknout
vzlyknout
zavzlyknout
smyknout
zasmyknout
přesmyknout
prosmyknout
usmyknout
vysmyknout
syknout
zasyknout
vysyknout
navyknout
odvyknout
přivyknout
uvyknout
zvyknout
cáknout
kdáknout
zaháknout
oháknout
vyháknout
fláknout
odfláknout
profláknout
máknout
domáknout
zmáknout
sáknout
nasáknout
prosáknout
vsáknout
kváknout
obléknout
navléknout
zavléknout
odvléknout
převléknout
přivléknout
dovléknout
povléknout
provléknout
svléknout
vysvléknout
vyvléknout
rozvléknout
zajíknout
oblíknout
navlíknout
převlíknout
povlíknout
provlíknout
svlíknout
vysvlíknout
vyvlíknout
kvíknout
stříknout
nastříknout
obstříknout
odstříknout
přestříknout
postříknout
prostříknout
vstříknout
vystříknout
rozstříknout
hýknout
smýknout
sesmýknout
přesmýknout
dosmýknout
prosmýknout
vysmýknout
žvýknout
sežvýknout
přežvýknout
vyžvýknout
namáčknout
zamáčknout
přimáčknout
domáčknout
promáčknout
smáčknout
vmáčknout
vymáčknout
zmáčknout
rozmáčknout
měknout
změknout
rozměknout
štěknout
zaštěknout
vyštěknout
žbluňknout
nařknout
zařknout
přiřknout
hořknout
nahořknout
zahořknout
zhořknout
prořknout
uřknout
vyřknout
těžknout
ztěžknout
lnout
přilnout
klnout
prolnout
mnout
zamnout
rozemnout
všimnout
povšimnout
ochromnout
zchromnout
promnout
vymnout
zdřímnout
tonout
utonout
pnout
lapnout
klapnout
zaklapnout
přiklapnout
sklapnout
napnout
zapnout
čapnout
přičapnout
chňapnout
nakřapnout
předpnout
obepnout
odepnout
klepnout
naklepnout
zaklepnout
odklepnout
překlepnout
přiklepnout
oklepnout
doklepnout
poklepnout
proklepnout
sklepnout
uklepnout
vyklepnout
rozklepnout
slepnout
oslepnout
sepnout
rozepnout
vzepnout
dřepnout
přepnout
třepnout
tipnout
otipnout
vytipnout
připnout
pumpnout
dopnout
kopnout
nakopnout
zakopnout
předkopnout
odkopnout
podkopnout
překopnout
přikopnout
dokopnout
prokopnout
skopnout
ukopnout
vkopnout
vykopnout
rozkopnout
propnout
stopnout
upnout
dupnout
zadupnout
přidupnout
odupnout
produpnout
vdupnout
vydupnout
zdupnout
rozdupnout
hupnout
vhupnout
lupnout
slupnout
přehoupnout
vyhoupnout
zhoupnout
loupnout
odloupnout
hloupnout
zhloupnout
sloupnout
uloupnout
vyloupnout
rozloupnout
stoupnout
vystoupnout
šoupnout
zašoupnout
odšoupnout
sešoupnout
přešoupnout
přišoupnout
pošoupnout
vyšoupnout
rozšoupnout
rupnout
schrupnout
šňupnout
křupnout
sešupnout
vypnout
kápnout
zakápnout
přikápnout
ukápnout
tlápnout
šlápnout
našlápnout
zašlápnout
sešlápnout
přešlápnout
přišlápnout
došlápnout
prošlápnout
ušlápnout
vyšlápnout
rozšlápnout
drápnout
zadrápnout
vydrápnout
rozdrápnout
krápnout
skrápnout
křápnout
nakřápnout
rozkřápnout
ťápnout
zaťápnout
přeťápnout
přiťápnout
doťápnout
proťápnout
uťápnout
rozťápnout
chcípnout
odchlípnout
schlípnout
pípnout
štípnout
naštípnout
zaštípnout
odštípnout
přeštípnout
proštípnout
uštípnout
vyštípnout
rozštípnout
skřípnout
odskřípnout
přiskřípnout
uskřípnout
rýpnout
odrýpnout
urýpnout
vyrýpnout
hrnout
nahrnout
zahrnout
ochrnout
odhrnout
poodhrnout
podhrnout
přehrnout
přihrnout
ohrnout
dohrnout
prohrnout
shrnout
vhrnout
vyhrnout
povyhrnout
rozhrnout
kornout
trnout
zatrnout
otrnout
dotrnout
strnout
ustrnout
čmárnout
načmárnout
občmárnout
přečmárnout
učmárnout
stárnout
zestárnout
čárnout
načárnout
občárnout
přečárnout
dočárnout
učárnout
hasnout
dohasnout
pohasnout
uhasnout
vyhasnout
zhasnout
zasnout
žasnout
užasnout
hlesnout
klesnout
zaklesnout
podklesnout
poklesnout
sklesnout
zesnout
zkejsnout
smlsnout
zakrsnout
usnout
kousnout
nakousnout
zakousnout
obkousnout
předkousnout
odkousnout
překousnout
přikousnout
dokousnout
prokousnout
skousnout
ukousnout
vykousnout
rozkousnout
kysnout
nakysnout
zakysnout
zkysnout
zabásnout
přečísnout
přičísnout
pročísnout
sčísnout
rozčísnout
křísnout
vykřísnout
zkřísnout
tnout
bohatnout
zbohatnout
zatnout
blebtnout
zablebtnout
problebtnout
ublebtnout
vyblebtnout
octnout
odetnout
podetnout
setnout
vetnout
rozetnout
přetnout
střetnout
ocitnout
procitnout
hmitnout
dohmitnout
kmitnout
odkmitnout
překmitnout
dokmitnout
prokmitnout
vykmitnout
špitnout
zašpitnout
ušpitnout
svitnout
zasvitnout
osvitnout
dosvitnout
prosvitnout
vysvitnout
zhltnout
dotnout
krotnout
zkrotnout
protnout
bleptnout
breptnout
zabreptnout
přebreptnout
probreptnout
ubreptnout
vybreptnout
šeptnout
zašeptnout
škobrtnout
škrtnout
zaškrtnout
odškrtnout
podškrtnout
přeškrtnout
proškrtnout
vyškrtnout
rozškrtnout
vrtnout
podvrtnout
vyvrtnout
zvrtnout
načrtnout
schlamstnout
schramstnout
chrstnout
vchrstnout
vychrstnout
zgustnout
houstnout
zahoustnout
zhoustnout
tloustnout
ztloustnout
pustnout
zpustnout
šustnout
utnout
nedutnout
žloutnout
zežloutnout
čutnout
načutnout
začutnout
pročutnout
sčutnout
včutnout
vyčutnout
rozčutnout
chytnout
zachytnout
odchytnout
podchytnout
přichytnout
pochytnout
uchytnout
naskytnout
poskytnout
vyskytnout
škytnout
vytnout
zlátnout
zezlátnout
hmátnout
nahmátnout
přehmátnout
dohmátnout
vyhmátnout
pomátnout
nalétnout
zalétnout
oblétnout
nadlétnout
odlétnout
podlétnout
přelétnout
přilétnout
dolétnout
prolétnout
slétnout
ulétnout
vlétnout
vylétnout
rozlétnout
vzlétnout
nalítnout
zalítnout
oblítnout
odlítnout
podlítnout
přelítnout
přilítnout
dolítnout
prolítnout
slítnout
ulítnout
vlítnout
vylítnout
rozlítnout
vzlítnout
namítnout
zamítnout
odmítnout
podmítnout
přemítnout
omítnout
promítnout
vymítnout
zmítnout
rozmítnout
nachomýtnout
klopýtnout
sunout
nasunout
zasunout
předsunout
odsunout
poodsunout
podsunout
sesunout
přesunout
přisunout
dosunout
posunout
vsunout
vysunout
tmavnout
ztmavnout
plivnout
odplivnout
uplivnout
vyplivnout
obživnout
oživnout
klovnout
rozklovnout
couvnout
ucouvnout
vycouvnout
mávnout
odmávnout
zívnout
kývnout
přikývnout
hynout
zahynout
uhynout
vyhynout
zhynout
kynout
nakynout
překynout
pokynout
vykynout
plynout
odplynout
připlynout
splynout
uplynout
vplynout
vyplynout
rozplynout
slynout
naleznout
vynaleznout
zabřeznout
vyhřeznout
rozpliznout
osliznout
zmiznout
majznout
čmajznout
mrznout
namrznout
zamrznout
přemrznout
přimrznout
omrznout
pomrznout
promrznout
umrznout
vymrznout
zmrznout
rozmrznout
vrznout
zavrznout
zvrznout
klouznout
podklouznout
proklouznout
sklouznout
uklouznout
vklouznout
vyklouznout
zahryznout
vypláznout
máznout
namáznout
zamáznout
odmáznout
podmáznout
přemáznout
přimáznout
omáznout
domáznout
promáznout
umáznout
rozmáznout
váznout
uváznout
vyváznout
líznout
oblíznout
přelíznout
přilíznout
olíznout
dolíznout
slíznout
ulíznout
vylíznout
uvíznout
říznout
naříznout
zaříznout
obříznout
předříznout
odříznout
podříznout
seříznout
přeříznout
přiříznout
oříznout
doříznout
proříznout
sříznout
uříznout
vříznout
vyříznout
rozříznout
hačnout
odpočnout
žnout
nažnout
zažnout
sežnout
rozežnout
dožnout
požnout
vyžnout
rozžnout
barout
herout
jirout
žrout
všežrout
lidožrout
bakteriožrout
lýkožrout
darmožrout
zasout
sesout
sepsout
zout
nazout
přezout
mrzout
vyzout
pešout
pažout
krut
rekrut
zkrut
zákrut
výkrut
prut
vrut
statut
substitut
institut
prostitut
vut
čvut
mazut
mrzut
vašut
text
podtext
teletext
fulltext
kontext
videotext
hypertext
byt
nabyt
odbyt
dobyt
vydobyt
blahobyt
pobyt
nazbyt
pozbyt
trombocyt
fagocyt
leukocyt
granulocyt
melanocyt
monocyt
oocyt
erytrocyt
spermatocyt
ovocyt
kalcifyt
epifyt
ryniofyt
silikofyt
aerofyt
makrofyt
sporofyt
gametofyt
chyt
trachyt
paleotrachyt
odchyt
záchyt
úchyt
kyt
blankyt
moskyt
výskyt
škyt
hipolyt
elektrolyt
polyelektrolyt
přírodozpyt
jazykozpyt
silozpyt
třpyt
baryt
mědiryt
firyt
kryt
odkryt
skryt
poloskryt
zákryt
úkryt
linoleoryt
oceloryt
kamenoryt
linoryt
dřevoryt
olovoryt
syt
forsyt
apetyt
lézt
nalézt
vynalézt
zalézt
oblézt
nadlézt
předlézt
odlézt
podlézt
přelézt
přilézt
dolézt
popolézt
prolézt
slézt
ulézt
vlézt
vylézt
povylézt
zlézt
rozlézt
vézt
navézt
zavézt
odvézt
převézt
přivézt
dovézt
popovézt
provézt
svézt
uvézt
vyvézt
rozvézt
hrýzt
bát
kabát
maxikabát
dbát
celibát
askorbát
kubát
palcát
dát
nadát
kandidát
protikandidát
soldát
candát
mandát
konkordát
udát
vdát
zdát
zazdát
vzdát
sorbitantrioleát
polyglycerolpolyricinoleát
sorbitanmonooleát
polyoxyethylensorbitanmonooleát
laureát
brakteát
sulfát
laurylsulfát
dietylsulfát
dimetylsulfát
cininsulfát
fosfosulfát
fosfát
difosfát
adenosindifosfát
adenosintrifosfát
glycerolfosfát
dikalciumfosfát
adenosinfosfát
organofosfát
monofosfát
adenosinmonofosfát
superfosfát
inozitoltrisfosfát
špagát
legát
delegát
renegát
agregát
turboagregát
biokonjungát
nugát
achát
šejchát
matriarchát
patriarchát
lhát
rabiát
patriciát
noviciát
kruciát
karafiát
plagiát
kolegiát
hiát
etylformiát
opiát
urbariát
vikariát
proletariát
lumpenproletariát
poloproletariát
sekretariát
antikvariát
kát
akát
amoniakát
plakát
predikát
syndikát
judikát
pontifikát
certifikát
falzifikát
silikát
dikalciumsilikát
trikalciumsilikát
aluminosilikát
borosilikát
duplikát
unikát
komunikát
prefabrikát
lkát
brokát
advokát
konfiskát
tkát
štkát
dukát
vaňkát
muškát
lát
exhalát
salát
polyethylennaftalát
polyetylénnaftalát
polyetylentereftalát
polybutylentereftalát
valát
korelát
prelát
asimilát
pilát
kompilát
destilát
klát
rozeklát
vinklát
proklát
křivoklát
sklát
dodecylgallát
ethylgallát
propylgallát
oktylgallát
inkolát
orthofenylfenolát
apoštolát
izolát
plát
zaplát
vzplát
stlát
ejakulát
předejakulát
konsulát
postulát
konzulát
vicekonzulát
vlát
pavlát
zavlát
odvlát
rozevlát
dovlát
akrylát
polymethylakrylát
etylakrylát
polymetylakrylát
polymethylmetakrylát
polymetylmetakrylát
stearoyllaktylát
karbamát
amalgamát
cyklamát
glutamát
sublimát
primát
komprimát
chomát
formát
videoformát
smát
nasmát
vynasmát
zasmát
rozesmát
dosmát
posmát
prosmát
usmát
pousmát
vysmát
ganát
děkanát
granát
sultanát
benát
katechumenát
špenát
senát
magnát
hnát
kolohnát
rabinát
kombinát
agrokombinát
masokombinát
dřevokombinát
konkubinát
sukcinát
oktenylsukcinát
sulfosukcinát
kaseinát
afinát
alginát
diolalginát
laminát
sklolaminát
fulminát
trikalciumaluminát
pektinát
karbonát
bikarbonát
dimethyldikarbonát
polykarbonát
donát
telefonát
lignosulfonát
šampionát
propionát
thiodipropionát
penzionát
diakonát
saponát
exponát
patronát
garnát
bernát
internát
ornát
znát
hydroxybenzoát
ethylparahydroxybenzoát
methylparahydroxybenzoát
propylparahydroxybenzoát
cpát
episkopát
spát
macarát
stearát
sorbitantristearát
polyoxyethylensorbitantristearát
polyoxyethylenstearát
sorbitanmonostearát
polyoxyethylensorbitanmonostearát
polyoxyethylenmonostearát
karát
fumarát
aparát
radioaparát
kinoaparát
fotoaparát
praparát
reparát
preparát
biopreparát
separát
oxoglutarát
brát
drát
kvadrát
landrát
oberlandrát
kundrát
dvoudrát
hydrát
dekahydrát
oktadekahydrát
undekahydrát
dodekahydrát
tetrahydrát
oktahydrát
pentahydrát
heptahydrát
hexahydrát
dihydrát
trihydrát
butylchloralhydrát
uhlohydrát
monohydrát
macerát
difosfoglycerát
referát
koreferát
autoreferát
digerát
aglomerát
konglomerát
regenerát
desperát
literát
inzerát
hrát
nahrát
zahrát
obehrát
předehrát
odehrát
sehrát
rozehrát
přehrát
přihrát
ohrát
dohrát
pohrát
prohrát
uhrát
vyhrát
cirát
emirát
pirát
triumvirát
krát
nulakrát
dvakrát
nadvakrát
mockrát
tisíckrát
mnohotisíckrát
víckrát
miliardkrát
vícekrát
kolikrát
několikrát
tolikrát
třikrát
natřikrát
čtyřikrát
sedmkrát
osmkrát
jedenkrát
tenkrát
jedinkrát
milionkrát
miliónkrát
mnohokrát
tentokrát
protentokrát
stokrát
nastokrát
častokrát
párkrát
dvanáctkrát
jedenáctkrát
devatenáctkrát
třináctkrát
sedmnáctkrát
osmnáctkrát
patnáctkrát
šestnáctkrát
čtnáctkrát
dvacetkrát
třicetkrát
čtyřicetkrát
čtyrycetkrát
desetkrát
šestkrát
padesátkrát
devadesátkrát
šedesátkrát
sedmdesátkrát
osmdesátkrát
pětkrát
devětkrát
bezpočtukrát
čtyrykrát
nesčetněkrát
elaborát
seniorát
akorát
komposesorát
inspektorát
rektorát
protektorát
doktorát
prát
srát
citrát
triethylcitrát
izocitrát
nitrát
filtrát
koncentrát
stearyltartrát
kastrát
substrát
magistrát
premonstrát
sorbitanmonolaurát
polyoxyethylensorbitanmonolaurát
kurát
barbiturát
isobutyrát
zrát
přezrát
dozrát
uzrát
vyzrát
žrát
sát
nasát
pasát
odsát
padesát
devadesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
adresát
přisát
dosát
psát
vsát
vysát
tát
batát
odtát
acetát
glyceryltriacetát
izoamylacetát
vinylacetát
etylacetát
oxaloacetát
citát
sorbitanmonopalmitát
polyoxyethylensorbitanmonopalmitát
akonitát
precipitát
laktát
etyllaktát
traktát
brektát
diktát
rezultát
implantát
transplantát
atentát
potentát
dotát
denotát
ptát
aspartát
stát
nastát
obstát
nadstát
odstát
podstát
odestát
majestát
velestát
přestát
přistát
premonstát
dostát
velkostát
polostát
postát
prostát
superstát
ustát
vstát
vystát
deputát
vytát
roztát
veřtát
libštát
frenštát
kunštát
potštát
vát
navát
zavát
odvát
vevát
převát
derivát
tribromderivát
halogenderivát
hydroxyderivát
privát
přivát
hulvát
ovát
dovát
provát
rvát
charvát
svát
štvát
pyruvát
fosfoenolpyruvát
vyvát
zvát
řvát
methotrexát
stabilizát
kondenzát
polykondenzát
hydrolyzát
autolyzát
huňát
pařát
hřát
nahřát
zahřát
předehřát
rozehřát
přehřát
přihřát
ohřát
dohřát
doohřát
prohřát
uhřát
vyhřát
okřát
pookřát
přát
dopřát
blahopřát
poblahopřát
popřát
rožát
ržát
zaržát
pugét
prolét
portrét
dvojportrét
videoportrét
autoportrét
komitét
estét
bít
nabít
zabít
přizabít
odbít
podbít
přebít
bigbít
přibít
obít
dobít
pobít
probít
sbít
ubít
vbít
vybít
zbít
rozbít
pohřbít
dít
nadít
bdít
probdít
odít
přiodít
doodít
podít
rdít
zardít
uzardít
zdít
zazdít
předzdít
obezdít
předezdít
podezdít
vezdít
přezdít
přizdít
dozdít
vyzdít
jít
najít
vynajít
zajít
obejít
nadejít
předejít
odejít
poodejít
podejít
sejít
vejít
rozejít
vzejít
přejít
přijít
dojít
pojít
popojít
projít
ujít
vyjít
lít
nalít
zalít
blít
nablít
zeblít
oblít
doblít
poblít
problít
vyblít
zblít
clít
proclít
dlít
mdlít
zemdlít
omdlít
umdlít
odlít
podlít
přelít
přilít
klít
zaklít
proklít
zasklít
přesklít
dosklít
prosklít
vysklít
mlít
namlít
zamlít
předemlít
odemlít
podemlít
semlít
rozemlít
přemlít
omlít
domlít
pomlít
umlít
vymlít
dolít
polít
prolít
plít
naplít
doplít
proplít
vyplít
slít
tlít
zetlít
ulít
vlít
vylít
zlít
rozlít
mít
zatmít
setmít
lančmít
hřmít
zahřmít
rozednít
odnít
hnít
nahnít
zahnít
dohnít
prohnít
shnít
uhnít
vyhnít
snít
nasnít
zasnít
přisnít
dosnít
prosnít
vysnít
znít
zaznít
odznít
odeznít
rozeznít
doznít
proznít
souznít
vznít
vyznít
čnít
pít
napít
zapít
odpít
přepít
připít
lpít
ulpít
opít
dopít
popít
propít
upít
vpít
vypít
zpít
rozpít
čpít
začpít
vyčpít
sít
nasít
zasít
rozesít
přesít
osít
dosít
posít
prosít
vysít
rozsít
tít
zatít
ctít
znectít
poctít
uctít
zneuctít
odtít
podtít
přetít
chtít
zachtít
dotít
protít
stít
obelstít
přelstít
mstít
pomstít
vymstít
utít
vtít
vytít
roztít
křtít
překřtít
pokřtít
štít
dštít
dodštít
vít
zavít
obvít
prevít
skvít
zaskvít
tkvít
utkvít
ovít
dovít
povít
svantovít
servít
uvít
rozvít
vzít
předsevzít
převzít
čít
načít
začít
počít
započít
dřít
nadřít
zadřít
oddřít
odedřít
sedřít
rozedřít
odřít
prodřít
udřít
vydřít
mřít
zemřít
pomřít
umřít
odumřít
vymřít
přít
napřít
zapřít
odepřít
podepřít
vzepřít
opřít
popřít
upřít
třít
natřít
zatřít
setřít
vetřít
rozetřít
přetřít
přitřít
otřít
dotřít
potřít
protřít
střít
zastřít
pozastřít
obestřít
předestřít
rozestřít
prostřít
rozprostřít
vystřít
utřít
vytřít
vřít
zavřít
uzavřít
zanevřít
sevřít
otevřít
dootevřít
pootevřít
znovuotevřít
rozevřít
přivřít
dovřít
vyvřít
zřít
nazřít
odezřít
pozřít
prozřít
uzřít
šít
našít
zašít
obšít
předšít
podšít
sešít
rozešít
přešít
přišít
ošít
došít
pošít
zapošít
popošít
prošít
ušít
všít
vyšít
rozšít
žít
nažít
zažít
odžít
sežít
přežít
mžít
zamžít
ožít
dožít
požít
prožít
spoluprožít
znovuprožít
sžít
užít
zneužít
spolužít
použít
soužít
využít
vžít
vyžít
rozžít
hausbót
machút
rút
být
nabýt
odbýt
přibýt
dobýt
vydobýt
pobýt
ubýt
vybýt
zbýt
pozbýt
mýt
obmýt
omýt
domýt
promýt
smýt
umýt
vymýt
rozmýt
nýt
donýt
rýt
zarýt
obrýt
podrýt
přerýt
krýt
zakrýt
odkrýt
poodkrýt
překrýt
přikrýt
pokrýt
prokrýt
skrýt
ukrýt
vykrýt
rozkrýt
dorýt
porýt
prýt
vrýt
vyrýt
zrýt
rozrýt
týt
apetýt
dotýt
výt
zavýt
odvýt
dovýt
provýt
čt
kčt
svrbět
zasvrbět
dosvrbět
chybět
obrábět
vyrábět
hledět
nahledět
zahledět
dohledět
pohledět
sedět
nasedět
odsedět
sesedět
přesedět
osedět
dosedět
polosedět
posedět
prosedět
vysedět
rozsedět
přísedět
vidět
uvidět
nenávidět
závidět
smrdět
nasmrdět
zasmrdět
dosmrdět
stydět
zastydět
dostydět
navádět
zavádět
předvádět
odvádět
podvádět
převádět
přivádět
dovádět
zadovádět
vydovádět
rozdovádět
provádět
svádět
uvádět
vyvádět
rozvádět
vědět
dovědět
povědět
napovědět
zapovědět
předpovědět
odpovědět
zodpovědět
dopovědět
vypovědět
svědět
zvědět
dozvědět
vyzvědět
najíždět
zajíždět
objíždět
nadjíždět
předjíždět
odjíždět
podjíždět
přejíždět
přijíždět
dojíždět
pojíždět
popojíždět
projíždět
sjíždět
ujíždět
vjíždět
vyjíždět
rozjíždět
osamět
předmět
podmět
přimět
zlakomět
pomět
zpitomět
strmět
smět
zatmět
setmět
umět
rozumět
dorozumět
porozumět
srozumět
vyrozumět
čumět
šumět
zašumět
prošumět
vyšumět
námět
výmět
oněmět
hřmět
zahřmět
průmět
hanět
pohanět
zhanět
klanět
planět
zplanět
nehybnět
znehybnět
zobecnět
onemocnět
domácnět
zdomácnět
všednět
zevšednět
zneklidnět
zklidnět
podnět
zmezinárodnět
znárodnět
nepojízdnět
znepojízdnět
těžkopádnět
ozelenět
kamenět
zkamenět
cepenět
zcepenět
lacinět
zlacinět
lhostejnět
zlhostejnět
bujnět
zbujnět
kapalnět
zkapalnět
pohodlnět
zpohodlnět
malomyslnět
zmalomyslnět
jemnět
zjemnět
temnět
potemnět
ztemnět
vonět
navonět
zavonět
přivonět
provonět
brnět
nabrnět
zabrnět
přebrnět
dobrnět
prochrnět
zakrnět
pokornět
zpokornět
pozornět
zpozornět
koprnět
zkoprnět
vrnět
zavrnět
dovrnět
vulgárnět
zvulgárnět
populárnět
zpopulárnět
drsnět
zdrsnět
krásnět
zkrásnět
zprůsvitnět
otěhotnět
zhmotnět
hutnět
mohutnět
zmohutnět
zhutnět
zesmutnět
rozesmutnět
posmutnět
bytnět
zbytnět
malátnět
zmalátnět
dunět
zadunět
funět
zafunět
okounět
intenzivnět
zintenzivnět
intenzívnět
zintenzívnět
roznět
vznět
nervóznět
znervóznět
nahánět
zahánět
nadhánět
předhánět
odhánět
přehánět
přihánět
ohánět
dohánět
pohánět
popohánět
prohánět
shánět
uhánět
vhánět
vyhánět
rozhánět
zaclánět
naklánět
zaklánět
předklánět
odklánět
překlánět
přiklánět
sklánět
uklánět
vyklánět
zavánět
odzvánět
odezvánět
rozezvánět
přezvánět
přizvánět
dozvánět
prozvánět
vyzvánět
zánět
čnět
lačnět
zakčnět
tučnět
odtučnět
ztučnět
vláčnět
zvláčnět
dřevěnět
zdřevěnět
mužnět
zmužnět
vážnět
zvážnět
pět
zapět
dřepět
lpět
ulpět
opět
dopět
trpět
natrpět
odtrpět
přetrpět
dotrpět
potrpět
protrpět
strpět
utrpět
vytrpět
spět
přispět
dospět
prospět
uspět
vyspět
supět
zasupět
odsupět
přisupět
dosupět
vysupět
otupět
kypět
překypět
vykypět
vzkypět
vypět
zpět
nazpět
naklápět
odklápět
překlápět
sklápět
vyklápět
skrápět
zkrápět
zatápět
předtápět
přetápět
přitápět
potápět
protápět
stápět
utápět
vytápět
ztápět
roztápět
skřípět
zaskřípět
doskřípět
úpět
zaúpět
doúpět
čpět
začpět
vyčpět
krabatět
zkrabatět
břichatět
zkulatět
vápenatět
zvápenatět
uhelnatět
zuhelnatět
skelnatět
zeskelnatět
kudrnatět
zkudrnatět
cukernatět
zcukernatět
kornatět
zkornatět
kostnatět
zkostnatět
dřevnatět
zdřevnatět
dužnatět
zdužnatět
chlupatět
zchlupatět
bachratět
zbachratět
cibébovatět
zcibébovatět
ledovatět
zledovatět
mechovatět
zmechovatět
klihovatět
zklihovatět
pihovatět
zpihovatět
rohovatět
zrohovatět
žmolkovatět
zežmolkovatět
jankovatět
zjankovatět
sklovatět
zesklovatět
rosolovatět
zrosolovatět
hadrovatět
zhadrovatět
octovatět
zoctovatět
špičatět
zešpičatět
plešatět
oplešatět
proplešatět
zplešatět
košatět
zkošatět
rozkošatět
letět
naletět
zaletět
obletět
předletět
odletět
podletět
přeletět
přiletět
doletět
proletět
sletět
uletět
vletět
vyletět
rozletět
vzletět
rozpačitět
zrozpačitět
chraptět
ochraptět
chroptět
zachroptět
dochroptět
vrtět
zavrtět
dovrtět
nejistět
znejistět
šustět
zašustět
zmrzoutět
štět
praštět
lidštět
zlidštět
vřeštět
zavřeštět
dovřeštět
pištět
zapištět
dopištět
svištět
zasvištět
dosvištět
prosvištět
dětinštět
zdětinštět
pouštět
napouštět
zapouštět
odpouštět
přepouštět
připouštět
opouštět
dopouštět
popouštět
propouštět
spouštět
upouštět
vpouštět
vypouštět
rozpouštět
blyštět
zablyštět
tmavět
ztmavět
ozdravět
churavět
ochuravět
dochuravět
rozchuravět
děravět
proděravět
stavět
nastavět
zastavět
obestavět
vestavět
rozestavět
přestavět
přistavět
dostavět
prostavět
vystavět
červavět
zčervavět
zakrvavět
prokrvavět
zkrvavět
rezavět
zarezavět
prorezavět
zrezavět
řeřavět
devět
chvět
zachvět
rozechvět
dochvět
prochvět
civět
šedivět
zešedivět
prošedivět
ošklivět
zošklivět
znecitlivět
střízlivět
vystřízlivět
lenivět
zlenivět
práchnivět
zpráchnivět
plesnivět
naplesnivět
oplesnivět
doplesnivět
proplesnivět
zplesnivět
choulostivět
zchoulostivět
zmrazivět
rezivět
zrezivět
květ
odkvět
skvět
zaskvět
tkvět
utkvět
rozkvět
výkvět
hladovět
vyhladovět
lidovět
zlidovět
ovdovět
hovět
dohovět
pohovět
zdruhovět
vyhovět
fialovět
zfialovět
surovět
zesurovět
sovět
růžovět
zrůžovět
svět
megasvět
nadsvět
nesvět
antisvět
kazisvět
pseudosvět
videosvět
polosvět
makrosvět
mikrosvět
mrtvět
zmrtvět
vyprávět
navyprávět
odvyprávět
převyprávět
dovyprávět
povyprávět
provyprávět
rozvyprávět
rozprávět
porozprávět
vyrozprávět
feřt
kurfiřt
fořt
buřt
duřt
vuřt
angrešt
kumšt
probošt
mošt
arnošt
kumpošt
rošt
pšt
andršt
pššt
pšššt
růt
tůůt


zobrazit všechny slova, která končíme at
zobrazit všechny slova, která končíme ct
zobrazit všechny slova, která končíme dt
zobrazit všechny slova, která končíme et
zobrazit všechny slova, která končíme ft
zobrazit všechny slova, která končíme gt
zobrazit všechny slova, která končíme ht
zobrazit všechny slova, která končíme it
zobrazit všechny slova, která končíme jt
zobrazit všechny slova, která končíme kt
zobrazit všechny slova, která končíme lt
zobrazit všechny slova, která končíme mt
zobrazit všechny slova, která končíme nt
zobrazit všechny slova, která končíme ot
zobrazit všechny slova, která končíme pt
zobrazit všechny slova, která končíme rt
zobrazit všechny slova, která končíme st
zobrazit všechny slova, která končíme tt
zobrazit všechny slova, která končíme ut
zobrazit všechny slova, která končíme xt
zobrazit všechny slova, která končíme yt
zobrazit všechny slova, která končíme zt
zobrazit všechny slova, která končíme át
zobrazit všechny slova, která končíme ét
zobrazit všechny slova, která končíme ít
zobrazit všechny slova, která končíme ót
zobrazit všechny slova, která končíme út
zobrazit všechny slova, která končíme ýt
zobrazit všechny slova, která končíme čt
zobrazit všechny slova, která končíme ět
zobrazit všechny slova, která končíme řt
zobrazit všechny slova, která končíme št
zobrazit všechny slova, která končíme ůt


 

 
Seznam slov -